Snel zoeken:
Vragen over onderwerpen

De kromgebogen vrouw (vragen)
De inwonende zonde
Aanbidden-veraag Jeh Getuige Ant. GHK
Aandoen
Aanschouwen van God
Aarde - De ouderdom
Aarts..in aartsvader
Aartsengelen - welke zijn er?
Aartsvaders - Interllectueel begaafden?
Abraham - Het taalgebruik
Abraham en de kloof van de zondevcal
Adam en Eva - Nakomelingen voor de zondeval
Afgoden
Afgoden - In wat voor zin?
Afgrond - Wat moeten we hieronder verstaan?
Afval der heiligen?
Afzetten tegen kerk
Afzondering van de wereld
Alcoholische dranken
Amandelboom
Amorieten en Amelakieten
Apart zitten in samenkomsten
Apostel, discipel
Apostelen in deze tijd
Ardeid na de zondeval
Aristarchus
Ark van Noach
Arminius en Gomarus
Atoomoorlog
Avondmaal
Avondmaal - vieren
Avondmaalsbrood
Begraven of cremeren
Behoud en afval
Behoud van (alle) mensen
Behoudenis en beloning
Behoudenis van een IsraŽliet in deze tijd
Behoudenis van heidenen
Behoudenis van heidenen (Rm 1:19,20
Behoudenis van hen die in zonde sterven
Bekering - Aspecten van
Bekering - Dagelijkse
Bekering - Een crisis?
Bekering - Gevolgen van
Bekering - niet willen of niet kunnen
Bekering als werk van God
Bekering en berouw
Bekering en besef van wedergeboorte
Bekering na opname van de Gemeente
Bekering na opname... voor wie geldt dat
Belijden
Belijden van zonden - Hoe weet ik welke zonden?
Belijden van zonden - Ik zie mijn zonden niet
Beschermengelen
Besnijdenis
Bezetenheid en ziekte
Bezit verkopen als je Jezus volgt?
Biblicisme
Bidden - Beperkingen
Bidden - Hoe, waar en wanneer
Bidden in de Geest
Bidden in het wilde weg
Bidden tot God - Ik kan niet zo mooi bidden
Bidden voor het eten
Bijbel - 'Grote' en 'kleine' profeten
Bijbel - De tekst Nestle - Marshall
Bijbel - Discusseren over de
Bijbel - Geaardheid van de bijbelschrijvers
Bijbel - Gezag van woord van Paulus
Bijbel - Gods woord
Bijbel - Letterlijk nemen 1
Bijbel - Letterlijk nemen 2
Bijbel - Nieuwe testament = schrift?
Bijbel - Ontstaanstijd
Bijbel - Overschrijffouten
Bijbel - Schrijvers NT
Bijbel - Schrijvers OT
Bijbel - Staan er leugens in
Bijbel - Verdwenen bijbelgedeelten?
Bijbel - Verschillen tussen bijbelboeken
Bijbelverklaarders - Verschillen
Bijbelvertalingen verschillen
Bitterheid tegenover God
Blijven in Christus
Bloed zweten... leven geven
Boek des levens
Borst - Slaan op de
Broeders / zusters
Broeders van de Heer Jezus
Buitenste duisternis..wat is daarmee bedoeld
Calvijn - Kerk-model
Canon van de Bijbel
Canon van de Heilige Schrift
Christenen: gelovigen en getuigenis
CorinthiŽrs, Colossenzen - Schrijfwijze
Dag des Heren
Dag des Heren - Dreigend
Dag en nacht
de ark in EthiopiŽ
De begraafplaats van de aartsvaders
De discipel Judas..was hij bekeerd
De geest van Jezus
De geest van Jezus is dat de Heilige Geest
De Heilige Geest - vol zijn / vervuld zijn
De hele raad Gods
De toestand na de dood
De volle waarheid wat is dat?
Demas
Demonisch
Discipel en apostel
Doden van dieren
Dodenrijk
Donatie
Dood
Dood - Toestand na de
Dood van de dieren
Doodsangst
Doop
Doop beginpunt
Doop en behoud
Doop en behoudenis
Doop en kerklidmaatschap
Doop en overdoop
Doop en wedergeboorte
Doop gehandicapten
Doop met de Heilige Geest 1
Doop met de Heilige Geest 2
Doop met de Heilige Geest 3
Doop met de Heilige Geest 4
Doop met vuur
Doop van babies
Doop van kinderen
Doopformule
Dopen ... Is dat dompelen?
Dopen door wie?
Dopen...hoe?
Dopen...maakt niet uit hoe?
Drie-eenheid van God
Dromen
Drusilla
Echtscheiding
Echtscheiding - joodse opvatting
Echtscheiding en aanzitten aan het avondmaal
Edik, salpeter
Eed afleggen - Zweren
Eensgezindheid - Sow
Eerstgeborene en eniggeborene
Eeuwen - Voleiding van de
Eeuwig behoud
Eeuwig leven - eeuwige dood
Eeuwig leven - Verlies
Eeuwig leven ..heeft dat een begin?
Eeuwig leven en de Zoon
Eeuwig leven in ons
Eeuwig leven/koninkrijk
Eindtijd
Eindtijd - Berekeningen
Eindtijd - Kenmerken
El - De lengtemaat
Engelen - Boek van Hunter
Erfelijk belast zijn
Evolutietheorie
Exorcisme
Ezau
Gave - Hoe weet je welke gave je hebt?
Gave van gezondmaking
Gaven en talenten
Gebed - Belemmering voor verhoring
Gebed - Gebeden voor eenzelfde zaak
Gebeden van ongelovigen
Gebedsverhoring - Verhinderingen
Geest - de onze of de Heilige Geest
Geestelijke gezindheid - gevoelsmatigheid
Geloof - Moeilijk
Geloof en behoudenis
Geloof en gevoel
Geloof uit, in, door
Geloven-behoudenis
Gelovige - Boeddhisten e.d.
Gemeenschap der heiligen
Gemeente - Fundamenten
Gemeente te Rome - Stichting
Gemeenten - Bruid of vrouw
Genade
Genade
Genade - Algemene
Genezing op gebed
Genotmiddelen
Geroepenen
Geslachtsgemeenschap
Getuigenissen
Geveinsdelijk onderwerpen
Geweten
Gezag van woord van Paulus
Gezindheid
God - Zijn ziel
God begrijpen met ons intellect
God de eer roven
God en/of Christus
God en/of Christus
God of Gode
God...Vader en Zoon - Moeder?
Gods gedachten kennen
Gods werk, onze verantwoordelijkheid
Godskennis - Ingeschapen
Goed doen
Goede Vrijdag
Goede werken - Ongelovige
Groeien na de dood
Haken - In een bijbeltekst
Hand. 20 raad Gods
Handoplegging
Haten
Heer - Kurios
Heer - Zebaoth
Heer - Zebaoth
Heere, Here of Heer
Heerlijkheid toewensen
Heerlijkheid van God
Heerlijkheid van God
Heidenen afkerig van geloof?
Heilige gebouwen en plaatsen in IsraŽl
Heilige Geest
Heilige Geest
Heilige Geest
Heilige Geest - Dementheid
Heilige Geest - Hoe merk je daar iets van?
Heilige Geest - Schrijfwijze
Heilige Geest - Vallen in de
Heiliging
Heiligverklaring van Titus Brandsma
Hel en Gods liefde
Hemel
Hemel
Hemel - dieren?
Hemel - Herkenning?
Hemel vergaan
Herkenning na de dood
Hertrouw na echtscheiding en huwelijksinzegening?
Het begrip eeuwig
Hoed - Dragen van een
Homeopathie
Homofilie
Hoofdletters - Gebruik in de bijbel
Hoogmoed
Hoop en zekerheid
Hoop van het eeuwige leven
Houd zalving ook krachtverlening in?
Huwelijk - Verhouding vrouw tot famillie
ImmanuŽl <> Jezus
Is er een voorbestemming voor de hel
Is KaÔn ook gezegend?
Ismael - Nakomelingen
Israel - Aantal stammen van
Israel - Christenen voor Israel
Israel - Roeping van
Israel - Toekomst / terugkeer uit Babel
Israel - Verschillende meningen toekomst
IsraŽl steunen met materiŽle gaven
Jehovah
Jehovah' s getuigen en hun leer
Jehovah's-getuigen
Jethro
Jezus - De broeders van de Here
Jezus - Gebruik van de naam
Jezus - Naam
Jezus Christus - Christus Jezus
Jezus Christus - De onschuld van
Jezus Christus - In Hem
Jezus Christus na de dood
Jezus Christus schepper
Jezus van Nazareth - Niet-christelijke literatuur
Joden - Aard van het volk
Joden - Waarom vermoord?
Joden - zelfde OT als wij?
Johannes en Jacobus
Jood
Jood en Griek geen onderscheid
Jood, waar komt dat woord vandaan?
Joodse Geschriften
Joodse jaartelling
Joodse volk - Toekomst bekering
Joodse volk - Vragen
Judas
Judas. Kun je zeggen dat hij niet bekeerd was
Kaartspel
Katholieke kerk
Katholieken - Verhouding protestanten
Kerk van de nieuwe bedeling
Kerk: verbinding met verkeerde leer
Kerkverlating volgens Op 2 en 3
Kettingbrieven, kringgebeden
Kinderdoop
Kinderdoop: antwoorden op vragen over de kinderd0op
Kindschap van God vanaf geboorte
Koninkrijk Gods - hemel
Koran
Kosjer-vlees eten
Kroon ....Beloning
Kruis - Schuldigverklaring
Kruis dragen
Kruis het oordeel voor alle mensen ?
Kruis of paal
Kruis of Paal: wat was het ?
Kruis...werk van satan?
Kruisiging - Hoe?
Kwaaddoen toestaan
Kwaadspreker
Kwakkels..werden ze meer dan ťťn keer verstrekt?
Lankmoedigheid
Leed en geloofsafval
Liefde tot God echt
Liefde tot God en gevoel
Lijden en dood - Gods hand?
Lijden van Christus - Deelhebben aan
Lotto - Meedoen?
Maanziekte en bezetenheid
Mag een christen boos of toornig zijn?
Man - vrouw / hoofdschap
man-vrouw
Maraan
Maria - Verering
Maria, de moeder des Heren
Markus
Matzken
Menorah
Mensenrassen
Met het verstand God begrijpen
Morgenster
Naam Jehovah of Jahweh
Naar
Nakomelingen van Adam en Eva
Namen = Betekenis van
NazireeŽr, Nazarener,NazoreeŽr
Ned. Geloofsbelijdenis - Artikel 15
Ned. Geloofsbelijdenis - Artikel 21
Ned. Geloofsbelijdenis - Artikel 9
Nieren toetsen
Niet in het oordeel, wel voor de rechterstoel
Nieuwe theologie
Occultisme
Offers
Offervlees
Omgang met ongelovigen
Ongetrouwd zijn niet moeilijk
Ongewijde geschiedenis
Ongezeglijkheid
Onrecht in Gods handelen
Onschuld - Abrahams nageslacht
Onwaardig aanzitten en scheuringen
Onzedelijkheid
Oordeel door wie?
Opname - Ook kinderen?
Opname ... Hoe bedoelt u?
Opname voor Grote Verdrukking
Opname wanneer?
Opstanding - na 3 dagen en 3 nachten
Opstanding - bewijsteksten
Opstanding - Waarom niet eerder?
Opstanding ongelovigen
Opstanding van Christus
Oude en nieuwe mens
Ouderdom van de aarde
Ouderdom van de mensen vůůr de zondvloed
Oudsten en opzieners
Oudsten van Op 4, 5
Overgeven aan Christus
Overheid
Overlevering...hoe?
Overlijden
Paulus - Was hij getrouwd?
Pausdom
Pentateuch - Welke boeken?
Pentateuch en Mozes
Pinkstergemeente
Plagen
Plicht tot opvoeding van kinderen tot voplwassenheid
Profetie
Profetie - Betrouwbaar?
Profetisch spreken van de Heer
profetische jaarrekening (360 dagen)
Proseliet
Psalm
R.K. Kerk - terugkeer naar
R.K. leer - goede werken
RafaŽl
Rechterstoel - Oordeel
Rechtvaardiging en wedergeboorte
Rechtvaardiging in Christus
Regeren met Christus
ReÔncarnatie
Reukoffer
Roken
Rome - Ontstaan gemeente?
Rome en het RK-geloof
Rooms-katholieke 'non-zijn'
Roomskatholieke Kerk
Roomskatholieke kerk - Ontstaan
Sabbat of Zondag
Samaritanen
Samenwonen
Samenwonen en gedoopt worden
Satan
Satan - Gruwelijker zonde
Satan - Val, bestemming...
Satan - Wie zijn zijn kinderen?
Satan en afgoden
Satan en de mens
Satan en gedachtenlezen
Satan en hel geschapen?
Satan en het duizendjarig rijk
Satan, lucifer, morgenster
Saul - David
Sauna
Schepping - Hoe bekend gemaakt?
Schepping goed - Doel ervan
Schijnchristenen - Prediking door
Schilderkunst en De Bijbel
Schipbreuk van Paulus
Schriftverklaarders
Schrijfwijze van eigennamen
Seks voor het huwelijk
Septuaginta
Slaaf van God
Slavernij (1)
Slavernij (2)
Soeverein
Spreken van de Heer
Stadie; negende uur
Stemmen (politiek)
Sterven tweemaal
Sterven voor je tijd
Sterven voordat je sterft
Stille tijd - bijbellezen en bidden
Straf - Of oordeel
Studie, sport
Symboliek
Tabernakel - Plaats
Talenspreken...waar?
Tamarisk
Tegenstrijdigheden in de bijbel
Tekenen der tijden
Tekenen van God of van satan
Thyatire
Tienden geven - Moet dat?
Tips over de wet
ToeŽigenen van het heil
Toekomst van Israel plus begrip eeuwig
Toets de nieren
Toorn
Trits
Twijfel
Tychikus
Typologie
Uitverkiezing en kindschap
Uitverkiezing en verharding
Uitverkiezing van Abram
Uitverkiezing van moordenaar
Vagevuur
Vasten
Vasten
Vasten
Verantwoordelijkheid - Mens/God
Verantwoordelijkheid mens
Verantwoordelijkheid van kinderen
Verbidden
Verbond - Eenzijdig?
Verbond - Eeuwig
Verbond, belijdenisgeschriften
Verbond.. doop ...behoud
Vergeven - Rechtvaardigen
Vergeven en vergeten
Vergeven zonder belijdenis
Vergeving - Verschil in grondslag
Vergeving van toekomstige zonden
Vergeving van zonden
Vergeving voor de kruisiging?
Verhaal of gebeurtenis
Verharding
Verkiezing en geloof
Verleiding door satan
Verloren gaan - Kan dat?
Verloren gaan: Om zonden of om ongeloof?
Verootmoedigen
Verschil RK bijbel
Verschil tussen de evangeliŽn
Vertellen op zondagsschool
Verwierp Christus het oude geloof?
Verzegeling - Heilige Geest
Verzenen
Verzoeking
Verzuimen van kerkdienst
Vet - Verbod om vet te eten
Visioen of gezicht
Vlees - Betekenissen
Voetwassing letterlijk nemen?
Volgorde bij het avondmaal
Volheid van de tijd
Volmaakt zijn
Vraag over de volgorde van brood en beker
Vragen over liefhebben en andere kwesties
Vrede met God en vrede van God
Vrede op aarde - Wanneer?
Vrouw - Beeld Gods
Waar komen de 144000 uit Openb. 7 vandaan?
Waardig wandelen
Waarom gebruiken we niet de naam Jahweh?
Waarom grijpt God niet in?
Wanneer zijn kinderen verantwoordelijk voor hun dadne
Wat is de betekenis van het 'zoutverbond'
Wat is de maat van een el?
Wat is het verschil voor een Jood tussen het zond- en het schuldoffer?
Wedergeboorte
Wedergeboorte - kenmerk
Wedergeboorte en bekering
Wedergeboorte en doop
Wederkomst van Christus - De boot missen?
Wee
Wereld - aarde
Wesley Charles
Wet - betekenis
Wet en de christen
Wet en de strafbepaling
Wet en zonde opwekken
Wet is geestelijk
Wet tot op Christus - Wat is dat?
Wet voorlezen op zondag
Wetten - Ceremonieel / Moreel / Maatschappelijk
Wetten van Mozes herschrijven?
Wil van de mens - Vrij?
Woning maken in kinderharten
Woord - Woord
Zakelijk beroep voor een vrouw
Zaken doen
Zalven wat houdt dat in?
Zegenen
Zekerheid
Zelfmoord
Zelfmoord een uitkomst?
Zelfonderzoek
Ziekte - Genezing ongelovigen?
Ziekte - Oorzaken en doel
Ziekte gevolg van zondeval?
Ziel en geest
Ziel en lichaam gered
Zondaar zijn - Erkenning
Zondag - sabbat?
Zondag eerste dag van de week?
Zonde en doodstraf
Zonde in 1000 jarig rijk?
Zonde is slechts enkelvoud?
Zonden belijden - Als je ze weet
Zonden en bedroeven van God
Zondeval en de val van Satan
Zondeval gewild door God?
Zondeval, zondige natuur
Zondige aard, vlees, oude mens
Zondige gedachten
Zondige gedachten koesteren
Zondige natuur - Kip / Eend
Zondige natuur / Zonde als daad
Zondige natuur om ťťn overtreding
Zondige toestand van de mens
Zondigen als bewuste daad
Zondigen en de gevolgen
Zondigen voor de geboorte
Zoonschap en kindschap
Zweren verboden - Eed afleggen