088 Als de Etna uitbarst

De Sicilianen, die, denkend dat de Etna nu wel tot de dode vulkanen zou behoren, hun huizen in het dal, ja zelfs op de helling van de berg hadden gebouwd, zijn enkele weken geleden tot de ontzettende ontdekking gekomen, dat ze zich schromelijk vergist hebben. Na een waarschuwend gerommel werd er een zuil van as en rook de lucht ingespoten en stortte zich een vurige lavastroom, die alles verwoestte, wat op zijn weg kwam, de helling af.
De verstandigsten van de omwonenden pakten reeds bij het eerste gerommel hun bezittingen bij elkaar en zochten een veilig heenkomen.

Anderen meenden, dat het wel zo’n vaart niet zou lopen en konden op het kritieke moment niet veel meer, dan het vege lijf redden.

Er zijn veel mensen, die nog wel aan het bestaan van een God kunnen geloven, maar die zich verder weinig om Hem bekommeren. Naar Zijn stem wensen ze niet te luisteren. Ze beschouwen Hem niet als een levende God, die eenmaal rekenschap zal vragen van al Zijn schepselen.
Als gij, lezer, ook nog tot dezulken mocht behoren, bedenk dan wel, dat ge u zoudt kunnen vergissen. God sprak het eerste woord – Hij spreekt ook het laatste. Evenals die vurige lavastrootn van de Etna zal het vlammend Godsgericht op aarde neerdalen over elkeen, die zich om God niet heeft bekommerd, die zijn Schepper Zijn eer onthouden heeft.

Gij kunt in ijdele mensenwaan wel menen, dat het zo’n vaart niet lopen zal, doch ge zult tot de ontdekking komen, dat ge hebt gedwaald. God heeft u echter vele waarschuwingen (dit Evangelisatieblaadje is er bijv. een). Door middel van Zijn Woord, de Bijbel, kondigt Hij u aan “Het is de mens gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel.” “Daarom heeft Hij (God) een dag gesteld, op welke Hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen.”
En sprekend over die dag zegt de Heer Jezus, Gods Zoon, dat de verschijnselen, die aan die dag voorafgaan, zijn: oorlogen en geruchten van oorlogen.
Lezer, de “voorafgaande” verschijnselen openbaren zich nu duidelijker dan ooit.

Weet, het oordeel Gods is nader
Nader, zondaars, dan gij meent!

Vlucht dan nu, terwijl gij nog de tijd hebt, naar de plaats waar ge voor dat oordeel veilig zijt. Zo’n plaats is er inderdaad, maar er is er ook maar één: Op de kruisheuvel Golgotha droeg Jezus Christus het oordeel voor een ieder, die als berouwvol zondaar tot Hem komt, Hem aanneemt als zijn Verlosser en Heiland. Bedenk het wel: met uw goede werken, uw brave leven (“Ik heb nooit iemand kwaad gedaan “) kunt ge in het Godsgericht niet bestaan. Er is maar één middel, op grond waarvan uw zonden kwijtgescholden worden en dat u van het oordeel bevrijdt: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Vlucht dan, eer gij sterven moet,
Met uw zonden aan Jezus’ voet.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies