306 Drie keer “heden”

In het evangelie van Lukas komt in drie bijzondere gevallen het woord heden voor. En alle drie hebben voor de verloren zondaar de grootste betekenis. De eerste keer lezen we het in Lukas 2:11. Daar kondigt een engel de geboorte van Jezus Christus aan in de volgende bewoordingen: “Vreest niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap, die voor het ganse volk wezen zal; want u is heden geboren een Heiland, welke is Christus de Heer, in de stad Davids”. Het was een doodgewone dag, zoals alle andere, toen plotseling aan de herders deze wereldomvattende gebeurtenis werd aangekondigd.

Een gebeurtenis, die ook voor u van het grootste belang is. Jezus Christus is op aarde gekomen om te leven en te sterven voor verloren mensen. Deze dag is van meer belang dan de bevrijdingsdag voor Europa in 1945. Het is een dag waarop een eeuwige bevrijding werd aangekondigd. U is geboren: een Zaligmaker! Jezus Christus kwam om mensen voor eeuwig te behouden. Te verlossen uit de macht van Satan. Te bevrijden van het rechtvaardig oordeel van God over de zonden. U hebt echter weinig aan dit “heden” als er niet een tweede opvolgt.

In Jericho woonde Zacheüs, de schatrijke belastingambtenaar van de Romeinen. Met al zijn geld was hij echter niet gelukkig. Hij hoorde, dat Jezus van Nazareth voorbij zou gaan. Die wilde hij zien! Hij was echter maar klein en daarom klom hij in een vijgenboom om over de mensenmenigte heen Jezus te zien. U heeft weinig aan een Zaligmaker, die jaren geleden op aarde leefde en stierf als u niet persoonlijk met Hem in contact komt. Zacheüs kwam met hem in contact.

De Heer zag hem en zei: “Zacheüs kom af, Ik moet heden in uw huis zijn”. Zacheüs weigert niet. Hij laat Jezus in zijn huis en die dag valt er een beslissing in zijn leven. Vanaf dat ogenblik leeft hij niet meer voor zijn geld, maar voor Jezus, Hem aanvaardt hij als de Zaligmaker en de Heiland kan dan ook zeggen: “Heden is dit huis heil wedervaren” (Luk. 19:9). Zo wil de Heiland ook komen in uw huis, in uw leven. Hij wil het totaal veranderen. Uw zonden wil Hij vergeven en u gelukkig maken. Dat tweede heden is voor u ook van oneindig veel belang!

En dan is er nog een derde heden. Zie de Heiland gaan naar Golgotha! De machten der duisternis spannen samen. Het verblinde Joodse volk wijst de Redder af. Maar juist door zijn kruisdood zal Hij de Redder der wereld worden. Links en rechts van de Heer hangt een moordenaar. Een van hen komt tot inkeer. Hij ziet de stervende Verlosser. Hij erkent zijn eigen schuld en weet, dat Hij, die daar naast hem hangt, onschuldig sterft. Daar roept hij het uit: “Heer gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn”.

De man dacht aan het koninkrijk van David. De engel Gabriël had gezegd bij de geboorte van de Heer: “Hij zal op de troon van zijn Vader David zitten”. De moordenaar wist, al leek het er nu heel niet op, dat die stervende man naast Hem, eenmaal over deze wereld regeren zou. Maar zolang liet de Heiland hem niet wachten. Dat koninkrijk zal eerst later worden opgericht. Nee, de Heer heeft voor het heden een boodschap van geluk en heil voor deze zondaar. “Heden zult gij met mij in het Paradijs zijn” (Luk. 23:43). Ieder, die de Heer Jezus heeft aanvaard als Redder en boven wiens leven vanaf dat ogenblik staat: Heden is dit huis heil wedervaren, mag bij het verlaten van dit aardse toneel deze woorden tot de zijne maken: Heden zult gij met mij in het Paradijs zijn!

Heeft dit driemaal “heden” voor u al waarde gekregen?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies