091 Is met de dood alles uit?

Als met de dood alles uit is, waarom dan niet aan allen, die in een moeitevol bestaan, in de sloppen, en stegen der wereldsteden hun leven voortslepen, de zelfmoord gepredikt?
Als er toch geen vergelding is voor wat op aarde in dit leven werd gedaan, waarom dan niet de diefstal en de beroving door moord als het aangewezen middel aanbevolen om je een levenspositie te veroveren?
Als met de dood alles uit is, wat hebben de begrippen Trouw, Eerlijkheid, Oprechtheid, Zedelijkheid en Recht dan nog voor waarde?

leder voelt, dat in een maatschappij, waar deze beginselen consequent worden doorgevoerd, het leven een hel zou zijn. Elk mens heeft, zij het soms verflauwd, de begrippen van recht, eerlijkheid en trouw in zijn ziel ingegrifd ontvangen. En alleen al dit besef moest de mens er toe brengen om de eeuwigheid met de vergelding te aanvaarden. Want als met de dood alles uit is, dan is er geen onrechtvaardiger ding denkbaar dan het bestaan van een aarde, waarop ‘t onrecht beloond en het recht verbogen wordt.

Maar het is met de mens net (zoals ik eens van een evangelist hoorde) als met een horloge. Het bestaat niet alleen uit een kast, maar ook uit een uurwerk. Haal ik dat uurwerk er uit, dan kan ik de kast desnoods in splinters slaan, maar het blijft tikken.
Zo ook de mens: al vergaat zijn lichaam tot stof, het uurwerk, de geest, gaat tot God, vanwaar ze afkomstig is. De ziel leeft voort in ‘t dodenrijk, wachtend op ‘t moment, dat God allen door de opstanding vóór Zich stellen zal en een ieder zal oordelen naar hetgeen in ‘t lichaam geschied is, hetzij goed, hetzij kwaad.
“De mens gaat naar zijn eeuwig huis,” zong de Spreukendichter reeds. En wij allen hebben ons voor te bereiden voor de Eeuwigheid.

Daar zijn slechts twee sferen: de sfeer van God, de hemel, en de sfeer van de Satan, de hel. Daar is maar één scheidingsmiddel: Het bloed van Jezus Christus.
Of ge neemt in uw leven Jezus Christus aan als uw Heiland en ge komt niet in ‘t oordeel, omdat Hij het oordeel gedragen heeft op het kruis van Golgotha, òf ge verwerpt Hem en ge zult met uw zonden belast voor Gods troon staan en voor eeuwig geoordeeld worden.
Laat u niet valselijk geruststellen, alsof met de dood alles uit is! Ge voelt wel, dat dit niet waar is! Zoek, totdat ge weet, waar ge zult zijn in de eeuwigheid. Bij Satan of bij God.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies