Snel zoeken:
Kunt u uitleggen wat de 1e en de 2e dood betekent?

Openbaringen 2:11
Betreft: Openb. 2:11; 20:6, 14; 21:8

Vraag: Kunt u uitleggen wat de 1e en de 2e dood betekent?

Antwoord:
De benaming 'eerste dood' komen we niet in de Schrift tegen. We gebruiken die term gemakshalve om de tegenstelling met de tweede dood aan te geven. Eigenlijk is het andersom: de Bijbel gebruikt de term 'tweede dood' om het onderscheid met de dood zoals we die allen kennen te laten uitkomen.

De eerste dood
De lichamelijke dood, die als gevolg van de zondeval intrad in het menselijk bestaan, is de eerste dood. Ze houdt een beŽindiging in van het bestaan hier op aarde. Natuurlijk zijn daarmee vragen verbonden: als: blijft een mens daarna nog wel voortbestaan, hoe is dat bestaan dan, enz.? Maar die vragen zijn nu niet aan de orde. Normaal gesproken heeft de eerste dood macht over alle mensen. De dood ontlopen kun je niet, dit even los gezien van de wederkomst van Christus. Het is de mens gezet te sterven zo zegt Hebr. 9:27.

De tweede dood
Deze term komen we wel in de Schrift tegen en dat in de hierboven aangegeven plaatsen. Uit Openb. 2:11 en 20:6 blijkt dat niet alle mensen die tweede dood zullen ondergaan. Dat betreft dan de gelovigen, zoals we uit Openb. 2:11 kunnen concluderen want de overwinnaars die daar genoemd worden, zijn de gelovigen. Openb. 20:6 stelt dat de tweede dood geen macht heeft over hen die aan de eerste opstanding deel hebben. Allen die in Christus geloven zullen eenmaal opstaan, zoals Hij opgestaan is. Ze hebben deel aan de eerste opstanding. Dat is een geweldige zaak.

In Openb. 20:14 lezen we wie er wel met de tweede dood te maken krijgen en wat die tweede dood inhoudt. Er staat dat zij die voor de Grote Witte Troon geoordeeld zijn en die niet in het boek des levens staan, in de poel van vuur geworpen worden en dat dit de tweede dood is. De tweede dood is dus 'de hel' (verg. Mark. 9:43-49).
Hoofdstuk 21:8 omschrijft dan nog eens uitvoerig wie er in de hel terechtkomen. Het zijn allemaal zondaars die de kans op redding niet hebben aangegrepen. Ernstige zaak die ons ertoe mag aanzetten het evangelie te verbreiden door persoonlijk getuigenis, verspreiden van evangelisatie = lektuur of het financieel of anderszins steunen van evangelisatie = arbeid door anderen.