220 Struggle for life

Lukas 13:24

Naar ik meen is deze uitdrukking, die betekent: “Strijd om ‘t bestaan”, afkomstig van Darwin. Zowel in de planten- als dierenwereld heerst een strijd om ‘t bestaan, om te leven. En ieder weet, dat we deze strijd ook in de mensenwereld vinden. Elk voert de strijd om ‘t bestaan. Het bestaan hier op aarde. We vechten voor een mooie baan. We vechten om eer. We vechten om geld. We vechten om brood enz. De bijbel beveelt ons ook om te strijden. Misschien leest u dit met verwondering. U meent dat de bijbel het boek van de vrede en de rust is?

U herinnert zich met veel moeite misschien een tekst als: “Gij zult niet doodslaan” of “Wie het zwaard hanteert, zal door ‘t zwaard vergaan.” Heel goed, ik beweer ook niet dat God ons de “Struggle for life” voohoudt; integendeel, wat dat betreft leert ons Matth. 6: 25: “Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij ui kleden zult.” .En toch leert het Woord van God ons de strijd. En toch is ‘t ook een strijden voor ‘t leven, alleen niet ‘t aardse, maar ‘t eeuwige leven, luister: “Strijd om in te gaan door de nauwe deur.” De nauwe deur is de deur die toegang geeft tot het eeuwige leven, tot de hemel, Gods heerlijkheid! Die deur is eigenlijk de Heer Jezus Zelf. Hij zegt: “Ik ben de deur der schapen.”

We moeten als verloren mensen tot Hem komen en Hem aanvaarden als onze Heiland, onze Verlosser. Die deur is maar nauw. We kunnen er slechts alleen door. Hij is net wijd genoeg om er door te kunnen. Maar we kunnen er niets door meenemen. Onze zonden, onze geldzucht, onze hoogmoed enz. moeten we veroordelen. Het kost strijd. Geestelijke strijd om in te gaan. Onze vrouw of onze man, vrienden of vriendinnen. ons zondig hart e.d. willen ons tegenhouden. Satan fluistert ons in, “wacht toch nog even, geniet van dit leven, strijdt hier voor je bestaan, door die nauwe deur kun je altijd nog wel.” Daarom is er strijd nodig om in te gaan. Waarom zoudt ge vandaag de beslissing niet nemen en tot Jezus gaan om behoud? Maak u los van alles dat u tegenhoudt. Laat de wereld en de zonde los en vlucht tot die gekruisigde Heiland!

“Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt en velen zijn er die door dezelve ingaan; want nauw is de poort en smal de weg, die tot het leven leidt en weinigen zijn er, die hem vinden” (Matth. 7: 13, 14).
Door de brede poort naar’tverderf en over de brede weg gaat ge gemakkelijk. ‘t Gaat als vanzelf, daar is geen strijd. Massa’s vrienden gaan met u mee, uitbundig reisgezelschap! Plezier op allerlei manier!

Door de nauwe poort moet ge strijdend gaan. ‘t Smalle pad moet ge vinden. Nu nog is er gelegenheid door de nauwe deur te gaan. Helaas zijn er verhoudingsgewijze slechts weinigen die binnengaan. Velen gaan nu door de brede poort op de brede weg. Straks zullen er ook velen binnen willen gaan door de nauwe deur. Dan zullen ze willen strijden om binnen te gaan en niet meer kunnen. Weet ge wanneer? “Nadat de Heer des Huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben” (Luk. 13 : 25). Eenmaal komt er een eind aan de verkondiging van de blijde boodschap. Dan is de genadetijd voorbij. Dan is de nauwe deur dicht en staat alleen de brede deur wijd open!

Wie nu weigert binnen te gaan, wie nu aan ‘t kruis voorbij gaat zal dan kloppen en roepen “Heer, doe mij open”, maar het antwoord zal luiden:”Ik ken u niet, vanwaar gij zijt, wijk van Mij al gij werkers der ongerechtigheid.’

Daarom: “Strijdt om in te gaan!”

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies