154 Grand Repulse

Zo heette de grote geallieerde oefening, die deze herfst in Duitsland is gehouden. Ons kleine landje kreeg hierbij een belangrijke rol toebedeeld. Er werd verondersteld, dat vanuit “Noordland” een sterke legermacht een bruggenhoofd had gevormd in West Duitsland. Het was de taak van Nederland om “Westland” te vertegenwoordigen. De gezamenlijke Nederlandse en Britse troepen moesten dit bruggenhoofd inperken, splitsen en tenslotte opruimen. De oefening, die twee, jaar geleden gehouden werd, heette: “Hold Fast”, hetwelk Houd Vast betekent. Aan de naam kan men al zien, dat men met een verdedigingsoefening te doen had. Deze oefening was bedoeld als een aanvalstraining en daarom de naam Grand Repulse: De grote terugstoot.

Enkele duizenden jaren geleden vormde een “vreemde” mogendheid ook een bruggenhoofd. Het ging toen niet om een strijd van aardbewoners tegen aardbewoners. Neen, het ging om een strijd van geestelijke machten. Op aarde leefden Adam en Eva, schepselen van God, in volkomen harmonie met hun Schepper. Totdat op zekere dag de invasie kwam! Satan vertoonde zich in het gebied van de mens en vormde er zijn “bruggenhoofd”. Zelfs wist hij de mens tot opstand tegen God te brengen. Het gebod van God werd overtreden. Satan had een vaste greep op het menselijk geslacht gekregen. Sinds die tijd is hij de Overste dezer Wereld. Heel de mensenmassa heeft hij in zijn greep. Het wapen, of beter nog het verdovingsmiddel, waarmee hij de mensheid ten onder houdt is de zonde. Hij weet de mens het kwaad onder de schijn van iets goeds voor te spiegelen. En tenslotte zal hij het hele mensdom ten verderve slepen.

God heeft echter niet werkeloos toegezien bij het vernielen ‘Van zijn scheppingswerk. Neen, reeds direct na de val van de mens heeft de Heer aan diezelfde mens verlossing beloofd. Daar reeds werd, als ik het zo zeggen mag, Gods Grand Repulse aangekondigd. Om echter de mens te kunnen verlossen van de macht van Satan en de zonde, moest één zich geven en de gevolgen van de zonde over zich laten komen. Om de Satan te verslaan moest men hem zijn macht, de zonde en de daarmee verbonden dood ontnemen. Deze grote slag terug heeft plaats gevonden. Op Golgotha’s kruis liet Jezus Christus zich vereenzelvigen met de zonde en nam hij de zonden van allen, die hem als redder zouden aanvaarden op zich. Daar ging hij in de dood. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Hij aanvaardde de gevolgen der zonde en stierf. Hij is echter ook opgestaan. als bewijs ervan, dat hij overwonnen had.
Door de dood heeft hij een weg ten leven geopend.

U bent een zondaar in de macht van Satan. De zonde leeft in uw hart en de eeuwige dood is uw lot. Om aan die drievoudige macht te ontkomen, heeft u niets anders te doen, dan met uw zonden berouwvol tot Jezus te gaan en te aanvaarden dat hij stierf op het kruis in uw plaats. Ieder, die zo de plaats onder aan de voet van dat kruis inneemt, wordt door God gezien als een verloste, als één die de dood al heeft ondergaan, omdat Christus hem onderging in zijn plaats. Wilt u die Jezus als uw Verlosser?

Geldt die “Grand Repulse” ook voor u?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies