113 Zestig eeuwen Bal Masqué der mensheid

Een bal-masqué is een bal, waarop de genodigden niet in hun normale balcostumes verschijnen, maar waar ze zich gemaskerd en verkleed heen begeven. Ge ziet hier een Pieternel en een Izegrim, ginds een boerinnetje en een nar, verderop een Zigeunerin en een Indiaan voor elkaar heen cirkelen. De feeststemming bereikt het hoogtepunt, wanneer het tijdstip om te demasqueren aanbreekt. Dan wordt er gegongd. De deelnemers rukken zich de maskers af en een luid gelach en gejuich gaat op. De Izegrim blijkt de goedaardige heer M. te zijn; de Nar ontpopt zich als de heer P. en heeft tot zijn eigen verbazing niet met mejuffrouw L., maar met Mevrouw K. gedanst, enz. enz.
Dat is een bal-masqué ; het duurt slechts één nacht.

Er is een maskerade, die veel langer duurt. Die is vele jaren geleden begonnen. Hoelang zal ze voortduren? Ja, het moge vreemd klinken, maar we kunnen spreken van: Zestig eeuwen Bal-Masqué. Dat bal zou ik willen noemen: het bal der mensheid. Daar ziet ge het masker van onverschilligheid, van hoogmoed, van vroomheid, van humor, enz… Ge maakt kennis met mensen, ze zien er vriendelijk uit, maar een paar dagen later bemerkt ge dat ge bedrogen zijt. Kent ge wel werkelijk de man of vrouw, met wie ge dagelijks omgaat?

Af en toe wordt iets van de werkelijkheid van het moeilijk leven zichtbaar, als men in rouw, droefheid of angst verkeert; dan past het masker soms zo slecht; dan schrijnt het!
Zo zag men, toen de komeet van Halley een einde aan het bestaan van de aarde dreigde te maken, honderden mensen, die eertijds het masker van onverschilligheid droegen, zich haasten naar de kroegen om hun vrees weg te drinken. Zo ziet ge, dat er hier en daar bij een enkeling of bij meerderen tegelijk, een tipje van het masker wordt opgelicht.

Er is een tijd, dat voor ieder mens afzonderlijk het bevel tot ontmaskeren klinkt. Dat is het moment van de dood. En eenmaal komt de tijd, dat allen, die Jezus Christus, de Zoon van God, hebben verworpen, zullen staan voor de grote witte troon. Dan heeft het Goddelijk “Demaskeer!” geklonken. Dan zal de mens staan in ‘t gericht met zijn Schepper.

Hebt ge nog een masker voor? Geveinsde vroomheid, voldoening in eigen werken, onverschilligheid, gemaakte vrolijkheid? Voor uw omgeving mag het misschien helpen, voor God helpt het niet. Want reeds nu ziet God u zoals ge zijt. Er staat geschreven: “Alle dingen zijn naakt en geopend voor Hem, met Wien wij te doen hebben.” Werp dan nu uw masker af, wat het ook wezen moge. Erken, dat ge een zondaar zijt. Vliedt tot Christus met al wat ge hebt misdreven. Dan zult ge niet ontmaskerd worden voor de Troon des Oordeels, omdat gij uzelf hebt ontmaskerd voor de Troon der Genade. Dan heeft God om Christus wil al uw zonden van voor Zijn aangezicht weggedaan!
Demaskeer en doe het nu!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies