102 George Churièges, koning der Parijse bedriegers, 1949

Onder deze titel verscheen in 1949 een artikel in één van onze plaatselijke dagbladen, dat in hoofdzaak op het volgende neerkwam: Als u in Parijs komt, zult u ongetwijfeld de straatventers of standwerkers ontmoeten, die medehelpen om Parijs haar charmant en tevens geraffineerd uiterlijk te geven. Op boulevards, straten, pleinen en stationsemplacementen, ja zelfs in de ondergrondse, zult u ze kunnen bewonderen. Hun mimiek en gebarenspel zal u het geld uit de zak kloppen. Ze handelen in de wonderlijkste zaken: pijpen, die nooit breken; vlekkenwater, gummikonijntjes, witte muizen, die zo echt lijken, dat de dames gillend weglopen, enz. enz.

Terwijl u koopt, weet u, dat u bedrogen wordt. Uw buurman weet het ook. doch ook hij koopt. Thuis breekt de pijp in stukken, verroert het muisje geen vin en maakt het vlekkenwater de zaak nog erger. Een volgende keer koopt u echter weer, want de Parijse standwerkers zijn onweerstaanbaar.

leder jaar houdt de organisatie der standwerkers een wedstrijd om uit te maken, wie de koning der Parijse standwerkers zal zijn, die als blijk van waardering frs. 15,000.- in zijn handen gestopt krijgt. In 1949 was dat de oude George Churièges, die met zijn “levende” muizen zo’n grote menigte wist te boeien, dat de ingang van de Métro (ondergrondse) er door verstopt raakte.

Mundus vult decipi, ergo decipitur (de wereld wil bedrogen zijn, dus bedrieg haar). Zo denkt niet alleen George Churièges er over, maar ook één, die een veel gevaarlijker spel speelt dan deze Parijzenaar. Dat is de Satan, die de mensen de zonde in allerlei vorm tracht te verkopen, totdat tenslotte de mens bemerkt, dat hij aan de zonden is verkocht inplaats van omgekeerd. Hij verkoopt u aan de drank, de bioscoop, de dans en het gokken. U weet, dat u bedrogen wordt en toch koopt u! Langzaam stort hij u in ‘t verderf. Hij, die niet alleen de koning der bedriegers, maar de mensenmoordenaar van den beginne is. Kijk om u heen en u zult zijn fatale arbeid zien.

Het gilde der standwerkers is al oud, maar de werkzaamheid van de Satan is ouder. Reeds ca. 2500 jaar geleden liet God het door de profeet Jesaja tot zijn volk Israël en daardoor nu tot ons uitroepen: “Waarom weegt ulieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan?” En datzelfde boek, de bijbel, geeft ook de oplossing voor het probleem, waarvoor de mensheid staat, als diezelfde profeet zegt:
“0, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en u, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.”
Zoekt u iets te kopen wat waarde heeft voor tijd en eeuwigheid? 0, daar is iets te koop.- verzoening met God, van wie u bent afgedwaald; rust voor uw geweten; eeuwig leven bij God in de hemel.

Wat zult u bieden? Geld, goede daden, goede eigenschappen? Och, daarvoor is dat niet te koop. U moet kopen zonder prijs en zonder geld, d.w.z. u ontvangt zonder betaling. Op Golgotha’s kruis nam Jezus Christus de plaats in van een verloren zondaar en Hij, de Zoon van God, bracht de verzoening tot stand. Verlangt u het eeuwige leven, zielerust en verzoening met God? Ja? Dan geldt ook voor u het woord van de Heer jezus: “Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.”

0, u, die van Satan de zonde hebt gekocht, die weet bedrogen te zijn en u toch weer laat bedriegen, doordat u aan de zonde verslaafd bent, geef toch niet langer geld uit voor hetgeen geen brood is en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan, maar ga tot Jezus, belijd Hem uw zonden en koop van Hem eeuwig leven, rust en vrede, en dat zonder geld en zonder prijs, alleen door ‘t geloof in Zijn bloed.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies