267 De Grote Trek

In het midden van de 17e eeuw vestigden de Hollanders zich op de zuidkust van Afrika en werd zodoende door hen de grondslag gelegd voor de Kaapkolonie, waarmee de naam van Jan van Riebeek onafscheidelijk verbondenis.

Ongeveer 2 eeuwen gingen voorbij, waarin de Kaap zowel gunstige als ongunstige tijden meemaakte. Tijdens de Napoleontische tijd werd de band met ‘t moederland losser en begonnen de Engelsen zich steeds meer voor dit strategische punt te interesseren. Onder de mom dat Nederland de kolonie verkocht zou hebben eisten ze de macht over dit gebied op en begonnen de Engelse kolonisten “in te voeren”.

Dit was voor de vrijheidlievende Boer onverdragelijk en zodoende besloten velen huis en haard te verlaten om zich aan de invloedsmacht van de gehate Brit te onttrekken. Zonder precies te weten waar ze terecht kwamen, reisden de Boeren met hun volgeladen ossewagens naar ‘t noordoosten en trokken de Vaalrivier over. Aan de overzijde hebben ze een nieuwe staat (Transvaal) gesticht.

Deze historische uittocht staat bekend onder de naam “De Grote Trek”.
leder rechtgeaarde burger van Zuid-Afrika is nog trots op de moed, vrijheidszin en ondernemingskracht van die eerste voortrekkers.
Ook u leeft in een strategisch gebied, waarop in het verleden een vreemde mogendheid zijn begerige blikken sloeg.

Eens was deze aarde een lusthof gelijk. En de eerste twee mensen leefden in volmaakte vrede en harmonie, niet alleen onderling, maar bovenal ook met hun schepper.
Toen is echter Satan gekomen. De mens is verleid en in de macht van de duivel gevallen. Satan heeft deze aardbol in zijn macht gekregen en oefent er zijn gruwelijke dictatuur van zonde en geweld uit.

Vele mensen hebben in hun leven de vernietigende invloed van Satan bemerkt en voelen zich niet thuis onder zijn heerschappij. Alle eeuwen door zijn er mensen geweest, die terugverlangden naar de goede toestand van weleer. Velen konden en kunnen zich niet schikken in deze wereld, waarvan Satan de overste is.

Anderen bevonden zich wel onder Satan’s bewind. Zij hebben zich op deze planeet thuis gevoeld. Zij vormen de grote groep van de Kaïn-mensen. Daartegenover zijn er, die, evenals de Boeren, zijn uitgetrokken. Naar een andere planeet konden ze niet gaan, maar hun hart kende het verlangen naar de Hemel.

De Heer Jezus, de Zoon van God, is gekomen om de weg naar de vrijheid te wijzen. Neen, meer dan dat, om de weg naar de vrijheid te banen. Hij zelf is de weg, de waarheid en het leven. En allen, die graag aan de macht van Satan willen ontkomen, kunnen dit doen door tot Hem te komen en in Hem te geloven.

De “grote trek” bracht de Afrikaners wel aan de andere zijde van de rivier, maar niet in het zo zeer begeerde land der vrijheid.
Maar allen. die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, kunnen met grote dankbaarheid getuigen met Paulus, dat ze uit de macht der duisternis verlost zijn en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. (Col. 1 : 13)

Is het voor u ook niet de tijd om te “trekken”?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies