222 De dood komt ongevraagd en onverwacht!

Tijdens de reddingswerkzaamheden in de mijn te Marcinelle vond men een man zittend met zijn koffiekruik naast zich en een boterham in de hand. Blijkbaar had hij even schaft en was hij met zijn maaltijd bezig, toen de gevaarlijke gassen de gang waar hij zich bevond binnen stroomden en de man onverwacht en ongevraagd overvielen. Met zijn boterham nog in de hand, zonder enig vermoeden blijkbaar, zo de eeuwigheid in.

We weten niet hoe die man tegenover de dood stond. Of hij nog in “vrees voor de dood” leefde, nog in de macht van satan, of, dat hij een verloste zondaar was door het geloof in Jezus Christus. Maar wel weten we, dat de dood voor deze man als een verraderlijke sluipmoordenaar is gekomen. Hij heeft geen tijd gehad zijn boterham neer te leggen om nog enige beschikkingen te treffen. In een ogenblik hadden de vergiftige gassen hun werk gedaan.

Zo is voor ons allen de dood de ongewenste en ongeziene gast, die zich op onverwachte en ongevraagde ogenblikken aandient en de mens oproept de eeuwigheid in!

Als de dood zo plotseling komt voor u, bent u dan gered? Weet u dan dat hij slechts macht heeft over uw lichaam maar dat uw ziel geborgen is door het geloof in het bloed van Jezus Christus? Of zal uw ziel zijn in de plaats der pijn, waar de rijke man, waarvan de Heer Jezus in Lucas 16 vertelt, vertoefde. Ook voor hem kwam de dood onverwacht. Zijn hele leven had hij zich slechts geïnteresseerd voor eten, drinken en pret maken. Toen kwam de dood. En ja, daarna toen ging hij nadenken, maar . . . ‘t was te laat. Er was geen enkele mogelijkheid meer om gered te worden. Een grote kloof tussen hem en de heerlijkheid. Ook geen verzachting of vermindering van zijn zieledorst.

Het water des levens had hij veracht, zelfs geen druppel water om zijn lippen te bevochtigen, kon hij nu krijgen.

Vrienden, als de dood komt is het te laat. Nu moet u de balans van uw leven opmaken en met God in ‘t reine komen. En dat kan maar op één manier. Dat kan maar door middel van één persoon, n.l. Jezus Christus. Hij stierf voor u. Hij liet zich op Golgotha kruisigen en nam daar onze plaats in. Hij droeg daar Gods toorn over de zonde voor ons. En nu vraagt God van de mensen geloof in Hem, geloof in dat werk. leder, die Jezus Christus kent als Zijn Verlosser, behoeft de dood niet te vrezen. Slechts zijn lichaam gaat naar het graf. Zijn ziel is voor eeuwig behouden. Maar voor wie Jezus niet als Heiland kent, komt de dood als de ongeziene, onverwachte en ongevraagde gast, die zowel ziel als lichaam meesleept in het eeuwig verderf.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies