305 Zekerheid van de behoudenis

1-Johannes 1:9 – Zekerheid van de behoudenis

Iemand sprak over de zekerheid van de eeuwige behoudenis. Na de toespraak kwam een vrouw tot hem, die zekerheid hebben wilde. Ze vroeg de spreker wat er voor nodig was om zeker te zijn, dat men het eeuwige leven ontving. Na er wat omheen gepraat te hebben zei de man eindelijk: “Ziet u, dat is een heilige kunst!” Met deze woorden liet hij haar staan. Arme, verblinde man.

Helaas staat hij, in zijn onwetendheid, niet alleen. Hoevelen zoeken zekerheid voor hun ziel en vinden ze niet. Heeft u zekerheid, dat het na de dood, goed met u komt? Zo niet, dan willen we u graag de weg wijzen. Om zekerheid te bezitten zijn er drie dingen nodig:

  1. Erkenning van uw zonden.
  2. Vergeving van uw zonden.
  3. Aannemen van de redding en er voor danken.

Erkenning van uw zonden: Heeft u een bijbel thuis? Ja? Leest u dan eens aandachtig het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief. Erkent u, dat daar uw beeld getekend wordt? “Er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en bereiken Gods heerlijkheid niet.” Erkent u afgeweken te zijn? Weet u, dat u wandelt op het pad der zonde? Het gaat er niet om of de mensen u nog wel een braaf en degelijk iemand vinden, maar of u zichzelf wilt u zien in Gods licht. En of u erkent bij Gods heiligheid een verloren zondaar te zijn. Dit is de eerste stap op weg naar zekerheid. Zolang u nog iets goeds van u zelf verwacht, kan God met u niets beginnen. U moet radicaal capituleren en uw zonden, groot en klein, voor God belijden.

De vergeving van uw zonden: Als u oprecht uw zonden belijdt, dan vergeeft God ze u. Leest u maar 1 Joh. 1:9: “Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.” Dat vergeven wil niet zeggen: door de vingers zien. Neen, er is een grondslag, waarop God u de zonden vergeven kan. In de aangehaalde tekst staat niet: Hij is barmhartig of genadig, maar… getrouw en rechtvaardig. God is n.l. getrouw en rechtvaardig ten opzichte van het werk van de Heer Jezus Christus, die in de wereld kwam om verloren zondaars te redden. Hij nam op het kruis, de zonden van allen die tot hem gaan, op zich. En als nu iemand met erkenning van zijn schuld tot Jezus Christus gaat, als u erkent een zondaar te zijn en aanvaardt, dat Jezus Christus voor u stierf, dan is God getrouw en rechtvaardig om u de zonden te vergeven. Het werk van de Heiland op het kruis is volkomen. Het heeft God volkomen bevredigd, dus kunnen ook wij er volkomen op rusten.

Aannemen en danken: Dat is de laatste stap

Eenvoudig aannemen het heil en de zekerheid ervan, die God u in zijn woord schenkt. Niet redenen. Niet in uw hart zitten speuren, maar eenvoudig God op zijn woord nemen. Leest u slechts Joh. 3:16: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” en ook vers 18: “Die in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld” en die duidelijke tekst 1 Joh. 5:13: “Deze dingen heb ik u geschreven opdat gij weet, dat hij het eeuwige leven hebt, gij, die in de naam van de Zoon van God gelooft”. En dank God dan voor uw redding. Heel eenvoudig. Als u van iemand iets krijgt, bedankt u hem toch? Welnu, God schenkt u het hoogste wat een mens bezitten kan. Aanvaardt het zonder redenering en dank er voor. Dat is geen Heilige Kunst, maar eenvoudig kinderlijk aanvaarden wat God zegt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies