245 De Bijbel heeft toch gelijk

Onder deze titel verscheen enige tijd geleden een boek, dat aantoonde, dat de door de Bijbel vermelde natuurhistorische mededelingen alle overeenstemmen met de vondsten van wetenschap en ontdekkingen. De waarde van dit boek wordt echter door velen betwijfeld. Wij vinden een dergelijk bewijs tamelijk overbodig; hiermee gaan we niet redetwisten over de vermeende waarde van dit geschrift, maar we vinden het veel verstandiger de Bijbel zelf te laten aantonen dat hij gelijk heeft, maar dan op de manier waarop God zelf dit ook doet.

De Bijbel is het Woord van God. Hoe kunnen we weten, dat het de waarheid is? Hoe kunnen we de Woorden van God onderscheiden van die van de mensen? We, daar geeft God zelf de toetssteen voor. Weet ge wat Hij zegt van de valse goden en profeten, die Israël verleidden? “Laat ze u de toekomende dingen verkondigen… ” Als ze dat konden, bewezen ze werkelijk goden en profeten te zijn. Welnu, de Bijbel verkondigde en verkondigt de mens de toekomende dingen. Wilt u het bewijs?

a) Lang voor onze jaartelling bezaten de Joden hun boekrollen, waaruit ons Oude Testament is samengesteld. In het begin daarvan vinden we het verhaal van de zondeval. Door middel van de slang brengt satan de mens tot zonde. En let u nu eens goed op de vervloeking, die over de slang wordt uitgesproken: “Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het, de verzenen vermorzelen” (Gen. 3 : 15).

Dat Jezus Christus tot dit doel gekomen is,is te duidelijk om te ontkennen. Hij kwam om de zonde weg te doen en de macht van satan te vernietigen. Dat onderscheidt Hem van ieder ander mens, die geleefd heeft. Misschien werpt u tegen, dat de beschrijvingen in het Nieuwe Testament zeker bij elkaar geflanst zijn om de persoon van Jezus van Nazareth als vervuller van deze oude voorspelling te doen fungeren. Wel, weet dan, dat voor het historisch bestaan van Jezus, zijn strijd tegen het kwaad, zijn dood als onschuldig veroordeelde meer schriftelijke bewijzen zijn, dan voor welk historisch feit uit de oude geschiedenis dan ook. Scheurt u dan ruwweg gezegd de eerste dertig bladzijden uit uw geschiedenisboek van Ulo, H.B.S. of Gymnasium.

Als we nog even terugkeren tot Gen. 3, vindt u het dan niet merkwaardig, dat deze voorspelling de Heer Jezus beschrijft als het zaad der vrouw? Ziet u hoe reeds hier ruimte wordt gelaten voor zijn geboorte uit een maagd. Adam toch wordt hierin geheel niet betrokken’.

b) In datzelfde oude boek der Joden vinden we nadere aanduiding wie de Christus zou zijn. Noach zegent zijn drie zonen Sem, Cham en jafeth. De tweede krijgt een vloek. Let nu op de zegen van Sem: “Gezegend zij de Here (Jehovah) de God (Elohim) van Sem” Gen. 9:26. Elohim is de naam voor God als de schepper en onderhouder van het heelal. Jehovah is, zoals we weten, verbonden aan Gods betrekking met Israël. Hier zien we dat de Messias, de Redder en Verlosser van de mensen een Semiet moest zijn. En zien we niet duidelijk hoe deze profetie in het Nieuwe Testament in vervulling gaat, zoveel duizenden jaren later? Dat is echter slechts één ding.

Let nu op de zegen van lafeth: “God breide Jafeth uit en hij wone in Sems tenten en Kanaän zij hem een knecht”. Zien we niet hoe Jafeth deze aarde heeft bevolkt en overal zijn woonplaatsen heeft gevestigd en zijn invloed heeft laten gelden. Eerst het machtige Perzische rijk, later het Romeinse, nog later heel de Europese suprematie over de wereld met het Angelsaksische ras als hoofd, vertegenwoordiger. Heel de Westerse cultuur is ontstaan in Jafeths nageslacht. En sinds 1900 jaren woont Jafeth in Sems tenten. Een godsdienst in eerste instantie aan de Joden gegeven, maar door hun verworpen, is ontvangen geworden door Jafethitische heidenen. Een ieder ziet deze dingen vandaag de dag nog voor zijn ogen.

c) Maar de cirkel aangaande de toekomstige wereldredder wordt nog nauwer getrokken. In de volgende stap wordt Abraham uit alle Semieten gekozen en aan hem is de belofte gegeven: “En in uw zaad zullen gezegen worden alle volken der aarde”. Een merkwaardige belofte in een Joods boek! En dit meest afgezonderde volk van alle naties heeft het als hun liefste hoop bewaard. Dit zaad van Abraham zal de hoop der mensheid worden.

En wat zal Hij brengen? Alle volken zullen in Hem gezegend worden. Wat voor zegening? Macht, rijkdom, eer? Neen, het is de vergiffenis van zonden en de blijdschap van de verzoening met God. De mensheid zal dus gezegend worden door Eén, die van Abraham afstamt. Maar deze cirkel was nog te wijd. De Arabieren stammen ook van Abraham af. Daarom wordt een andere verdeling gemaakt. Ismaël wordt terzijde gezet en Izaäk verkozen. Nog heden getuigt de geestelijke controverse tussen hun nakomelingen van deze goddelijke keuze.. Uit Izaäk zijn echter weer twee zonen geboren. Nu wijst God Jacob in plaats van Edom aan en tenslotte wordt uit de twaalf zonen van Jacob, Juda gekozen. Zo zou dus de Messias uit het Joodse volk ontstaan. Eeuwen tevoren is de geboorte van Jezus Christus voorspeld, steeds nauwkeuriger werd de profetie en even nauwkeurig is ze in vervulling gegaan. Is er één boek in de wereld, dat men in dit opzicht naast de Bijbel kan leggen? Heeft Buddha een dergelijke “voorloop” gehad? Is Mohammeds komst zo aangekondigd. Kunnen de boeken van Confucius op een dergelijk feit bogen? Immers neen!

Zo is niet alleen zijn geboorte, maar ook zijn lijden voorspeld. jaren voor dat Hij geboren was, werd zijn sterven op het kruis ten behoeve van verloren zondaars tot in bijzonderheden meegedeeld. Het Joodse volk heeft zijn Messias verworpen en daardoor is het heil tot de volken, tot u en mij gekomen. En datzelfde Joodse volk is het bewijs van goddelijke “afkomst” van de Bijbel. Heel zijn verstrooiïng onder de volken, de Jodenhaat met alle vervolgingen, zijn dat volk reeds aangekondigd door de geïnspireerde bijbelschrijvers. Sterker nog: de terugkeer tot hun land in het laatst der dagen, zoals die voor onze ogen in de naoorlogse jaren voltrokken is, is reeds eeuwen tevoren aangekondigd in dat wondere boek van God.

En, dat is het belangrijke: dat boek spreekt van de manier, waarop de mens met God verzoend kan worden. De Bijbel alleen wijst u de weg naar de hemel. Zou u met dat wondere boek, dat toch gelijk heeft, geen kennis willen maken? Zou u het niet willen lezen, in het bijzonder het Nieuwe Testament, om uw Heiland Jezus Christus als zoenoffer voor uw schuld te leren kennen en aanvaarden?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies