228 Ook dit jaar nog

Lukas 13:6

Vraag u zelf af waarom God u dit jaar 1956 nog heeft doen beleven. Links en rechts om u heen heeft de dood toegeslagen. Uw beste vriend plotseling weggerukt. Eén van uw familieleden ineens verdwenen van het ondermaanse. En u bent gebleven. Anderen, jonger, sterker en gezonder dan u werden opgeroepen om te verschijnen voor de levende God en u werd nog gelaten, Waarom?

Toen u las van het ongeluk met de toeristenbus in Duitsland, van de mijnramp in Marcinelle en alle andere ongevallen met dodelijke afloop van dit jaar, prees u zich zelf gelukkig dat de dood u voorbij ging. Waarom? Vraag u zelf toch ernstig af waarom God u dit jaar heeft gespaard. Waarom Hij u nog steeds tijd geeft, zich tot Hem te bekeren en te leven.

In een gelijkenis (Lucas 13 : 6-9), vertelt de Heer van de vijgeboom in de wijngaard. Drie jaar lang kwam de eigenaar tevergeefs om vrucht Toen klonk zijn ernstig vonnis: “Hak hem om waarom zou hij de grond nutteloos beslaan?” Het was niet alleen een vijgeboom die geen vrucht droeg. neen, bij besloeg de grond nutteloos. Voedingsstoffen en ruimte werden in beslag genomen ten koste van andere bomen en als resultaat geen vrucht!

Wel, wat zou u doen met zo’n boom in uw boomgaard? U zou tocb evenals de eigenaar uit het verhaal tot de tuinman zeggen: Zet er de bijl maar in!” Natuurlijk. Maar bedenkt u dan wel, dat u door God door zo’n boom wordt voorgesteld. Gods oordeel luidt: “Allen zijn zij onnut geworden.” (Rom. 3 : 12) “Daar is niemand die goed doet, niet tot één toe.” (idem). Dat is ‘t oordeel van God. U beslaat uw plekje grond op deze aarde, maar uw onbekeerde ziel brengt geen vrucht voor God. En daarom moet de zondige mens sterven.

“Hak hem om.” “Hak hem om,” klinkt het keer op keer. Maar jaar na jaar verliep, misschien wel twintig, veertig, zestig en uw zondelast is hoger en hoger geworden en toch… nog steeds leeft u. Nog steeds schijnt iemand uw executie op te houden.

Hoor hoe de tuinman de eigenaar smeekt “Laat hem dit jaar nog staan!”. Zo komt voor u de genade tussenbeide en gold voor 1956 ook: Laat hem dit jaar nog staan! En 1957 staat voor u. Op 31 december volgt 1 januari, maa op 1 januari volgt even zeker 31 december. De herfst zal voorbijgaan, de zomer zal eindigen en zal van u gezegd moeten worden, wat eens de Israëlieten klaagden: “Voorbij is de oogst ten einde de zomer en wij zijn niet verlost!? (Jes. 8 : 20)

Is 1956 tevergeefs geweest en zal 1957 het ook zijn ? Zal dan uw tijd voorbij zijn en onverbiddelijk de bijl van de dood aan uw levensboom worden gezet? Bedenk wel, Gods tijd kom absoluut: “Want over nog 7 dagen zal ik doen regenen op aarde,” (Gen. 7 : 4) zei God to Noach. De 7de dag eindigde en de vloed kwam “Ik zal nog één plaag over Farao en Egypte brengen,” zei God, nadat 9 plagen tevergeef de trotse koning hadden trachtten te buigen De tiende kwam en de eerstgeborenen stierven (Ex.11 :1). “God heeft uw koningsschap geteld en er een einde aan gemaakt. En in die zelfde nacht werd Belsasar de koning der Chaldeën gedood” (Dan. 5 : 30).

Zie dan naar Ninevé. “Nog veertig dagen en Ninevé zal worden omgekeerd” (Jona 3 : l).
Maar de inwoners bekeerden zich in zak en as en de vernietiging verd afgewend. Nooit heeft Ninevé passender kleding gevonden dan “zak en as” van haar berouw. Dat zoekt God. Een hart dat zich bekeert van zijn kwade, zondige weg en dat zich vernedert voor Zijn Schepper. In Christus Jezus, die voor de zondaar stierf wil Hij de mens zijn schuld vergeven. Zult u de ‘uitgestoken hand van God nu aanvaarden of zult u ook dit jaar voorbij laten gaan zonder verlost te worden?

Nog staat uw levensboom, maar miisschien ligt de bijl reeds aan de wortel. Haast u daarom om uws levens wil!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies