006 Het woord des kruises

Lange tijd hadden de zendelingen onder de heidense Eskimo’s in Groenland het evangelie gebracht, zonder echter enig zichtbaar resultaat te hebben gezien. Op zekere dag kwam de zendeling Jean Beck op de gedachte om eenvoudig de geschiedenis van het lijden van Christus aan een groep Eskimo’s, die hij bij elkaar had gebracht, voor te lezen. Eén dezer wilden, genaamd Kajarnak, die voor die tijd nooit één woord uit de Bijbel had vernomen, werd door dit verhaal van het lijden des Heren zo ontroerd, dat hij opstond en vroeg: “Is dit werkelijk de boodschap van God? Lees dit verhaal van het lijden en de dood van Jezus nog eens voor”. Tot op dat ogenblik had nog niet één Groenlander zo gesproken.

Zendeling Beck was diep ontroerd en onder tranen las hij nog eens de gehele lijdensgeschiedenis van Jezus, terwijl hij daarna op eenvoudige wijze alle aanwezigen het grote heil verkondigde, dat door de Heer aan het kruis door Zijn kostbaar werk voor zondaren verworven is.

Deze woorden maakten diepe indruk op de aanwezigen. Hun harten werden ontsloten. De liefde van Christus had overwonnen en niet de jaren lang gebrachte prediking van de gerechtigheid Gods. Deze Kajarnak was de eerste Groenlander, die zich tot God bekeerde en anderen volgden hem. “Want naardien, in de wijsheid Gods, de wereld door de wijsheid God niet heeft gekend, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking te behouden hen, die geloven”. (1 Kor. 1 : 21).
(Vertaald).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies