344 En de zee was niet meer

Hoewel het deze zomer nu niet bepaald een tropisch klimaat leek, zijn er toch enkele warme dagen geweest, waarop velen verkoeling zochten in het zilte nat aan onze badplaatsen.
In vele gezinnen werd echter de vreugde van een fijne zomerse dag aan en in het water weggevaagd door het droeve feit, dat een vader, moeder of kind door de verraderlijke zee werd meegesleurd en verdronk. Eén dag bedroeg de treurige oogst 22 mensenlevens, waardoor in 22 gezinnen een lege plaats ontstond en het verdriet in het hart van de familieleden blijft doorschrijnen!

Vele baders beseffen niet hoe gevaarlijk onze Noordzee met zijn drijfzand en stroming over de zeebodem is. Zelfs bij opkomend water (bij eb is het helemaal onverantwoord in zee te gaan) kan zo’n gevaarlijke stroming iemand van de been slaan en meesleuren.
In de bijbel wordt het woord zee ook in figuurlijke zin gebruikt. Luistert u maar: “Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen zegt mijn God hebben geen vrede” (Jesaja 57:20,21).

En deze zee van goddeloosheid, die zijn golven over de mensen uitstort, is nog veel verraderlijker dan de Noordzee. Door de goddeloosheid worden niet tweeëntwintig maar miljoenen mensen meegesleurd in de eeuwige ondergang. Goddelozen zijn niet alleen de mensen die in de grofste zonden leven of die de gruwelijkste goddelozen denkbeelden aanhangen! Goddelozen zijn allen, die los van God hun leven leiden. Goddelozen zijn allen, die “zonder God” en dus “zonder hoop” in deze wereld staan.

De nette, zogenaamd christelijke zakenman met alleen een uiterlijk vernisje van godsdienst is even goed een goddeloze als de zwendelaar en de oplichter, wiens duistere praktijken vooral de laatste tijd door de pers aan het licht gebracht worden.

De keurige dame uit de villawijk met haar dameskransje, die nog nooit als een verloren zondares bij het kruis van Christus is gekomen, is net zo goed een goddeloze als de nachtvlinder van de rosse buurt in Amsterdam.
Het woord van God kent in dit opzicht geen onderscheid: “Allen hebben gezondigd. Allen zijn ze afgeweken. Er is niemand, die God zoekt”. Als u een bijbel thuis heeft, raad ik u aan Romeinen 3:9 tot 26 er op na te lezen.

Het scherpe zwaard, zoals Gods woord genoemd wordt, laat geen spat van uw eigendunk heel, als u het maar ter harte wilt nemen.
U leest misschien dit blaadje gezeten in uw knusse kamertje van een bejaardencentrum. U bent nóg niet met uw zonden tot Jezus gegaan? Welnu dan noemt God u een goddeloze, iemand zonder God.

En jij jongeman, werkzaam op kantoor of fabriek, je staat misschien klaar om dit blaadje als een vod in de goot te smijten. God noemt ook jou een goddeloze! En een goddeloze is een hopeloze.
Een goddeloze is als een ballon losgeslagen van zijn kabel. Op drift als een speelbal van de wind. Voortgedreven als de schuimkop op een golf van de zee. De goddeloze, dus ook u, heeft geen vrede, kent geen rust.

Straks eindigt uw leven en achter de horizon van dit leven wordt u verder gedreven op de golven van de eeuwigheid, weggespoeld in het eeuwig verderf; troosteloze aanblik!
En toch , zo hoeft uw leven niet voort te gaan, zo hoeft uw leven niet te eindigen. God wil in uw leven komen en u gelukkig maken. Van een goddeloze wil Hij u een kind van God maken. Maar…. dat kan slechts op één manier: wanneer u als berouwvol zondaar, met uw lege, mislukte leven de Heer Jezus, die op Golgotha voor u stierf, wilt aanvaarden. Hij wilde uw plaats in Gods oordeel innemen; hij werd godde – loos, dat wil zeggen los van God, toen God hem verliet en Hij om uwentwil moest roepen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten”.

Hij de heilige, de Zoon van God, wilde om ons te redden gestraft worden voor onze zonden. En als u Hem aanvaardt, dan wordt uw leven anders, dan krijgt dat loze, lege leven een nieuwe glans en dan geeft Hij u een heerlijke toekomst. Want straks komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daar is geen oorlog meer en geen rouw of verdriet. Daar geen lege losgeslagen levens meer. Daar is zelfs het beeld, de gedachte aan de goddeloosheid verdwenen, want de zee was niet meer (Openb. 21:1).

Als u Jezus leert kennen, brave zaken man, dan krijgt uw leven een ander doel dan alleen maar een goede oude dag en een goede toekomst voor uw kinderen. Dan gaat u uw zaak gebruiken in dienst van uw Heiland tot redding van anderen, die nog verloren zijn.
Als u Jezus Christus toelaat in uw hart, mevrouw, dan wordt uw dameskransje de plaats waar u spreken kunt van het heil dat u in Hem hebt gevonden.

Als je Jezus aanvaardt als je Heiland teenager, dan krijg je een andere levensvulling dan met een brommer de binnenstad onveilig maken of je te vergapen aan de films van minder allooi, dan wordt je een strijder voor Hem, die voor jou in de strijd met satan, de macht der duisternis heeft overwonnen. En dan gaan wij allen op reis naar dat nieuwe land waar het loon wordt uitgekeerd, als de zee niet meer zijn zal.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies