058 The great Divide

Het zal de toerist, die de Rocky Mountains beklimt, kunnen gebeuren, dat hij op de hoogste top aangekomen, een bord ziet staan met de woorden – The great Divide (De grote Scheiding),

Ingewijden zullen hem vertellen, dat hij zich op de waterscheiding tussen Grote- en Atlantische Oceaan bevindt. De regendroppels, die aan de ene zijde van het bord vallen, vloeien af naar de eerste en die aan de andere kant neerkomen, naar de laatste.

Zoals de Rocky-Mountains een scheiding maken tussen regendroppels, zo verdeelt de heuvel Golgotha de mensen. Twintig eeuwen geleden stond daar een kruis, waaraan Jezus Christus de Zoon van God, genageld was, om Gods oordeel voor de mens te ondergaan.
Ter weerszijden van Christus had men een moordenaar gekruisigd. Zo min er verschil bestaat tussen de regendroppels op de Rocky-Mountains, zo min was er onderscheid tussen deze twee rovers: Beiden schuldig, beiden gekruisigd, beiden spotten met Jezus, beiden slechts een armlengte van Christus af.

Geen verschil? Neen uiterlijk niet maar … innerlijk wel. Luister, de een houdt op met spotten en erkent schuldig te zijn en vraagt aan de Heer: “Heer, gedenk mijner als gij in Uw koninkrijk zult gekomen zijn”. De ander gaat door met spotten.
Lezer, beiden stierven een armlengte van Christus, de Redder van zondaren, verwijderd. Maar de een ging naar het Paradijs, de ander naar het verderf.
De kruisheuvel Golgotha, in het middelpunt van aarde, tijd en heelal, vormt de grote scheiding tussen de mensen. leder mens staat òf aan de kant van de berouwvolle zondaar òf aan de zijde bij de spotter.
Waar staat gij?

Mededeling aan de lezers en verspreiders. Het ligt in onze bedoeling aan het Kerstnummer extra zorg te besteden, daarin meer kopy op te nemen en door een grotere oplaag allen in de gelegenheid te stellen, daarvan extra exemplaren te bestellen. Werk op deze wijze mee, om ook anderen te bereiken met de blijde boodschap van het evangelie.
Mogen we u één of meer pakjes van 40 stuks voor één gulden toesturen? Zend ons dan even een briefkaartje met verlangd aantal en wij zullen er D.V. voor zorgen dat u voor de Kerstdagen het bestelde aantal ontvangt.
Denken de postabonnee’s er aan, dat ze tot 1 dec. gelegenheid hebben het abonnementsgeld te betalen? Na die datum volgt kwitantie plus 20 cent incassokosten.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies