Snel zoeken:
c Heilige Geest...Wie is Hij?

Namen: Geest; Heilige Geest - vele plaatsen; Geest van God; Geest van Christus - Rom. 8:9;
Geest van Jezus; Eeuwige Geest; Geest des Heren). Hebr. 9:14; Luk. 4:18
Hand. 16:7
Bijzondere benamingen:
Geest des levens Rom. 8:2
Geest der waarheid Joh. 14:17; 15:26; 16:13
Geest der belofte Ef. 1:13
Geest v.d.heerlijkheid 1 Petr. 4:14

Is een persoon (niet een kracht, maar Persoon die kracht schenkt)
a. bezit/schenkt kracht Rom. 15:13/Hand. 1:8; Luk. 4:14
Heeft lief Rom. 15:30.
Heeft mening Rom. 8:27.
Weet voor ons te bidden Rom 8:26.
Onderzoekt en heeft kennis 1 Kor. 2:10, 11.
Wekt herinnering op (evangeliŽn) Joh. 14:26.
Getuigt (handelingen) Joh. 15:26.
Onderwijst (brieven) Joh. 14:26; 16:13; Nehemia 9:20.
Openbaart toekomst (openbaring) Joh. 16:13; 1 Kor. 2:10.

b. Heeft een wil 1 Kor. 12:11
Roept tot dienst Hand. 13:2.
Beveelt Hand. 13:2.
Zendt uit Hand. 13:4.

c. Woont in de gelovige 1 Kor. 6:19; Joh. 14:17; Rom. 8:9 en in de gemeente 1 Kor. 3:16; Ef. 2:22.

d. Kan bedroefd worden Ef. 4:30; Jes. 63:10.
Kan gesmaad worden Hebr. 10:29.
Kan belogen worden Hand. 5:3.
Kan belasterd worden Mt 12:31.
Kan tegengesproken worden Matt. 12:32.

Altijd mannelijk aangeduid hoewel Geest een onzijdig woord is. Joh. 14:16, 17, 26.

Is God naar zijn wezen: Heer genoemd Hand. 5:3, 4; 2 Kor. 3:18.
Drie-eenheid: Gen. 1:1; Jes. 48:16 (Joh. 18:20); Jes. 61:1; Matt 3:16, 17; 28:20; 1 Kor. 8:6, 12:4-6; 2 Kor. 13:13; Joh. 10:17, 18 (i.v.m. Joh. 3:16; Hebr. 9:14); Kol. 1:16; Hebr. 1:2; 13:20 (i.v.m. Joh. 2:19; 10:18 en Rom. 14:11; 8:11).

Wijst nooit naar Zichzelf, maar naar Christus
'Hij zal van Mij getuigen' Joh. 15:26.
'Hij zal Mij verheerlijken' Joh. 16:14.

Werkte in oude bedeling op aarde, maar woonde er niet.
a. Werkte: zweefde op de wateren (broedde) Gen. 1:2.
St. Vert. niet eeuwig twisten Gen. 6:3.
Vervulde Bezaleel met wijsheid Ex. 35:31.
Inspireerde 2 Sam. 23:1-7 Ps. 51:13.
Zelfs ongelovigen: Num. 24:2; 1 Sam. 10:10; 19:23.
b. Woonde er niet: Joh. 7:39; Hand 19:2.

Heilige Geest en Jezus Christus
Verwekt uit H.G Matt. 1:20; Luk. 1:35.
Geleid door H.G - woestijn Luk. 4:1 - terug Luk. 4:14.
Vol van H.G. Luk. 4:14 (vgl. Joh 3:34).
Gezalfd met H.G. Luk. 4:18; Hand. 4:27; 10:38
(als Koning, Priester, Profeet: vgl. David, Ašron, Eliza).
Saul uit kruik; (David uit hoorn).
Verzegeld met H.G. (dienst) Joh. 6:27.
Duivelen uitgeworpen - H.G. Matt. 12:28.
Zich geofferd door H.G. Hebr. 9:14.
Opgewekt 1 Petr. 3:18.

Spijsoffer: klaargemaakt en bestreken met olie.

De H.G. en de mens
a. Werking via woord heiliging 2 Thes. 2:13; 1 Petr. 1:2 aan hart bekering. Wedergeboorte Joh. 3:5 (1:12, 13; 1 Joh. 3:9; 5:18).

b. Ontvangen, inwoning Joh. 14:17; Rm 8:9, 11; Hand. 2:38, 39; Gal. 3:2 lichaam tempel heiligheid. Kol. 6:19.

c. Doop met H.G. Matt. 3:11; Luk. 3:16; Hand. 1:5; 2; 1 Kor. 12:13 vorming van het lichaam - eenmalig voegen bij het lichaam - herhaald.

d. Zalving inzicht 2 Kor. 1:21; 1 Joh. 2:20, 27; 1 Kor. 2:11b.

e. Verzegeling 2 Kor. 1:21; Ef. 1:13; 4:30
Wanneer - toen gij geloofd hebt.
Als 'werk' voltooid is betekenis - eigendom - onaantastbaar maken. Ester 8:8; Dan. 6:18; Jer. 32; Matt. 27:66; Openb. 5:1-7; 7:1-8.

f. Onderpand 2 Kor. 1:21; Ef. 1:14; 2 Kor. 5:5.

g. Vol van H.G. kenmerk (Luk. 4:1); Hand. 6:3, 5; 7:55; 11:24. Vervuld met Geest bekwaamheid voor dienst Ex. 28:3; 31:3; Deut. 34:9; Luk. 1:15, 41, 67; Hand 2:4; 4:8, 31; 9:17; 13:9, 52; Ef. 5:18.

h. Vrijgemaakt Rom. 8:1, 2 contr. Rom. 7.

i. Werking in apostelen: EvangelieŽn Joh. 14:26.
Handelingen Joh. 15:26.
Brieven Joh. 16:13a.
Brieven, Openbaring Joh. 16:13b (vgl. 2 Ptr. 1:20).
Vrije toepassing op ons.

j. Werking in gelovigen
- Strijd tegen het vlees: Gal. 5:17; Rom. 8:13
doel: Wandel Gal. 5:16, 18, 25; Rom. 8:4, vruchten Gal. 5:22.
- Doorgaande vernieuwing: Titus 3:5; Rom. 12:2; 2 Kor. 3:18. 'Wees wat je bent'.
- Leiding in verstaan van gedachten van God - verlichting: 1 Kor. 2; Hand. 15:28.
In verband met prakische wandel - weg weten.
voorbeeld Jezus Christus - Luk. 4.
Filippus - Hand. 8:29 (39) i.v.m. vs. 26.
Petrus - Hand. 10:19; 11:12 i.v.m. vs. 3.
Paulus - Hand. 13:2; 16:6, 7; (1 Thes. 2:18).
In gebedsleven - Judas vs. 20.
In verantwoording aan vervolgers - Luk. 12:12.
Voorbeeld: apostelen, Stefanus: Hand. 4:19; 5:29-32; Hand.7.
- Schenkt blijdschap - Rom. 14:17.

k. Werking in dienst/gemeente
Spreken in talen op Pinksterdag - Hand. 2:4.
Profetie - Hand. 11:28.
Geven van een boodschap - Hand. 21:4.
Doopt tot een lichaam - 1 Kor. 12:13; vgl. Matt. 3:11 woont in de Gemeente - 1 Kor. 3:16; Ef. 2:22.
Geeft gaven - 1 Kor. 12:11.
Leidt bij uitoefenen van de gaven - in en buiten de gemeente - 1 Kor. 12:4, 7, 8, 9, 10, 11, 13; 14:2.
N.B. Geest niet uitblussen 1 Thes. 5:19.