Snel zoeken:
Het is mij niet duidelijk dat hier sprake is van verschil.

Openbaringen 13:8
Betreft: Openb. 13:8 en Ef. 1:4

Vraag: Het is mij niet duidelijk dat hier sprake is van verschil. Waarom niet: 1. uitverkiezing, 2. wereld neemt vorm aan, 3. ingeschreven in boek?

Antwoord:
Het gaat om het verschil in tijdsaanduiding in de uitdrukking die in Openb. 13:8 wordt gebruikt en de tijdsaanduiding die we in Ef. 1:4 aantreffen. Welnu, er is duidelijk een verschil. In Openb. 13:8 staat de aanduiding: niet geschreven ...'. Sedert de grondlegging van de wereld' en in Ef. 1:4 wordt gesproken over uitverkoren 'vóór de grondlegging van de wereld'.
Het één slaat dus op een beslissing die God al voor de grondlegging van de wereld genomen heeft en het ander ziet op iets dat dateert vanaf de grondlegging der wereld.

Nu blijft natuurlijk de vraag of er ook een feitelijk verschil is. Als er twee verschillende uitdrukkingen gebruikt worden, kan dat inhouden:
a. Dat het gaat om een andere zaak;
b. Dat het een ander aspect van dezelfde zaak betreft.
Niet altijd is met absolute zekerheid uit te maken of we met a of met b te doen hebben. We moeten met argumenten werken en de één kent aan een argument soms meer (of: minder) waarde toe dan een ander dat doet.

De vraag blijft of het meer aannemelijk is om aan fasen van eenzelfde zaak te denken of aan twee verschillende zaken. De kwestie is namelijk deze: in Ef. 1:4 gaat het om een uitverkiezing die in de eeuwigheid heeft plaatsgevonden en betreft het gelovigen die tot de Gemeente behoren. In het andere geval gaat hem om gelovigen die in de tijd van de Grote Verdrukking leven en dus speelt op de achtergrond de vraag mee of de Gemeente van Jezus Christus door de Grote Verdrukking gaat of niet. Welnu, dat vraagstuk kunnen we hier niet uitvoerig behandelen, maar er zijn sterke argumenten voor aan te dragen, dat dit niet het geval is. Dat dus de Gemeente niet door de Grote Verdrukking gaat. We beperken ons tot één argument: in Openb. 7 is sprake van twee groepen gelovigen die een aparte plaats innemen, waarvan de ene groep uit Israëlieten bestaat en de andere voortkomt uit de naties. In dit hoofdstuk wordt de tijd van de Grote Verdrukking genoemd. Welnu, in de tijd van de Gemeente is er maar één groep gelovigen die met elkaar in één lichaam verbonden zijn en waarin het verschil tussen 'Jood' en 'Griek' niet bestaat (vgl. Ef. 2:14-18; Gal. 3:28; Kol. 3:11).
Er is dus reden om aan twee verschillende uitverkiezingen of bestemmingen te denken.

Ten overvloede:
De uitdrukking 'van de grondlegging van de wereld af' komen we tegen in: Matt. 13:35; 25:34; Luk. 11:50; Hebr. 4:3; 9:26; Openb. 13:8; 17:8.
De uitdrukking 'voor de grondlegging van de wereld' komen we tegen in: Joh. 17:24; Ef. 1:4; 1 Petr. 1:20.

De uitspraak in Matt. 25:34 kan enig nader licht werpen op ons vraagstuk. Daar gaat het namelijk niet om ergens in geschreven staan, maar om iets dat bepaalde personen 'bereid' is. De mogelijke volgorde: eerst uitverkoren en daarna ingeschreven gaat in dat geval dus niet op. Als we deze tekst met Ef. 1:4 vergelijken, betreft het terdege een andere tijd van bestemming of uitverkiezing en licht het dus erg voor de hand om aan twee verschillende bestemmingen te denken. En dat versterkt de gedachte dat het in Openb. 13:8 om iets wezenlijk anders gaat dan in Ef. 1:4.