127 Gered door eigen bloed

De man, die in Zuid-Afrika bij een autoongeluk zoveel bloed verloren had, dat ogenblikkelijk bloedtransfusie moest worden toegepast, had geluk. Nog niet zolang geleden was hij zelf als bloedgever opgetreden. Toen hij dan ook in het ziekenhuis aankwam kon men hem meteen zijn eigen bloed inspuiten. Natuurlijk droeg deze gelukkige omstandigheid niet weinig tot zijn spoedige genezing bij.

In de regel wordt het woordje “eigen” niet in een gunstige zin gebruikt: Eigenwijs, eigenwaan en eigenliefde bewijzen dat. Zelfs in de uitdrukking “Gered door eigen bloed”, is dat eigen alleen op zijn plaats, als het gaat om een bloedtransfusie. Een redding dus voor dit leven alleen.

Hoeveel zijn er helaas, die voor de eeuwige redding denken op hun eigen werk, eigen verdiensten, dus bij wijze van spreken hun eigen bloed te kunnen vertrouwen. Hoe jammerlijk zullen ze vergaan, wanneer ze als verloren zondaar voor de poorten der eeuwigheid verschijnen met niets anders dan hun eigen “bloed”. Want voor de eeuwigheid geldt slechts één redmiddel: “Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt ons van alle zonden.”

Ja, er zijn massa’s zogenaamd christelijke mensen, die menen met minder dan dat toe te kunnen. Met een enkele geschiedenis uit Gods Woord hoop ik u het noodlottige van een dergelijke gedachte aan te tonen.

Het volk der Joden werd verdrukt in Egypte. God hoorde hun geschrei en deed alles om ze te bevrijden. De engel des gerichts zou door het land trekken. Deze laatste plaag zou het Egyptische volk er tenslotte toe brengen de Joden uit het land te laten trekken. Opdat echter de eerstgeborenen in de Joodse gezinnen niet zouden worden gedood, moesten ze een lam van de kudde nemen, waaraan geen gebrek was en het bloed van dit dier aan de deurpost strijken. leder die in een huis was waar het bloed aan de deurpost was, was veilig, want God had gezegd: “Als ik het bloed zie zal ik voorbijgaan.”

Zou het gebaat hebben als men dat lam met een koord aan de deurknop had vastgebonden, omdat men het te wreed vond het diertje te doden? Neen toch zeker! Net zo min redt een Jezus, die niets anders is dan een goed voorbeeld om na te volgen, u van het eeuwig verderf!

Zou de eerstgeboorne gespaard zijn, als men het Lam verkocht en de opbrengst in een zak aan de deur bevestigd had? Zo baat het u niets als u tijdens uw leven of bij erfenis een groot deel van uw vermogen aan een of andere christelijke gemeenschap vermaakt.
Zou het gebaat hebben als men als volgt geredeneerd had: “Wij zijn geen Egytenaren, wij behoren tot het Israëlitische volk, wij behoeven dus niet achter het bloed te schuilen.
Neen. Zo baat het u niets, dat u beweert tot deze of die kerk te behoren, als u niet uw toevlucht achter het bloed hebt genomen.

Alleen de Israëliet die nauwkeurig deed wat God gezegd had werd gered van de dood. Zo wordt u ook alleen gered van de tweede dood, als u precies doet wat God zegt. Nog steeds geldt het bijbelwoord dat zegt: “Zonder bloedstorting geen vergeving.” God zond zijn Zoon Jezus Christus als het ware Lam op deze aarde. Hij werd gekruisigd op Golgotha, stortte daar Zijn bloed. En door te aanvaarden dat Hij dat bloed vergoot ook voor u, door met belijdenis van zonde en schuld, dat offerwerk en dat offerlam te aanvaarden, wordt u voor eeuwig gered.

Door Jezus’ bloed en daardoor alleen!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies