Snel zoeken:
33 Eén bijbel... vele meningen... hoe kan dat?

EEN BIJBEL....VELE MENINGEN........HOE KOMT DAT?

Schriftgedeelten: Hd. 17:10,11; 2 Tm. 3:15,16; Hd. 20:32; Ps 12:7; Jh 17:6,17

Buitenbijbelse godsdiensten
als Hindoeïsme, Bhoedisme, Islam etc. vallen buiten het kader van dit onder werp.

We moeten onderscheid maken tussen
- verschil van mening over de aard en het gezag van de Bijbel en
- verschil van mening over de uitleg van een bijbeltekst, een bijbelgedeelte of een bijbels onderwerp


OORZAKEN VAN VERSCHIL VAN MENING OVER AARD EN GEZAG VAN DE BIJBEL
A. Gezagsbronnen naast de Bijbel, zoals:
1. heilige boeken: Mormonen: boek van Mormoon, boek van de Leer en de Verbonden, de Parel van Grote Waarde
2. overlevering of traditie: R.K.Kerkleer Vagevuur, Marialogie, etc. gepaard met onfeilbaar leergezag-Paus, canon van de Bijbel uitgebreid met aantal apocriefe boeken of bijbelgedeelten.
3. profetieën en ervaringen: 7e Dags-Adventisten-prof. Ellen Gould White;
Soms ook in bepaalde Pinksterkringen en in Hypercalvinisme.

B. Modernistische Bijbelvisie. Dan gaat het over een verschil in aard van de Bijbel. Men stelt:
a. Gods Woord is in de Bijbel- men neemt alleen de Bergrede en 1 Ko 13 aan als Gods Woord.
b. De Bijbel is Gods Woord als en in zover die tot mij spreekt. Leer van Karl Barth
c. Verpakkingstheorie: Bijbel is Oosters boek uit lang vervlogen tijd. Gods gedachten zijn verpakt. in taal en beelden van die tijd. We hebben vertolkers nodig: zo Kuitert o.a. in zijn boek “Verstaat gij wat gij leest?” Men laat wetenschap heersen over de Bijbel. Schepping vervangen door evolutie. Men gaat eraan voorbij dat de Bijbel geen wetenschappelijk taalgebruik kent, maar de zaken voorstelt zoals de mens die ziet. Lees Ja 10:12 in het licht van Hd 27:27. In feite doen wij dat in ons gewone spraakgebruik ook bijv. : de zon gaat op, de zon gaat onder

C. Uitleg mee bepaald door buitenbijbelse gegevens
a. Gods hand in de geschiedenis. Maar wie maakt uit hoe dan?
b. Bevindingen. Men grondt de zekerheid van het heil bijv. op innerlijke bevinding.

E. Bijbelbenadering/Methode van uitleg
1. Subjectivisme.....bijbel boek van eigen zieleheil: Betekenis van kruis puur tot zieleheil beperkt
Maar zie Gl 2:20;Ef 5:2,25 / Jh 17:4a
avondmaal beperkt tot bevestiging van het geloof.
2. Eenzijdigheid..............uitverkiezing uitgespeeld tegen bekering.
3. Verstandelijke uitleg..a) Jeh. Getuigen-eeuwig leven is eeuwig bestaan. Wachttoren Genootschap is de getrouwe knecht van Mt 24:45.
b) Theologisch systeem opbouwen; op de loop gaan met een tekst of een begrip bijv. het verbond dat men laat beginnen met Adam
4. Gevoelsmatige uitleg...Doop is opdragen aan de Heer / Spreken in talen voor stichting van jezelf
5. Geen onderscheid maken.....bijv. tussen geloven en tot de Kerk behoren; en tussen Kerk en Koninkrijk waardoor men het kwaad laat geworden;
N.B. Als de Schrift een ander woord gebruikt hebben we te maken met een andere zaak of met een ander aspect van een zaak;
6. Niet letten op verband, altijd nagaan: wie zegt het; tot wie wordt het gezegd; wat wordt er gezegd.
Denk aan het engelse gezegde: A text without context is a pretext.
Voorbeeld: Advocaat over Jb.1 (“de bijbel zegt dat de mens alles geeft voor zijn leven” Dat heeft mijn cliënt gedaan. Maar wie spreekt dit
woord uit in Jb 2:4? De satan!
Alle dingen zijn geoorloofd...1 Ko 10:23 Zondigen soms ook?
Oordeelt niet...dus geen tucht met verwaarlozing van 1 Ko 5:12
7. Niet letten op karakter van bijbelboek: Jacobus uitspelen tegen Romeinen brief >heil door werken!
8. Geen Schrift met Schrift vergeleken: Openbaring verklaren zonder belichting van Daniël
9. Niet bedenken dat iets figuurlijk bedoeld is: Het water genoemd in Jh 3:5 laten slaan op vruchtwater of op de doop met voorbij gaan aan Jk 1:18, 1 Pt 1:23; Ef 5:26; Jh. 6:27. Lk. 22:36 zwaard letterlijk opgevat met voorbijgaan aan Mt 26:52; Mt 26:28 in de zog. eucharistie bloed letterlijk genomen zonder de les te trekken uit 2 Sm 23:17; Jh 3:5 etc.
De uitdrukking “misgeboorte” van 1 Ko 15:8 letterlijk laten slaan op de geboorte van Paulus; Groet elkaar met een heilige kus: 1 Th. 5:26. opvatten als een voorschrift voor de wijze van groeten. Maar er staat niet “groet elkaar met een kus”.
Niet zien waar iets een beeld van is: zuurdeeg gezien als beeld van iets goeds i.p.v. iets kwaads beeld van kwade (doorwerking soms positief bedoeld)
10. Vergeestelijkingsmethode van de profetieën Wat voor Israël geldt past men toe op de Gemeente
11. Verkeerd gebruik van 'tijdgebondenheid'. Iets kan tijdbetrokken zijn, maar daarmee wordt het voorschrift wat zijn doel betreft niet opzij gezet, zie voetwassing


Verschil in vertaling: gebruik verschillende vertalingen of een handwoordenboek bij de Bijbel om dit te voorkomen

En nu ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade.