172 De Grote Onbekende

Veel mensen zoeken tevergeefs naar een oplossing voor dit leven. Er zijn er ook, die het zoeken naar een oplossing hebben opgegeven en het leven nemen zoals het valt. Doel en zin interesseren ze niet, als ze maar te eten en te drinken hebben en een pleziertje op zijn tijd. Eerlijk gezegd vinden wij de eerste groep sympathieker dan de tweede. Niet alleen vinden we ze sympathieker, maar ook verstandiger. Alles heeft een doel. In de natuur geschiedt alles met een bepaald doel. Onderzoek de dierenwereld en u ziet hoe elke handeling past in het geheel, dat naar het gestelde doel voert. Niet elk dier ziet het doel, maar daarom is het er wel. Zou de mens dan zonder doel op aarde zijn?

Leven we hier maar zo losjes weg heen voor de aardigheid? Neen, ieder die nadenkt begrijpt, dat er een bepaald doel voor ons leven moet zijn. Helaas zijn er velen, die het doel vruchteloos zoeken en sterven, zonder de zin van het leven begrepen te hebben. Het is met hen net als met de kinderen op de middelbare school bij het vak algebra. Ze krijgen een probleem voor zich en moeten de onbekende zoeken. Dat probleem heeft pas zin als men de onbekende weet.

Deze mensen zoeken en zoeken. De ene wereldbeschouwing na de andere werpen ze op, maar de juiste oplossing vinden ze niet. Ze zien het doel van het leven niet, omdat ze de x van de levenssom nooit te pakken kunnen krijgen. Wie de x gevonden heeft, heeft de oplossing van de som. Wie ze niet vindt, begrijpt van het hele probleem niets. Waarom leven er zoveel mensen zonder uitzicht? Hoe komt het, dat zo vaak iemand zelfmoord pleegt? Omdat men die grote onbekende niet heeft gevonden. Die onbekende is niet een ding, een zaak. Neen, het is een persoon! De grote onbekende in menig leven is Jezus Christus. Wie Hem kent, weet de oplossing van het leven. Want Hij zelf heeft de oplossing gegeven. Wij leven inderdaad maar niet zo voor ons plezier. Wat een onzinnige vertoning zou het zijn, als we hier op aarde rondwandelden om een beetje te werken, kinderen groot te brengen en dan te sterven.

We zouden er dan nog slechter aan toe zijn dan de dieren. Die snappen ook niet waarvoor ze leven, maar ze hebben er tenminste geen notie van, dat ze het niet begrijpen. Zij leven slechts ten behoeve van ons, mensen. Ze hebben geen doel in zich zelf. Ze hebben geen angst voor een volgende oorlog en al wat er mee samenhangt. Maar wij mensen hebben wel een doel. Luister!

God heeft de mens geschapen. Waarom? Om Hem te dienen en om in gemeenschap met Hem gelukkig te zijn. God is liefde en zijn liefde zocht een voorwerp om lief te hebben. Hij schiep de mens. Niet zoals de dieren. Neen, Hij maakte hem naar Zijn beeld en gelijkenis. De mens heeft een doel: God verheerlijken in zijn doen en laten hier op aarde. Helaas de eerste mens heeft dat doel vergeten. Adam zocht eigen eer en grootheid en viel. Sinds die tijd zijn zovelen het doel kwijt, omdat ze God kwijt zijn.

De machthebbers van onze tijd sluiten overeenkomsten en tractaten, maar de naam van God wordt er zelfs niet genoemd. God is de grote onbekende en de grote vergetene in deze wereld. Jezus Christus kent men slechts als de verachte kruiseling van twintig eeuwen terug. Als u nog zoekt naar een oplossing voor dit leven, laat u dan wijzen op de Heiland der zondaren. Als u Hem toelaat in uw hart, dan vindt ge de oplossing van dit levensprobleem. Dan ziet ge, hoe u aan bet doel: verheerlijken van God beantwoorden kunt. Want het is de wil van God, dat u gelooft in Hem, Jezus, die Hij gezonden heeft.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies