221 Ik volg de anderen niet na!

Judas

Een van de zes of zeven geredde mijnwerkers uit de mijn van Marcinelle vertelde hoe hij aan de dood ontsnapt was. Al zijn kameraden op die afdeling vluchtten van de galerij, waar de brand uitbrak, naar de lager gelegen gangen, waar zij met degenen, die daar al waren, jammerlijk zijn omgekomen. Met nog enkele kameraden zocht hij echter toevlucht op een hoger gelegen afdeling, waar zij onder enige omgekantelde kolenwagentjes een schuilplaats vonden en vermoeid in slaap vielen. “Ik volgde de anderen niet na”, zo zei onze gelukkig geredde man.

Hier zien we hoeveel gevaar er in schuilt anderen blindelings na te volgen. Dat geldt voor letterlijk navolgen, maar nog veel meer voor geestelijk navolgen! Hoevelen zijn geestelijk navolgers geworden van mensen, die steeds dieper en dieper zijn gevlucht in de zonde. Daar meende men verpozing en levensvreugde te vinden maar ‘t einde ervan was de dood en daarna het eeuwig oordeel van God.

Als deze mijnwerker de massa was nagevolgd dan was zijn lijk gevonden op de 907 m galerij of nog lager. Nu is hij gered! Hoevelen zullen zich met lichaam en ziel bevinden in de hel, omdat ze navolgers van het kwade zijn geworden. Het is de grote massa, die op weg is naar de hel over het brede pad. Duizenden en millioenen volgden Satan en zijn trawanten op zijn weg naar ‘t verderf.
De apostel Judas roept het wee uit over navolgers van Satan en zijn trawanten. Drie grote navolgers van Satan roept hij op: Kaïn, Bileam en Korach, “Wee hun want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan en voor loon hebben zij zich in de dwaling van Bileam gestort en zijn in de tegenspreking van Korach omgekomen!” Judas : 11.

Hier hebt ge mensen, die de weg van Kaïn volgen. Kaïn de eerste mens, die God de rug toekeerde en zijn eigen weg ging. Waar is Kaïn nu? Voor eeuwig verloren! Waar zullen zijn volgelingen zijn? Voor eeuwig verloren!
Hier hebt ge mensen, die zich hals over de kop in de dwaling van Bileam hebben gestort. Bileam, de valse profeet, die God en geld wilde dienen, Bileam die wilde vloeken, terwijl God gebood te zegenen, Bileam die ‘t loon der ongerechtigheid liefhad. Waar is Bileam nu? Voor eeuwig verloren! Waar zullen zijn navolgers zijn? Voor eeuwig verloren!

Hier hebt ge mensen, die in de tegenspreking van Korach omkomen, Korach de man die zich niet wenste te onderwerpen aan het gezag van Mozes, de middelaar door God voor Israël gesteld. Hoevelen zijn er die zich nu ook niet willen onderwerpen aan de Middelaar Jezus Christus. Waar is Korach nu? Voor eeuwig verloren! Waar zullen zijn navolgers zijn? Voor eeuwig verloren!
Wees geen navolgers van hen, die steeds dieper en dieper afdalen in de poelen der zonde, laat los uw vrienden, die u meevoeren de diepte in, waar ge meent plezier en geluk te vinden, maar waar smart en verdriet en eeuwig verderf u wacht.

Doe als deze mijnwerker, zoek het hoger op. Uw redding en uw heil liggen hoger op. Daar is één die ge gerust volgen moogt, Jezus Christus. Van dat volgen zult ge nooit spijt hebben.

Hij zei eens, toen Hij nog op aarde rondging tot een Levi: “Volg mij”. En Levi stond op, verliet zijn bijeen vergaarde en door afpersing verkregen bezit, dat zijn hart toch niet gelukkig maakte, en volgde Hem. Navolger van de Heer Jezus kunt u worden door Hem als uw Heiland te aanvaarden en Hem te dienen. “Zo iemand mij dient, die volgt mij; en waar Ik ben zal ook mijn dienstknecht zijn.” Joh 12 : 26. Waar is de Heer Jezus nu? In de Heerlijkheid. Waar zullen zijn navolgers zijn? In de Heerlijkheid.

Volgt de anderen niet na op het pad des verderfs. Kom tot inkeer en wend u tot Jezus Christus. Volg Hem en word voor eeuwig behouden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies