a Het is mij goed

Het is (mij) goednabij God te zijn (Ps. 73:27)dat ik verdrukt geweest ben (Ps. 119:71)onze [...]

a De Heer Zelf

Luk. 24:36 : Hijzelf stond in het midden van de discipelen;Ef. 2:20 : Jezus Christus [...]

a Onze blijdschap en Gods blijdschap

Jes. 61:10 : Wij verblijden ons in de Heer, net als straks het volk Israël, [...]

a De HERE redt, de HERE verlost

Ps. 34:5 uit alle verschrikkingen; vers 8 hen die Hem vrezen; vers18 als zij roepen; [...]

a Gebed om herstel

Ps. 80:4 O God herstel onsPs. 80:8 O God der heerscharen, herstel onsPs. 80:20 HERE, [...]

a Toevlucht bij God

God onze toevlucht.Ps. 46:2 God is ons een toevlucht en sterktePs. 46:8 Een burcht is [...]

a Zes zaken over het gebed genoemd in Ef 6:18,19

1 Wanneer bidden ‘te allen tijde‘ 2 De kracht van het gebed ‘in de Geest’ [...]

a Een lied na geween

Een lied na geweenPs. 42:4 : Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nachtPs. [...]

a Naäman, wat kun je van hem (af)leren 2-Koningen 5:1

1 Wat hij waseen belangrijk man… een legeroverste vs 1een gezien man bij zijn heer [...]

a Wat Israël niet deed – Zefanja 3:2

Wat Israël niet deed 1 hoort naar geen roepstem-ongehoorzaam vs 22 accepteert geen correctie vs [...]

b De bevrijding van David volgens Psalm 40

Psalmen 40:1 1 Hij verwachtte hulp van de Here >”Vurig verwachtte ik de Here ” [...]

00 Info schema’s

In deze rubriek worden schema’s behandeld van bijbelse onderwerpen, die door de lezers en eventuele [...]

a Absolute toewijding

Joz. 1:16: Al wat gij ons bevolen hebt … xullen wij doenoveral waarheen gij ons [...]

a Angst overbodig

Jes. 41:10: vrees niet, want Ik ben met u.Jes. 41:10: zie niet angstig rond, want [...]

a Bedreiging geen verbetering

Bedreiging, uitvoering, geen verbetering. In Lev. 26:14,18,21,23,27 vijfmaal de waarschuwing: ‘Indien gij niet naar mij [...]

a Bidden overzicht

Jak. 5:13: Laat hij bidden. Dat geldt voor al onze zorgen, noden, enz. Zie ook [...]

a Christus in Zacharia 6

Christus in Zach. 6:12,13 Verleden – Hij zal uit zijn plaats uitspruitenHeden (al) – Hij [...]

a Christus volgen

1 Weten waar te zwijgen > Hij antwoordde hem geen woord Mt 27:14 2 In [...]

a David prijst God

David prijst God (Ps 138:1-3) In Psalm 138 beschrijft David dat hij God wil prijzen/loven. [...]

a De boodschap van Paulus aan de Joden te Rome

Handelingen 28:28 – De boodschap van Paulus aan de Joden te Rome Wat wordt gezonden [...]

a De ganse dag

De ganse dag:is mijn mond vervuld van uw luister (Ps. 71: 8)vertel ik van uw [...]

a De hemel

De weg naar de hemel is het bloed van JezusHet licht in de hemel is [...]

a De liefde van God

De liefde van God in 1-Johannes 4 1 De oorsprong van de liefde is uiteraard [...]

a De prima persoon van Psalm 112

Psalm 112 geeft ons de kenmerken van iemand die de Heer dient en somt de [...]

a Drie aspecten van belijden

Belijden houdt in zaken met ‘man en paard’ noemen.

a Drie belangrijke vragen uit de brief aan de Romeinen

RomeinenDrie belangrijke vragen in de brief aan de Romeinen

a Drie boodschappen in Lukas 23:34

1 Een boodschap van Christus: “Vader vergeef hun” vs 34 2 Een boodschap over Christus: [...]

a Een gelukkig en een fataal ‘daarna’

Hebr. 12:11: De tuchtiging (als opvoedingsmaatregel) van de Heer is op het ogenblik zelf geen [...]

a Een gewaarschuwd man

Een gewaarschuwd man telt voor twee Deut. 4:9; 6:12 : Wat God ons heeft laten [...]

a Een lied na geween

Ps. 42:4 : Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nachtPs. 42:9 : des [...]

a Een mooi portret in Johannes 4:19

Daar is: 1 een overtuigde zondares die getuigt dat Jezus een profeet is vs 19 [...]

a Een naam maken

Gen. 11:14: Laten wij ons een naam makenGen. 11:9: Daarom noemt men haar Babel, omdat [...]

a Elke morgen

Elke morgen ontving Israël voedsel (manna) … Ex. 16:21Elke morgen mocht Israël reukwerk offeren … [...]

a Een scherp contrast

De Heer Jezus kende de armoede van Smyrna, maar die gemeente was geestelijk rijk. De [...]

a Geloof-werken

Geloof zonder werken is ‘werkeloos’; werken zonder geloof zijn waardeloos (Jac. 2:17,20,26 Rom. 4) of [...]

a God hoort, God ziet, God helpt

Ex. 2:23 : De Israëlieten zuchtten … en … schreeuwden het uit.Ex. 2:24 : God [...]

a God is onze rots

God is onze rots met het oog op: Bescherming, leiding Gen. 49: 24Redding, heil 1 [...]

a God was met hem

a God was met Jozef in zijn slavernij en gevangenschap in Egypte ofwel ‘de wereld’ [...]

a Gods trouw

Joz. 21:43: God gaf Israël het land, zoals Hij gezworen had.Joz. 21:44: God gaf hen [...]

a Gods trouw in Psalm 89

Mogen wij met onze mond verkondigen (vs. 2)Wordt door God in de hemel bevestigd (vs. [...]

a Gods werk, ons werk

Joz. 21:43-45 Zo heeft de HERE aan Israël het gehele land gegeven, dat Hij gezworen [...]

a Het onze Vader

Vijf belangrijke punten: verantwoordelijkheid – Uw naam worde geheiligd, uw wil geschiede,vooruitzicht – Uw koninkrijk [...]

a Het scheelt wie het zegt

De onwaarachtige hogepriester zei: ‘Het is nuttiger voor ons dat één mens sterft voor het [...]

a Hoe christenen in de Bijbel genoemd worden

1 Heiligen vanwege hun bijzondere positie voor God. 2 Gelovigen vanwege hun geloof in en [...]

a Hoe heerlijk, groot, goed

– heerlijk is uw naam op de ganse aarde (Ps. 8:1,2)-groot is het goed, dat [...]

a Hoe staan we ten opzichte van Zijn komst

Hij komt Matth. 24: 48,49: De boze slaaf zegt: ‘Mijn heer blijft uit’ en hij [...]

a Jezus Christus, de Mens

Zie de Mens De bovenstaande woorden sprak Pilatus uit met de hoop dat het volk [...]

a Kostbare dingen

-Voor de Heer is de dood van zijn gunstgenoten kostbaar (Ps. 116:15), d.w.z. Hij acht [...]

a Kostbare dingen in de brieven van Petrus

1 Petr. 1:7 : De beproeving van het geloof is kostbaarder dan die van goud;1 [...]

a Het kruis in de brief aan de Galaten

Ik ben met Christus gekruisigd … Gal. 2:20Christus wordt als gekruisigd gepredikt … Gal. 3:1Wij [...]

a Maria, eren we haar wel genoeg?

1) Maria heeft bijzondere plaats onder de vrouwen, maar niet onder de gezaligden. 2) Ze [...]

a Niets uit onszelf

Vanuit onszelf kunnen we: niets bedenken van de goddelijke dingen. 2 Kor. 3:5niets spreken over [...]

a Nut van verdrukking

Eer in verdrukt werd dwaalde ik (Ps. 119:67)Het is mij goed dat ik verdrukt ben [...]

a Ondankbaarheid

2 Kron. 32:20: Jehizkia en de profeet Jesaja … baden deswege.2 Kron. 32:22: Aldus verloste [...]

a Ongelijk juk: voorbeelden

2 Kor. 6:14: ‘Gaat niet met de ongelovigen onder een ongelijk juk’2 Kron. 18:1: ‘Toen [...]

a Onmisbare dingen

Zonder bloedstorting geen vergeving Hebr. 9: 22Zonder geloof niet mogelijk God te behagen Hebr. 11: [...]

a Ons christelijk motto

We moeten: a. wachten Luk. 12:36b. werken Mark. 13:34c. waarschuwen Ezech. 3:17d. waken Mark. 13:37

a Onze opstelling in drie aspecten

Hoe onze opstelling moet zijn: a. in de wezenlijke dingen; in de grote lijn … [...]

a Punten uit de prediking van Petrus bij de tempel

Handelingen 3:13 – Punten uit de prediking van Petrus in de tempel. 1 Zware, maar [...]

a Reacties op de prediking

Reacties op de prediking in Hd 17 en 28 Als Paulus predikt op de Areópagus [...]

a Rein en reiniging

Rein: Een rein hart: Ps. 51:10; 73:1.Reine handen: Ps. 24:4; Job. 17:9Reine voeten: Joh. 13:10 [...]

a Samenvatting van de boodschap van Paulus

Handelingen 26:18 – Samenvatting van de boodschap van Paulus Voor koning Agrippa geeft Paulus een [...]

a Sterk en Moedig

Joz. 1:6: Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven.Joz. [...]

a Tot het eind toe

Beginnen is een ding, volhouden en afmaken is een tweede. De volgende tekstebn spreken van [...]

a Vier beelden van de zonde

Mattheüs 8:2 – Vier ziekten die de zonde afbeelden

a Vier dingen die Israël moest doen

Deuteronomium 30:20 – Vier dingen die Israël moest doen 1 God liefhebben 2 God gehoorzamen [...]

a Vier prominente figuren in Lukas 5

Lukas 5 – Vier mannen als voorbeeld 1 Een man die overtuigd is van de [...]

a Wapens van een christen

De wapens van de christen zijn wapens van het licht … Rom. 13:12zijn wapens van [...]

a Wat bij elkaar hoort

Horen, verstaan en vrucht dragen Matth. 13: 23Horen, ontvangen en vrucht dragen Mark. 4: 20Horen, [...]

a Wat de Heer voor de Psalmist is

Wat de Heer voor de Psalmist is (Ps 118:14). In één vers drukt de Psalmist [...]

a Wat we niet meer moeten doen

a. Niet meer wandelen als de volken Ef. 4:17b. Niet meer de zonde dienen Rom. [...]

a Het weiden van de schapen

weiden zichzelf (Ez. 34:2)weiden de schapen niet (Ez. 34:8)zullen niet langer zichzelf weiden (Ez. 34:10) [...]

a Wie is de Here voor mij

Ps. 27:1 : ‘De HERE is mijn licht en mijn heil’ – Hij geeft leiding [...]

a Wij in de brief aan de Efeze

Wij in Efeze 5:8 Verleden – vroeger wa u duisternisHeden – nu bent u licht [...]

a Woorden van de opgestane Heer

Woorden van de opgestane Heer in Johannes 2 1 Een persoonlijk woord > ‘Maria’ > [...]

a Zes punten in Psalm 126

1 Wat de Heer gedaan heeft De gevangenen van Sion doen terugkeren 2 Wat het [...]

a Zeven etappes in de schepping

Zeven etappes in het scheppingswerk als illustratie van de nieuwe schepping: Gen. 1:1 Chaos, duisternisGen. [...]

a Zeven volmaakte dingen in de hemel

Openbaringen 22 – Zeven geweldige, volmaakte dingen in de hemelse toestand 1 er is geen [...]

a Zevenvoudig gebed om levendmaking in Psalm 119

Maak mij levend naar uw woord (vs. 25)Maak mij levend door uw wegen (vs. 37)Maak [...]

a Zoeken we onszelf?

Als we eigen eer en grootheid zoeken, handelen we precies tegenovergesteld aan wat Christus deed. [...]

a De liefde van God volgens Jeremia 31:3

Jeremia 31:31 – Van wie gaat de liefde uit? Van God “Ik” Wie is het [...]

a De weduwe van Naïn

Lukas 7:13 – De ontferming van de Heer De Heer zag haar: Hij merkte haar [...]

a De zondvloed – Genesis 6

1 De reden ervoor was de slechte toestand van de mensen Gn 6:5 2 Wat [...]

a Drie aspecten van onze wandel

1 Ef 2:02 Hoe we vroeger wandelden 2 Ef 4:17 Hoe we niet moeten wandelen [...]

a Drie ondoorgrondelijke zaken

Drie dingen die we niet kunnen begrijpen 1 De liefde van Christus, die de kennis [...]

a Drie stappen in het leven van Petrus

1 Volgde Jezus op een afstand Luk 22:54 2 Verloochende de Heer Luk 22:57 3 [...]

a Drievoudige zegening volgens Openbaringen 1:5

1 Verklaring van liefde: Hem die ons liefheeft en vs 5 2 Bevrijding: van onze [...]

a Een portret van Gods volk volgens Psalmen 89:15

1 Het is een welzalig of gelukkig volk vs 15 2 Het is een volk [...]

a Een vijfvoudige kijk op Paulus en zijn bediening

Een vijfvoudige kijk op Paulus in Ef 3:8 We vinden er zijn nederigheid: ‘Mij de [...]

a Efraïm in het boek Hosea

Waarmee Efraïm vergeleken wordt in Hosea 1 Met een koek die niet is omgekeerd. Een [...]

a Gods liefde voor de wereld volgens Johannes 3:16

Johannes 3:16 – De liefde van God: Het voorwerp van de liefde van God > [...]

a Het geweten

Het geweten 1 Is een spiegel waarvoor de zonde niet bedekt kan worden; 2 Is [...]

a De kenmerken van het nieuwe lichaam:

1 Het is een verlost lichaam. We verwachten niet de verlossing uit ons lichaam maar [...]

a Het karakteristieke van de brieven van Paulus

Het onderstaande overzicht geeft slechts het hoofdkenmerk van elke brief en is wat dat betreft [...]

a Onze verandering volgens Colossenzen 1:21-22

Colossenzen 1:21 – Onze verandering 1 Wat we waren vervreemd2 Wat we zijn verzoend3 Wat [...]

a Toestand van de mens, Gods oplossing volgens Jesaja 53:6

De verlorenheid van de mens wij dwaalden als schapen Onze eigenzinnigheid wij gingen onze eigen [...]

a Toestand van Jeruzalem volgens Lukas 19:42

1 Onwetendheid > Och mocht u erkennen vs 42 2 Gelegenheid > nog niet aangegrepen [...]

a Twee dingen die Petrus ondervond – Handelingen 12:7

1 Dat het gemakkelijk was om uit de gevangenis te komen Hd 12:7-10 2 Dat [...]

a Vier stappen in de zonde van Achan volgens Jozua 7:21

1 Hij zag een prachtige mantel, zilver en goud 2 Zijn begeerte werd opgewekt 3 [...]

a Wat de Heer opende volgens Lukas 24

Lukas 24:31 1 Hij opende hun ogen vs 31 2 Hij opende de Schriften vs [...]

a Wat geldt voor de zondaar volgens Efeziërs 2:13

1 Hij is uit zichzelf ver van God verwijderd vs 13 2 Hij heeft door [...]

a Wat zegt Kolosse 1 over de Heer Jezus

1 Zijn God-zijn komt uit in de term ‘zijn geliefde Zoon’ vs 13 2 Zijn [...]

a Zefanja: God en zijn volk – Zefanja 3:17

1 God woont te midden van zijn volk 2 Hij is een held die zijn [...]

a Zegeningen van Gods volk volgens Filippenzen 2:15

De zegeningen van het volk van God worden in Fp 2 als volgt weergegeven: 1 [...]

a Zevenvoudige rust

1 Rust na het scheppingswerk Gen. 2:2,3Verbroken door de zonde -vgl. Joh. 5:17 2 Rust [...]

a Overzicht Romeinen

1 Hfst 1-8 de leer van het persoonlijk heil 2 Hfst 9-11 het heil voor [...]

a Vier zaken in 2-Timotheüs 4:7

1 Moed > “Ik heb de goede strijd gestreden” 2 Volharding > “Ik heb mijn [...]

b Aanstelling volgens Johannes 15:16

1 Wat gaat eraan vooraf? > verkiezing vs 16 2 Wie verkiest en wie stelt [...]

b Afscheidswoorden van godsmannen

Jacob‘Op uw heil hoop ik’ Gn 49:18‘Zijn sterke handen bleven lenig , door de handen [...]

b Barnabas, wat kun je van hem zeggen?

1 Hij deed zijn naam ‘zoon van de vertroosting’ eer aan, want hij verkocht zijn [...]

b Bartimeüs, de blinde – Markus 9:46

Van elk bijbelgedeelte kun je wat leren. Dat geldt ook van Mk 10:46-52. Het gaat [...]

b Bekering

1 Definitie: verandering vana gezindheid en vanb gedrag 1 Th. 1:9,10 2 Bevela Van God [...]

b Belangrijke beslissingen volgens Psalm 116

Ik zal wandelen voor de Heer vs 9 Ik zal de beker van de verlossing [...]

b Belangrijke zaken volgens Jesaja 33:15

1 Wie kan verkeren bij een verterend vuur?Hij die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt, [...]

b Cornelius, wat was dat voor een man? – Handelingen 10

1 Een godsdienstig man, maar dat niet alleen uiterlijk Hd 10:2 2 Hij had respect [...]

b Daniël wat voor persoon was hij?

Daniël 6:3 – Daniël … wat voor man was hij volgens hfst 6 1 Hij [...]

b David in de woestijn van Judea – Psalm 63

Psalmen 63:2 – David in de woestijn van Judea 1 Zijn relatie met God > [...]

b De boodschap in Jesaja 1

Een uitnodiging met de woorden“kom toch” vs 18“laat ons te samen richten” vs 18 Met [...]

b De dienst van engelen

Het waren twee engelen die Lot uit Sodom leidden Gen. 19:15,16De engel des Heren voerde [...]

b De dood en de komst van de Heer

1 De dood is een straf of een gevolg van de zonde. De komst van [...]

b De gevolgen van geloven

Het nu volgende schemaatje geeft de geweldige gevolgen aan die met het geloof verbonden zijn: [...]

b De kreupele man aan de Schone Poort – Handelingen 3:3

I Wat voor man was het en hoe waren zijn omstandighedenHij was hulpeloos > dagelijks [...]

b De les van de vier melaatse mannen uit 2-Koningen 7:3

1 Hun toestand: ze waren melaats. Melaatsheid is een beeld van de zonde vs 3 [...]

b De Meester en zijn volgelingen – Mattheüs 10:1

Wat de Meester deed Een geweldig schema om in een toespraak op onze toestand toe [...]

b De nauwe deur

Waarom gaan veel mensen niet naar binnen door de nauwe deur om behouden te worden? [...]

b De prima persoon van Psalm 112

Psalm 112 geeft ons de kenmerken van iemand die de Heer dient en somt de [...]

b De redding is dichtbij – Romeinen 10:8

De redding van een zondaar hoeft niet ‘met halsbrekende toeren verkregen te worden. Je hoeft [...]

b De rijke man en het eeuwig leven – Markus 10:17-27

Zijn voorbeeldige houding Zijn waardering voor de Heer Zijn belangrijke vraag Hoe de Heer hem [...]

b De rijke man en Lazarus – Lukas 16

1 Overeenkomst Ze waren beiden sterfelijk, beiden stierven vs 22Ze hadden beiden een bestaan na [...]

b De tien melaatse mannen – Lukas 17

1 Wat mankeerden ze? Ze waren alle tien melaats. Ze zijn een beeld van de [...]

b Wat de zeven kruiswoorden bevatten

Er is het gebed van de Heer: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat [...]

b De Zoon van God

Hoe wordt de Heer Jezus als Zoon van God aangeduid? Wel, Hij is: 1 De [...]

b Dingen die goed zijn om elke dag te doen

1 Dagelijks je brood eten en van de Heer bidden om je dat te geven [...]

b Drie vijanden van de gelovige

Er zijn drie vijanden die ons belagen, te weten: de wereld, het vlees en de [...]

b Een boodschap aan ongelovigen – Handelingen 17:30

1 Gods verdraagzaamheid Dit komt uit in de woorden: ’Met voorbijzien van de tijden’ vs [...]

b Een christen volgens Handelingen 26:18

Uit de zendingsopdracht die Paulus krijgt valt af te leiden wat een christen is, namelijk [...]

b Een drietal zaken

In Jh 3:16 lezen we de belangrijke en overbekende uitspraak: “Opdat een ieder die in [...]

b Een les uit Johannes 1:35-46

1 Naar Jezus kijken > daar moet het mee beginnen vs 36 2 Als we [...]

b Een zesvoudig bericht voor de volken – Handelingen 26:18

1 Verlichting: Om ze de ogen te openen; 2 Bekering: Van de duisternis tot het [...]

b Eigendom van Jezus Christus

Op verschillende wijzen zijn gelovigen het eigendom van Christus Dit geeft reden genoeg om ons [...]

b Enkele contrasten

1 Eén Meester > Veel dienstknechten Mt 23:8 2 Eén Uur > Veel minuten Mt [...]

b Felix wat was dat voor een persoon?

Handelingen 24:24 – Een portret van Felix Felix is de stadhouder naar wie Paulus gezonden [...]

b Gehoorzamen

1 Kon. 17:3 Ga van hier: en hij ging1 Kon. 17:9 Maak u gereed, ga: [...]

b Gelovigen volgens het evangelie van Johannes

1 Mijn dienaar Moet werken, zal bij de Heer zijn 12:26 2 Mijn discipelen Moeten [...]

b Gevolgen van de zonde

1 Zonde verhardt de mens (Hb 3:13), zodat zijn geweten niet meer funktioneert. Je ziet [...]

b God is onze Vader, wat houdt dat in?

Dat God onze Vader is betekent heel wat en wel het volgende: 1 We bezitten [...]

b Groei van het geloof

Lichamelijke groei: voedsel, verzorging, alle leden funktioneren; Verstandelijke groei: weten hoe te funktioneren, kennis, wijsheid [...]

b Het belang van Gods Woord

Jozua 1:8: ‘Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond – spreek erover, verkondig het [...]

b Het bezoek van de Heiland aan Bethanië

Zijn komst Zijn oproep aan Maria Het betoon van zijn macht We lezen driemaal dat [...]

b Het dragen van de schapen

De Heer draagt: 1 Zijn schapen op de schouder, dat spreekt van kracht Lk 15:5 [...]

b Het leven

Ieder mens heeft als afstammeling van Adam het natuurlijke leven. Omdat we afstammen van Adam [...]

b Het visioen van Jesaja

Jesaja 6:1 – Het visioen van Jesaja en wat we ervan kunnen leren 1 Wat [...]

b Hoogmoed komt voor de val

Hij heeft machtigen van tronen gestoten en nederigen verhoogd (Luk.1 :52) Nebucadnezar: toen zijn hart [...]

b Hoogmoed, pas er voor op

1 De bron en het kenmerk van hoogmoed a zelfrechtvaardiging > zie de farizeeër in [...]

b Ik ben de Here – Jesaja 42

Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen [...]

b Wat Johannes 10 ons zegt

Het gaat in Johannes 10 om: 01 de stal van de schapen daarmee wordt op [...]

b Jozua, de hogepriester uit Zacharia 3

Jozua is priester en staat voor de Engel des Heren, dus voor God vs 1 [...]

b Judas de verrader – wie was hij?

Er zijn theologen die Judas gunstiger willen afschilderen dan zoals hij werkelijk was. De bijbelgedeelten [...]

b Een portret van Kaïn – Genesis 4

Zijn voorrechten Zijn ‘weg’ Zijn straf

b Kanaän in bezit nemen – Jozua 1:1

Jozua en het volk Israël krijgen belangrijke aanwijzingen en beloften wat het in bezit nemen [...]

b Kenmerken van Christus als priester – Hebreeën

1 Hij is in staat en bekwaam tussenbeide te komen Hb 2:18Hij is beproefd zoals [...]

b De losprijs

Wat is een losprijs? Wij spreken tegenwoordig van het betalen van losgeld. We doelen daarmee [...]

b Machtige armen

Van de armen van God en van de Heer Jezus kunnen we het volgende opmerken: [...]

b Mefiboseth, wat zegt hij ons? – 2 Samuël 4

1 Hij was gevallen (2 Sm 4:4). Voor hem was dat een letterlijke val. Wij [...]

b Oordelen

Niet oordelen Matt. 7:1 contra 1Kor. 5: 12Rom. 14: 3 niet over gewetenskwesties1Kor. 4:1-5 niet [...]

b Paulus te Atheme – Handelingen 17:16-34

Handelingen 17:16 – Hoewel Paulus geïrriteerd was door het zien van de vele afgodsbeelden in [...]

b Petrus’ val en herstel

Aspecten van Petrus’ val: Aspecten van Petrus’ herstel:

b Lessen voor de gelovige – Psalm 91

1 De woonplaats van de gelovige.a) Hij is gezeten in de schuil[plaats van de Allerhoogste [...]

b Rechtvaardiging vijf aspecten – Romeinen

1 De betekenisRechtvaardiging is een juridische term en betekent dat God mij onschuldig verklaart. Hij [...]

b Resultaten van geloof volgens evangelie van Johannes

Joh. 1:12 Zij die Jezus Christus hebben aangenomen en in zijn naam geloven, hebben het [...]

b Samenvatting boodschap Paulus – Handelingen 26:18

Voor koning Agrippa geeft Paulus een verslag van zijn bekering en van de opdracht die [...]

b Samuël de dienstknecht – 1-Samuël 3:9

De knecht die kon luisteren > ‘spreek Heer, want uw knecht hoort’ 1 Sm 3:9 [...]

b Test uw bijbelkennis

Test uw bijbelkennis Antwoorden

b Wat de tollenaar wist volgens Lukas 17

1 Hij wist wat hij was: een zondaar, “Wees mij, de zondaar genadig.” vs 13 [...]

b Trouw zijn in de dienst van God

Wie trouw is in het minste is ook in veel trouw (Luk 16:10) Abraham : [...]

b Tweemaal drie zaken

In Jh 3:16 lezen we de belangrijke en overbekende uitspraak: “Opdat een ieder die in [...]

b Vergeleken met een fabriek – Romeinen 6-16

Hfst. 6 kun je zien als de afdeling waar de machines staan: Macht van de [...]

b Twee soorten vergeving

We moeten onderscheid maken tussen de vergeving die we als zondaar van God ontvangen en [...]

b Vergeving volgens Jesaja 43

1 Naar wie gaat de vergeving uit? a Naar een volk dat het bidden had [...]

b Verschil tussen Mattheus 25 en Openbaring 20

Verschillen tussen Mattheus 25: 31-46 en Openbaring 20:11-15 1 In Matth 25 komt de Heer [...]

b Verzegelen wat houdt dat in?

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt over verzegelen gesproken. Als we die teksten nalopen [...]

b Vijf vermaningen in Psalm 37 over onze verhouding tot de Heer

In Psalm 37 vinden we vijf vermaningen die te maken hebben met onze verhouding tot [...]

b Vreze des Heren, wat is dat?

Daarom moeten we de vreze des Heren kiezen (Spr. 1:29). We zullen die verstaan (Spr. [...]

b Vrouw uit de stad – Lukas 7

Van deze vrouw waarover we lezen in Lk 7:38-50) kunnen we het een en ander [...]

b Punten uit de zegen van Mozes – Deuteronomium 33:26-29

Nadat Mozes een zegen heeft uitgesproken over elk van de stammen van Israël, spreekt hij [...]

b Zesvoudig getuigenis van Jezus’ onschuld – Mattheüs

1 Door Judas > ‘Ik heb gezondigd door onschuldig bloed over te leveren’ Mt 27:4 [...]

b Zeven zaken betreffende Martha – Johannes 11

Martha komt er in de beoordeling van christenen vaak niet zo goed af. Met de [...]

b ‘Uw’ in Lukas 12:29-37

1 Uw Vader > zijn zorg. Hij weet dat u deze dingen nodig hebt vs [...]

b Acht zaken betreffende het geloof

1 Een definitie: “Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt, [...]

b Aspecten van de rots in de Bijbel

1 Stevigheid en stabiliteit van de Gemeente > op deze rots zal Ik mijn gemeente [...]

b Belangrijke punten uit Jesaja 55:1-3

1 Uitnodiging Er is een uitnodiging gelegen in het woord: Kom. vs 1Die uitnodiging geldta [...]

b Belangrijke punten in de belijdenis van David – Psalm 51

1 Zijn vraag: Wees mij genadigDelg mijn overtredingen uitReinig mijOntzondig mij vs 3. 4, 9, [...]

b Belangrijke zaken in Mattheüs 8

1 Grote onstuimigheid op zee vs 24 2 Groot gevaar > Het schip bedekt door [...]

b Blijven in Christus

1 Wat het betekent a. Eenheidb. Gemeenschap Jh 15:1,5 2 Wat het inhoudt a. Afhankelijkheid: [...]

b Condities voor gebedsverhoring

1 Je vijanden willen vergeven Mk 11:25,26 2 Je willen verzoenen met je broeder Mt [...]

b De Heer Jezus te Naïn – Lukas 7:11

1 Mogelijke betekenis van de naam > groene weiden, lieflijk, orakel 2 Zijn gezelschap > [...]

b De Kananese vrouw – Mattheus 15: 21-28

1 Wie ze was: Een Kananese vrouw. Dus een heidense of een uit de volken [...]

b De man te Bethesda – Johannes 5

Wat hij was1 zijn toestand: hij was 38 jaar ziek (vs 5)2 verstoken van hulp: [...]

b De melaatse uit Markus 1:40

Van de geschiedenis van de melaatse die ons in Mark 1:40-45 wordt voorgehouden kunnen we [...]

b De rijke man – Lukas 16

I Wat was hij? 1 Hij was rijk > “Er was een rijk mens” vs [...]

b De toestand van de vrouw die voor hulp bij Eliza kwam – 2 Koningen 4

1 Ze was weduwe. Haar man die de Heer diende was gestorven. Ze had te [...]

b De val van David – 2 Samuël 12

1 Zijn geweten begon nog niet te spreken: “Die man is een kind des doods” [...]

b De verloren zoon – Lukas 15

Hij was eigenwillig. Hij eiste zijn ‘erfdeel’ al op bij het leven van zijn vader [...]

b Een aantal lessen uit Filippenzen 4

01 Vast staan in de Heer vs 1 02 Eensgezind zijn vs 2 (vgl 2:2) [...]

b God liefhebben – 1 Corinthiers 13

I Hoe? 1 “In onvergankelijkheid” dus niet versagen Ef 6:242 “Met heel uw hart, met [...]

b Het avondmaal

1 Is een herinneringsmaal: doe dit tot mijn gedachtenis Lk 22:19 2 spreekt van de [...]

b Het effect van het bloed van Jezus Christus

1 De basis van mijn verlossing Ef 1:7 2 De grond van mijn rechtvaardiging Rm [...]

b Het gebed dat de Heer ons leerde – Mattheüs 6:9-13

1 Een kinderlijke betrekking : “Vader” 2 Een algemene betrekking: “Onze” 3 Een erende betrekking: [...]

b Het gebed in Mattheüs 21:22

1 De ruimte of breedte > alles wat u vragen zult 2 De eenvoud > [...]

b Het lijden van Jezus Christus

1 Onvergelijkbaar Lk 22:44 2 Vrijwillig (Ik heb macht het af te leggen) Jh 10:18 [...]

b Wat zegt de Bijbel over het oordeel?

1 Het is een zekerheidHet is de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het [...]

b Hoe we Christus moeten prediken

a Ernstig en indringend “alsof God door onze mond u vermaande” 2 Ko 5:20b Duidelijk [...]

b Israël in de woestijn volgens Exodus 17

b Israël in de woestijn volgens Ex 17 01 Een volk van zwervers door de [...]

b Kenmerken van de eerste christenen – Handelingen 2

1 Volharding vs 42 2 in de leer van de apostelen vs 42 3 in [...]

b Lessen uit het leven van Lot

I Wat hij deed 1 Hij keek. ‘Hij sloeg zijn ogen op”. Begeerte van de [...]

b Moab het karakter van dit volk – Jeremia 48

Hoogmoed komt voor de val 1 Moab vertrouwt op zijn werken en op zijn schatten [...]

b Namen en titels van Christus in de brief aan de Hebreeën

1 Zoon 1:2 2 Overste Leidsman 2:10; 12:2 3 Apostel en Hogepriester 3:1 4 Grote [...]

b Onze roeping

1 Wie roept ons? God! “Deze heeft Hij ook geroepen” Rm 8:30 2 De aard [...]

b Petrus in de gevangenis – Handelingen 12

1 Zijn toestand 2 Zijn bevrijding 3 Zijn gehoorzaamheid 4 Zijn inzicht 5 Zijn getuigenis

b Saulus van Tarsus, zijn bekering – Handelingen 9

1 Hij was een vervolger van de Gemeente > “Hij blies dreiging en moord” vs [...]

b Vier klassen van mensen – Mattheüs 22

1 Zij die genodigd zijn voor de bruiloft van de zoon van de koning 2 [...]

b Vier vereisten voor een rechter – Exodus 18:21

1 Flinke, capabele personen 2 Godvrezende mensen 3 Mensen die betrouwbaar zijn 4 Personen die [...]

b Viervoudige zegen in de brief van Judas

De brief van Judas bevat heel ernstige zaken, maar er staan toch ook heel vertroostende [...]

b Voor wie stierf Jezus Christus?

Je kunt hierbij drie klassen onderscheiden, die elkaar ten dele overlappen. 1 De eerste klasse [...]

b Waarom we niet bang zijn van God gescheiden te worden

1 We denken namelijk aan wat we zijn: “Kinderen van God”! Jh 3:2 2 We [...]

b Waarover God sprak ten aanzien van Israël – Ezechiël 16

1 Hij sprak over: a leven vs 6b liefde vs 8c eigendom zijn van God [...]

b Wij en het ‘vlees’ – de betekenis

1 Menselijk bestaan in neutrale zin > Het Woord is vlees geworden Jh 1:!4 2 [...]

b Zeven stappen – Jozua 24

1 Het bevel: Vrees de Here en dienst Hem in oprechtheid vs 14 2 De [...]

b. Filippus als dienstknecht – Handelingen 8

1 Zijn instelling: gehoorzaam aan opdracht: Hij stond op en ging vs 27 2 Neemt [...]

c Overeenstemming tussen Daniël 7 en Openbaring 13,17,19

In de hierboven genoemde schriftgedeelten is sprake van een beest. Dat beest stelt eenrijk voor [...]

c Abortus

Psalm 139:13-16; Job 10:8-12 Inleiding onderwerp is moeilijk; gevaar > te technische behandeling; de bijbel [...]

c Abraham, geroepen als pelgrim

Abraham werd een pelgrim. De eerste betekenis van het woord is: een bedevaartganger naar een [...]

c Abraham, voorbeeld van het vertrouwen van het geloof

Onvolledige gehoorzaamheid, onvolledig vertrouwen? Ga uit uw land, uw familie en uw maagschap: Hand. 7:2; [...]

c Acht belangrijke vrouwen die in de Bijbel beschreven worden

De Bijbel bevat de geschiedenis van heel wat mannen die van belang zijn geweest op [...]

c Algemeen ongetwijfeld christelijk geloof

Drie ‘soorten’ geloof: a. Het christelijk geloof; de christelijke geloofsleer;b. Het persoonlijk, zaligmakend geloof;c. De [...]

c Als een dief in de nacht

Schriftgedeelten: 1 Th 5:2, 4;2 a. Vers 1 grijpt terug op 4:13,14. Verzen > 4:16-18 [...]

c Ambten, gaven en talenten

Gemeente het Huis van God en het Lichaam van Christus Ambten GavenOrdelijk verkeer opbouw;Ouderling en [...]

c Antisemitisme – waarom is er jodenhaat?

Lezen: Ex. 19:3-6; Est. 3:8; Ps. 83: 4-9 1) Term antisemitisme onduidelijk Gaat niet om [...]

c Ark van Noach

“Heeft die wel ooit bestaan? Ja. zeker! Kom nou, geloof je dat fabeltje nog? Fabeltje? [...]

c Avondmaal

Aantekeningen over het avondmaal te gebruiken bij bijbellezing, bijbelbespreking, zelfstudie Schriftplaatsen: Luk. 22:19; 1 Kor. [...]

c Bang voor de terugkeer van Jezus Christus?

Schriftgedeelten: Jh 5:24; 1 Th 5:9 Bent u bang voor de terugkeer van Jezus Christus? [...]

c Bent U het die komen zou?

Matt. 11: 1-6 Reden van twijfel Chr. doet werken > Joh. niet verlost > waar [...]

c Berg van de verheerlijking

Een illustratie van het komende koninkrijk? Komt er een koninkrijk? Twee meningen: a. We leven [...]

c Het gezag van de Bijbel

De Bijbel Gods Woord + Het gezag van de Bijbel + Boek van de natuur [...]

c Bijbel: samenstelling

WALTER SCOTT vroeg: ‘Geef mij het boek’ Men vroeg: welk boek? Hij zei: Het Boek! [...]

c Bijbelstudie belangrijke aspecten

BIJBELSTUDIE belangrijke aspecten. Bewerking van stuk van J.Ph. Fijnvandraat Oriëntatie 1) Verschil: a. bijbellezen – [...]

c Brief aan de Filippiërs

1) De stad Filippi 2) Schrijver 3) Geadresseerden 4) Aanleiding voor dit schrijven 5) Hoofdinhoud [...]

c Brief aan de Romeinen

Romeinen 9:1Strekking: uiteenzetting van de leer van de redding van de zondaar. Wat houdt die [...]

c Christenen zijn een priesterfamilie

Christenen zijn een priesterfamilie Ex. 19:6; 1 Petr. 2:1-10 Naam en begrip Priester is afgeleid [...]

c Christus, de Herder

Drie aspecten: De goede Herder > legt leven af > Joh. 10:11, 14De grote Herder [...]

c Conciliair proces

Concilie Diende vroeger om eenheid te bewerken, later(nu) bewerkte het vaak problemen.Doel: Mensen, groepen en [...]

c Crematie – bijbels verantwoord?

Fil. 1:20; 1 Kor. 15 geheel 1) Welke norm? Er zijn gevoelsargumenten voor. Iemand in [...]

c Daniël en de ballingschap (606-636 v Chr)

1 De ballingschap met de verwoesting van de tempel was: voor de vleselijk gezinde,fanatiek religieuze [...]

c Discipelschap (1)

Wat is een discipel?Een leerling of volgeling: Leer aannemen + navolgen (Jh 1:44)Volg mij. Hij [...]

c Discipelschap (2)

Komen tot de Heer Als zondaar redding – Matt. 11:28, 29;1 Ptr. 2:4. Om te [...]

c Donor – mag een christen organen afstaan?

Dit is geen medische, maar een ethische kwestie die vraagt om een bijbelse benadering. (1) [...]

c Donor codicil ofwel het afstaan van organen

Dit schema overlapt een ander schema over afstaan van organen. 1) Woord en begrip Donor [...]

c Doop een overzicht

Het BEVEL om te dopen in de Evangeliën.De BEDIENING van de doop in de Handelingen.De [...]

c Doop met de Heilige Geest

Schriftplaatsen: Matt. 3:11, 12; Hand 1:5; 11:16; 1 Kor. 12:13 (Mark. 1:8; Luk. 3:16; Joh. [...]

c Slapen

Slapen is een noodzakelijke bezigheid, maar als maar slapen is niet goed. De Bijbel waarschuwt [...]

c Dwazen in soorten

In de Bijbel worden diverse kenmerken van dwaasheid beschreven. In dit schema willen we nagaan [...]

c Echtscheiding: wat God samengevoegd heeft

1) Het huwelijk is een instelling van God Zie drie elementen volgens Gn 2:24:a. Vader [...]

c Eredienst

Wat is eredienst? Wie verrichten die?… Les van Ex. 15:1-21.Is er alleen een gemeenschappelijke eredienst? [...]

c Euthanasie – is dat altijd verkeerd?

Betekenis van het woord Grieks: eu = goed; thanatos = dood; dus ‘goede dood’. Bij [...]

c Gastvrijheid is een deugd

Aanwijzingen O.T. Voorbeeld: Abraham; Lot > herbergt engelen Contrast > Richt. 19:11-15 Aanwijzingen Ev/Hend. Matt. [...]

c Gaven van de Heilige Geest

Schriftplaatsen Rom. 12:3-8; 1 Kor. 12:4-11; 12:27-31; Ef. 4:8-12 Onderscheid:a) de gave van de Geest;b) [...]

c Geestelijke groei – het geheim

Efeziërs 4 1) Wandelen… hoe?: Waardig de roepingmet zachtmoedigheid, lankmoedigheid, liefdebewaren eenheid van de Geest [...]

c Geloof en strijd

Judas 3 1) Geen godsdienstoorlog voeren/geen overheidsbemoeiïng accepteren zie Art. 36 Ned. Gel. Belijdenis > [...]

c Geloof leidt tot aktie

Wat is levend geloof? Echt geloof in Jezus Christus als je Heiland en Heer. Waaruit [...]

c Geloofs-overdracht op je kinderen

1) Mens is beelddrager van God: vertegenwoordigt God in de schepping. Man met vrouw vertegenwoordigen [...]

c Geloven en getuigen

1) Geloven en getuigen horen precies zo bij elkaar als: geloven en geven; geloven en [...]

c Gelovigen blijven toch altijd arme zondaars

Rom. 5:6-10; 1 Joh. 2:6,9; 5:18 Titel: Vraag is niet ‘kunnen christenen nog zondigen’, maar [...]

c Gemeenschap

Betekenis van het woordHet woord ‘gemeenschap hebben’ houdt in: iets delen met een ander. Partner [...]

c Gemeente als Huis van God

Wie bouwtGod/Christus bouwt (alleen goed materiaal en constructie) Matt. 16:18; Ef. 2:20; 1 Petr. 2:4). [...]

c Gemeente als Huis van God (vragen)

Huis: Wat te doen als je ruzie met je br./zr. hebt? Matt. 5:23. Wat te [...]

c Gemeente als lichaam van Christus

God heeft gaven gegeven waar we elkaar mee mogen dienen. Samen delen Rom. 12:3-8 aan [...]

c Gemeente in bijbels licht

Mooi onderwerp, anders dan: de Gemeente in het Licht van de historie of: de Gemeente [...]

c Gemeente – Gods bedoeling, onze praktijk

Doel van de komst van Christus: o.a. een eigen volk te reinigen ijverig Titus 2:14 [...]

c Gevaar van rijkdom

1) Beïnvloeding door tijdgeest. Time is money. Welaan dan. (5:1); Wij zullen….a) Je beschikt niet [...]

c Geven en nemen

1) Gezegde: Het leven is een kwestie van geven en nemen. Bedoelen we: Geven en [...]

c God alles en in allen

1-Corinthiers 15:20Schriftgedeelte: 1 Ko 15: 20-28 Periode nuNu is het de tijd van de gemeente, [...]

c God geopenbaard in het vlees

Boodschap O.T. Wordt verhuld: Aangeduid in OT > zaad v.d. Vrouw – niet zaad v.d. [...]

c God verkiest zich een volk

Wanneer? Na torenbouw en spraakverwarring. Gen. 12:1: Ik zal u tot een groot volk maken. [...]

c God woont in mensen

Het wonen als feit Niet God woont bij/onder de mensen zoals in Ex. 25:8; Lev. [...]

c Gods omgang met mensen

Omgang voor de zondeval Omgang met Adam en Eva ongestoord Na de zondeval verhouding verstoord… [...]

c Habakuk: overzicht van zijn profetie

Betekenis van de naamDe schrijfwijze van de naam (1:1) staat niet vast en de betekenis [...]

c Hebreeën overzicht van hoofdstuk 1-3

Hebreeën 1Schrijver:Veel discussie over wie de schrijver is. Weinig discussie over canoniciteitgedacht is aan Apollos, [...]

c Heilige Geest – Wie is Hij?

Namen: Geest; Heilige Geest – vele plaatsen; Geest van God; Geest van Christus – Rom. [...]

c Heiligen

1 Wat het inhoudt. Het betekent apart zetten, een bijzondere plaats geven.Dat gebeurde met:a de [...]

c Het Boek – De Schrift

WALTER SCOTT: welk boek? Het Boek!Bijbel niet één boek maar een bibliotheek van 66 boeken [...]

c Huwelijk – 1. Alleen, verkering, verloving

a. MonteurEen monteur zei eens tegen een dokter: ‘Ik heb vele merken waar ik wat [...]

c Huwelijk – 2. Een goeie vrouw hoe krijg je die?

Niet alleen een onderwerp voor jongeren:, maar ook voor ouders en kinderen.Na de bekering is [...]

c Huwelijk – 3. Getrouwd en dus gelukkig?

Understatement: Getrouwd en toch gelukkig.Reële titel: Getrouwd en dus gelukkig.We kennen ook: Ze zijn gelukkig [...]

c Huwelijk – 4. Stappen we in de huwelijksboot?

1) Tegenwoordig zijn er diversen die geen huwelijks aspiraties hebben. Reden kan zijn: vrouwen goede [...]

c Huwelijk – 5. Door dik en dun

Doel van God met schepping man-vrouw: Gods eer Gen. 1:26-28 – naar Gods beeld – [...]

c Huwelijk – 6. Huwelijk en sexualiteit

Gen. 1:27; 2:24; 1 Kor. 7:1-5; 1 Petr. 3:7 Inleidend:Huwelijk > meerdere aspecten: lichamelijke aspect;Gevoels [...]

c Huwelijk – 7. Als het niet goed gaat

Gods huwelijksformulier > Ef. 5:22-33; (Gen. 2:18) Mooier onderwerpJe kunt beter spreken over een ander [...]

c Ik en mijn huis zullen de Here dienen – Jozua 1-3

Hoofdstuk 1God spreekt na de dood van Mozes, de knecht des Heren. ‘Werk moet doorgaan’ [...]

c Ik en mijn huis zullen de Here dienen – Jozua 9-13

Hoofdstuk 9Koningen verenigd tegen Israël: Eendracht maakt macht, maar… niet tegen het volk van God [...]

c In Liefde – Efezebrief

De uitdrukking ‘in liefde’ is kenmerkend voor de brief aan de Efeziërs. De ene keer [...]

c Is de kerk millenniumproof?

Dit schema is opgesteld voor het jaar 2000. De achterliggende gedachte is of de kerk [...]

c Islam, ontstaan, wezen

DE ISLAM: Is Allah de God van de Christenen?Is Isa de Christus van de Schriften?Is [...]

c Israël na de wegvoering naar Babel

De tijden van de volken (Luk. 21:24).Korte uitleg Dan. 2 en 7:Gouden hoofd leeuw met [...]

c Israëls feesten

Gezette tijden i.p.v. feesten? Leiden tot volmaakte dag. S.T. Coleridge: De heidense inzettingen gedenken het [...]

c Israëls geschiedenis – wat leren we ervan

Het falen van het volk van God 1) De Bijbel toont ons:a) De grootheid, goedheid, [...]

c Israëls geschiedenis: lessen eruit

GODS WONEN TE MIDDEN VAN HET VOLK a. ‘En zij zullen mij een heiligdom maken, [...]

c Jacob, opvoeding door God

Voorbeeld van tucht van God – Gal. 6:7 ‘Wat een mens zaait, zal hij ook [...]

c Jakob: De man die God voor de voeten liep

1 Vergelijking als mens naar menselijk oordeel valt in het voordeel van Ezau uit. Ezau [...]

c Jeftha – Beloftes of leugentjes om bestwil?

Richt. 10:6-11:40 InleidingIsraël aards volk, aardse zegeningen waaronder rust en vrede in land. Anders oorlog [...]

c Jezus Christus en zijn Bruid

Wie is de bruid? Twee meningen: Gemeente is de bruid / Israël is de bruid. [...]

c Jezus Christus – 01. De Heiland

BetekenisHet woord ‘Heiland’ duidt op iemand die heil (aan)brengt. Vaak wordt het weergegeven met ‘zaligmaker’. [...]

c Jezus Christus – 02. De Heer

Jezus Christus wordt als Heer benoemd met de woorden ‘Aldus luidt het des Heren tot [...]

c Jezus Christus – 03. De Priester

Naam ‘priester’:Ons woord komt van ‘presbyter’ ofwel ‘oudste’. Begrip: De namen in Hebreeuws, Grieks en [...]

c Jezus Christus – 04. De Koning

Betekenis:Het woord Christus is de Griekse vertaling van het woord Messias, dat Gezalfde betekent. Denk [...]

c Jezus Christus – 05. De Profeet

Begrip: een profeet is iemand die namens God spreekt tot ‘het volk’. De boodschap behoeft [...]

c Jezus Christus – 06 Het Licht

Eerste vermeldingIn het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was [...]

c Jezus Christus – 07. Zijn daden

Geen woorden maar daden? Bij velen is het geen daden maar woorden. Woorden en daden [...]

c Jezus Christus – 08. Het verzoeningswerk

Wilden wij verlost worden dan moest er door Jezus Christus een heel belangrijk werk gedaan [...]

c Jezus Christus – 09. De Knecht

Aan de hand van Psalm 40 1) De Psalmen geven weer wat er in het [...]

c Jezus Christus – 10. Onze hoop

HoopIn het gewone spraakgebruik duidt ‘hoop’op een onzekere verwachting. Dit gebruik treffen we ook wel [...]

c Jezus Christus – 11. Bruidegom

Verhouding van Christus tot de gelovigen De Apostel van God gezonden Hb 3:1De Heiland van [...]

c Jezus Christus – 12 het Licht der wereld

1) Betekenis van licht belichten – gewoon praktischOp de eerste dag werd het licht geschapen [...]

c Jezus Christus – 13. Messias (= Koning) van Israël

Twee uiterstenIsraël negerenIsraël vereren Wel: Israël respecteren Jezus aangekondigd alsZaad van de vrouw Gn 3:5; [...]

c Jona 3 – God heeft een boodschap

Jona 3 Eerste maal gefaald – door opstand van Jona – geen gevoel van barmhartigheid. [...]

c Jona – wat leren we van hem en zijn boek

God heeft een boodschap voor uGod stuurt Jona naar Nineve met een boodschap voor de [...]

c Jona – het berouwde God

Jona 4, vergelijk Jeremia 18:7 God is barmhartig… en wij? Jona is het niet met [...]

c Kerk een toevluchtsoord

UitgangspuntAls uitgangspunt kan zeer goed dienen de woorden die we vinden in de gelijkenis van [...]

c Komen bij de Heer

KOMEN BIJ DE HEERBRENGEN BIJ DE HEERUITGAAN VOOR DE HEER Wat we kunnen leren van [...]

c Komt er ooit gerechtigheid?

Mattheüs 5:6 1 Betekenis van het woord:Dat wat recht is, contrast ongerechtigheid. 2 Wie bepaalt [...]

c Koninkrijk der hemelen

Mattheüs 13 We bezitten vier evangeliën, dat is geen overbodige luxe , want elk belicht [...]

c Koninkrijk Gods en koninkrijken van de mensen

Begrip koninkrijk wat houdt het in?dat er een koning, een heerser is, die heerschappij voert [...]

c Kontakt met God – Hoe onderhoud je dat?

Voorafgaand: hoe krijg je dat? – door bekering tot God en geloof in Jezus Christus. [...]

c Kunnen gelovigen nog verloren gaan?

De vraag is niet: Kunnen belijders, mensen die zich christen noemen, nog verloren gaan? Dat [...]

c Laat hen aan het woord die het antwoord weten

Er zijn drie belangrijke vragen die te maken hebben met de volgende drie onderwerpen: de [...]

c Leren van Elia de Tisbiet

1-Koningen 17:1Wat kunnen we van hem leren? Vertrouwen op God en gehoorzamen. vs 1 Niet [...]

c Leven en Licht

EvangeliënVier volgelingen van Jezus Christus hebben een verhaal geschreven over wat hun Meester gedaan en [...]

c Leven en verwachten – 2 Petrus 3:14

a. Ieder mens is dood voor God door zijn overtredingen en zonden (Ef. 2:2, 5). [...]

c Leven na de dood

Drie aspecten van dood zijn, van gescheiden zijn: 1) Dood in uw overtredingen en zonden [...]

c Levend geloof leidt tot actie

Wat is levend geloof?Echt geloof in Jezus Christus als je Heiland en Heer Waaruit blijkt [...]

c Lezing – Lukas 21:5-38

Lukas 21:5 De Joodse tempel zou ten onder gaan > voor Joden onacceptabel. Kan dat [...]

c Lezing – Lukas 21:7-8

VALSE PROFETEN … in het Verleden, het Heden en in de Toekomst BEGRIPSOMSCHRIJVING Vals > [...]

c Lezing – Lukas 21:9-11

Gij zult horen van oorlogen vs. 9-11 Oorlogen, enz. een teken van de eindtijd? Ze [...]

c Lezing – Lukas 21:12-19

In Matt. 24 en Lev. 21 Vergelijking nog eens Matt. 10:1-25: Deze vervolging gaat door [...]

c Lezing – Lukas 21:20-24

JERUZALEM ZAL VERTRAPT WORDEN DOOR DE VOLKENTotdat de tijden van de volken zullen vervuld zijn.Is [...]

c Lezing – Lukas 21:25-33

ALS HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN AAN DE HEMEL VERSCHIJNT (vs. 25-33) A. [...]

c Lezing – Lukas 21:29-38

LAAT DIE DAG U NIET OVERVALLEN … WAAKT Luk. 21:29-38 1 Toekomstrede met het oog [...]

c Liefde van God

Liefde van God Liefde van de Vader Onze liefdeGods liefde voor ons Oorsprong > niet [...]

c Loofhuttenfeest

Voorschrift: laatste van de feesttijden van de Here Lv 23: 34-43 een van de drie [...]

c Maakt het verschil of je gelooft in Boeddha, Mohammed of Jezus?

ZIJN ALLE GODSDIENSTEN IN WEZEN GELIJK? Lezen: Gen. 1:1 en Joh. 1:1 en 14:6 Inleiding: [...]

c Man – vrouw verhaal in 1 Timotheüs 2:8-15

1) Ik wil (vs. 8) … tegenover … ik vermaan (vs. 1). 2) De mannen [...]

c Man zonder bruiloftskleed – Mattheüs 22

Bruiloft iets feestelijks. Moet je bij zijn! Denk aan bruiloft te Kana. Zie Openb. 19 [...]

c Meningen over het hiernamaals

Het gaat niet om iemands toekomst visie voor dit leven, maar voor het hiernamaalsEr zijn [...]

c Midden-Oosten – zegt de Bijbel er wat over?

Oriëntatie De term ‘Midden-Oosten’ komt in de Bijbel niet voor. Ons ‘Midden-Oosten’ omvat in de [...]

c Mijn leven met God

1) De Bijbel … enige bron van kennis wat onze oorsprong betreft. 2) We stammen [...]

c Moet het vrederijk nog komen?

Welk rijk? Hebben we het over dezelfde zaak? Gebruiken we hetzelfde woord maar met verschillende [...]

c Motieven voor evangelisatie

Er zijn: zuivere en onzuivere motieven. Alleen zuivere bespreken? … nee, Schrift waarschuwt ook voor [...]

c Nacht is bijna voorbij, de dag is nabij

Romeinen 13:12Bij de schepping noemde God het licht dag en de duisternis nacht. Gn 1Mensen [...]

c Niet in het oordeel, wel voor de rechterstoel

Niet in het oordeelDat gelovigen niet in het oordeel komen staat in Jh 3:18a.; 5:24.Zij [...]

c Nieuwe hemel en een nieuwe aarde

1) Terug in de tijdOude aarde begon ideaal met een hof in Eden: prachtig park, [...]

c Offers toen en nu

Israels offerdienst Alle offers wezen heen naar het offer van Jezus Christus Paschalam – begin [...]

c Omgang met elkaar – hoe?

Voorbeeld‘Die br. Practicus is toch een fijne broeder hè en wat heeft ie zondag een [...]

c Onze doden, waar zijn ze?

1-Thessalonicenzen 4 – De ontslapenen zijn bij de Heer … straks zien we ze weerSchriftplaatsen [...]

c Onze erfenis het einddoel

Christus is de erfgenaam en wij met Hem Hebr. 1:2 Hij is de erfgenaam van [...]

c Onze geestelijke krachtbron – Efeziërs 3

Efeziërs 3:1-21 Een prachtig hoofdstuk! Sterken in de Heer:‘We zien het niet meer zitten’ – [...]

c Oordelen, beoordelen, veroordelen

Bij dit onderwerp spelen de volgende onderdelen een rol: Niet oordelen‘Oordeelt niet, opdat u niet [...]

c Opmerkingen over woordbediening

Bij de woordbediening heb je te maken met Sprekers en Luisteraars Spreker Luisteraars

c Opvoeden een opgave?

Opgave van God, en een opgaaf. Het is niet altijd even gemakkelijk in verband met [...]

c Opwekking van Lazarus

Johannes 11:1-44 – “Onze vriend Lazarus slaapt, maar Ik ga heen om hem uit de [...]

c Perzische rijk

DANIEL 11 PERZISCHE RIJK Vers 1: Cyrus II of Kores (557-530 v. Chr.) + Darius [...]

c Psalm 1 een overzicht

In vers 1 is sprake van de rechtvaardige als de man die drie dingen niet [...]

c Radicale verandering

Voor ‘heidenen’ of ‘volken’ die tot geloof komen. Vroeger: Ef. 2:11 Nu: 1) Volken in [...]

c Relatie met God

Mens is sociaal wezen – behoefte aan omgang – eenzaamheid, zoekt contact met medemens zoekt [...]

c Relatie met God – hoe krijg je die? Hoe onderhoud je die?

A) HOE KRIJG JE DIE? a. De titel houdt in dat we die relatie niet [...]

c Stralende gezichten

In de Bijbel lezen we zeker van drie gevallen dat het gelaat van iemand veranderd [...]

c Strijden of strompelen

Foutieve opvattingVeel mensen leven bij het gedicht van Dirk Raphaelsz Camphuysen (1586-1627):Er moet veel strijds [...]

c Toekomst – Blijven we Jezus Christus verwachten?

Daniël 12:12 – De verwachting van gelovigen a. Geen uitleg van Dan 12, we nemen [...]

c Toekomst in bijbels perspectief

Openbaringen 12:10 – Schriftgedeelten 1 Th 1:9,10; Op 1:1;12:10 1 Niet uw toekomst in Bijbels [...]

c Toekomst: de vrouw, Babylon en het beest

Openbaringen 17:7 Een vrouw is een zinnebeeldige voorstelling van een godsdienstig getuigenis. Zo was Israëlde [...]

c Toekomst: Komt Jezus spoedig of pas later

Eerste “komst” van Jezus. De eerste komst van jezus Christus ofwel zijn komst “in het [...]

c Totdat Hij komt

TOTDAT HIJ KOMT Vier teksten. Er zijn tenminste vier teksten waarin een uitspraak voorkomt als [...]

c Tuimel niet in het zwarte gat

Schema in verband met 1 Tm 4:1-3 1) Er was al afval van het geloof [...]

c Twee zonen

Mattheüs 21:28 – Wie zijn bedoeld? Het is aannemelijk dat de Heer deze gelijkenis uitspreekt [...]

c Tweede brief aan de Thessalonikers – een overzicht

2-Thessalonicenzen – IS DE VERVOLGING GROOT – DE HEER STERKT IN DE NOOD Hoofdstuk 1a [...]

c Tweeërlei opstanding

De opstanding als feitHet verstand zegt: het kan niet waar zijn.Het geweten zegt: het mag [...]

c Verenigd Europa – verenigde kerken

Verenigd Europa1) Er was eens een verenigd Europa’, te weten t.t.v het Romeinse Rijk. Denk [...]

c Vergeven en vergeten

Luk. 7:36-50 Wij hebben vergeving nodig.We zijn van God afgeweken. We zijn zondaars van aard. [...]

c Verschijning van de Heer liefhebben

Schriftgedeelte: ’allen die zijn verschijning hebben liefgehad’ 2 Tm 4:8 1) Er wordt veel gesproken [...]

c Vervuld met de Geest – vol van de Geest

Vervuld met de Geest ziet op werk dat ze doen, wordt herhaald. Vol van de [...]

c Vol wijn – vol van de Geest

Efeziërs 5:18 – Dubbele raad In de Bijbel komen we vaak een voorschrift tegen van [...]

c Voorwaarden en verhinderingen voor gebedsverhoring

Voorwaarden voor gebedsverhoring Ootmoedigheid, bekering van kwade zaken 2 Kron. 7:14;God zoeken met heel ons [...]

c Vragen over gaven

Vragen overgenomen van anderen en hier en daar aangevuld. Ze zijn bedoeld om over na [...]

c Vrede met wie allemaal?

VREDE MET GOD; MET JEZELF; MET JE BRS. EN ZRS; MET DE WERELD Ef. 2. [...]

c Vrederijk – hoe gaat het er toe?

Schriftgedeelten: Op 20:1-6; 21:9-11;22-27 Wat gaat aan het vrederijk vooraf?de verschijning van Jezus Christus, waarbij [...]

c Vredevorst en het vrederijk

De Bijbel spreekt over vrede op een terrein waar geen vrede is Eerst nodig:persoonlijke vrede [...]

c Waarheen is de kerk opweg?

Wat is de kerk?‘Kerk’ – verbastering van – ‘kuriakos’ dat betekent: ‘toebehorend aan de Heer’ [...]

c Wandel van het geloof – Hebreeën 11

Straks: GELOOF VERWISSELD IN AANSCHOUWEN

c Wandelen met God

Gen. 5:22, 24; 6:9 WandelenWandelen – sprekend beeld – ziet op ons gedrag niet hard [...]

c Wat is gezonde bijbelstudie (historisch/praktisch)

1) Verschil: a. bijbellezen – b. bijbelstudie; Gezonde grondhouding 2) Voorwaarde bekeerd zijn – 1 [...]

c Weest niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben

Romeinen 13:8 De samenhang (context): Na stuk over de overheid dat besluit met betaald ieder [...]

c Welke offers vraagt God van mij? Beetje Christelijk doen?

Wat is een offer? Iets dat we God aanbieden als eerbewijs, erkenning van zijn hoogheid, [...]

c Werken of liever thuis zitten – Ruth 3

Twee wijzen van benadering: 1. praktisch – 2. typologisch;Ruth in Moab – beslissing – voor [...]

c Wie en wat is God in Zijn schepping?

Uitgangspunt Hand. 17:16-34 1) Paulus geprikkeld over afgoderij; niet op boos mensen. ‘God haat de [...]

c Wijsheid en ‘vreze Gods’

WijsheidDie berust op inzicht en levenservaring berustende kennis(en het handelen daarnaar).Niet hoe doe je het, [...]

c Zegen van Jacob

ZEGEN VAN JACOB … GENESIS 49 … PROFETISCH BEKEKEN Deze zegen draagt karakter van profetie [...]

c Zeven aspecten van het geloofsleven

2 TIM. 2 In de benamingen en beelden die Paulus in 2 Tim. 2 ten [...]

c Zeven gemeenten van Openbaring 2 en 3

Openbaring 2 en 3 1 Getal 7 ziet op volmaaktheid, zie 7 feesten Lv 23; [...]

c Zie uw koning komt

Christus is koningAangekondigd in O.T. -Ps. 2: 6 en 7 (!)Sion zijn residentie -Ps. 48:3Zijn [...]

c Ziekte en lijden

Lijden als christen. Onderscheid met ziek-zijn. Is lijden door volgen van de Heer: 1 Petr. [...]

c Christus redt, maar hoe?

I Zijn vermogen om te redden “Hij kan volledig behouden wie door Hem tot God [...]

c Wij en de Heer

De Heer: Joh. 21: 7 Het is de HeerLuk. 1:43 : Elisabeth > Mijn HeerJoh. [...]

c Ziekenzalving

Jakobus 5:13 Waar slaat het op? Twee opvattingen: a. op elk ziektegeval b op ziekte [...]

c Wie is Deze?

De uitdrukking die als titel boven dit stukje staat, komt enkele keren in de Schrift [...]

a Vier kenmerken van de Messias volgens Zacharia 11

De voigende vier aspecten van de Christus of de Messias treffen we aan in het [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies