212 Het beeld in ‘t marmer

In een marmergroeve lag een blok marmer, dat tengevolge van een fout bij ‘t laten springen een diep boorgat vertoonde. Hierdoor was ‘t waardeloos geworden en bleef jarenlang liggen, totdat eens de grote kunstenaar Michel Angelo kwam en het blok bezag. Na enig overleg kocht hij dit blok; hij zag er de mooie figuur in, die hij er later uit zou maken, het boorgat stoorde daarbij niet.

Zijn wij niet allen zulke ondeugdelijke stenen, tot in ons hart door de zonde verdorven?
Van ons zegt de Schrift: “Dood in zonden en misdaden” (Ef. 2 : l). Maar God ziet in ons verdorven, mislukte mensen, levende stenen voor Zijn Gemeente (1 Petr. 2 : 5). Hoe dat mogelijk is? Wel, doordat de Heer jezus de door de bouwlieden verworpen steen werd. Hij werd buiten Jeruzalem door de Romeinen, op aandrang van de Joodse leiders gekruisigd. Hij gaf zich vrijwillig om de zonden van allen, die gelovig tot Hem zouden komen, te dragen. En zo werd Hij de hoeksteen van de Gemeente, waarop een ieder die gelooft, als een levende steen wordt gebouwd.

Bent u al zo’n levende steen? Hebt u de Heiland al aanvaard als Verlosser? Is Hij al de hoeksteen waarop u gebouwd bent.
Let wel, voor de gelovigen is Hij de hoeksteen van ‘t Godsgebouw. Voor de ongelovigen is hij de steen, die straks de wereldrijken zal vernietigen (Dan. 2 : 34). Laat u toch waarschuwen door ‘t woord van de Heer Jezus zelf: “En wie op deze steen valt, zal verbrijzeld worden, maar op wien hij vallen zal, die zal hij verpletteren” (Matth. 21 : 44).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies