366 De krant kunt u niet missen, geen dag

Het opvoeren van het levenspeil zou je kunnen noemen: het doen toenemen van dingen, waarvan de mensen menen, dat ze er niet meer buiten kunnen. Zo kunnen we niet meer buiten onze stofzuiger en ons radiotoestel, ons elektrisch scheerapparaat en de wasmachine, ons gastoestel en het elektrisch licht. De fabrikanten trachten door reklame onze levensbehoeften omhoog te werken, zodat ze afzet krijgen voor hun artikelen, die we op de duur ook onmisbaar gaan vinden.

De krant speelt in dit spelletje ook zijn rol mee. En zo verschijnt in de meeste dagbladen bovenvermelde slagzin. Nu heeft de krant al zijn vaste plaatsje in ons leven veroverd. Vaak wordt de krantenbezorger door de kinderen al opgewacht en gretig storten ze zich op Piloot Storm, Holle Pinkel, Tom Poes, e.d. En nauwelijks is papa thuis en heeft hij zich na volbrachte dagtaak bij de kachel in zijn stoel neergelaten of hij grijpt naar de krant. Inderdaad de krant kunt u niet missen, geen dag!

Dan zijn er de personen, die we niet missen kunnen. Onze ouders, onze man, onze vrouw, onze vriend en onze vriendin. Hebben de zaken te maken met onze levensstandaard, de onmisbaarheid van hen die ons lief zijn, geldt voor iedereen: arm of rijk; ontwikkeld of niet ontwikkeld. En toch komt er een tijd, dat we zowel die onmisbare dingen als die onmisbare personen hebben los te laten. Dan blijkt, dat ze in feite niet onmisbaar zijn. Ze verdwijnen uit ons leven of wij verdwijnen uit hun bestaan. Daarom is het veel belangrijker eens stil te staan bij die dingen, die werkelijk onmisbaar zijn.
De dingen en personen, waarover we tot nu toe hebben gesproken, hebben allen in dit leven het etiket: onmisbaar.

Er zijn echter zaken en er is een persoon, die u als u ze hier buiten de deur van uw leven zet, voor eeuwig missen zult. En in tegenstelling met de slagzin: de krant kunt u niet missen, geen dag! zou ik u willen overtuigen van de waarheid: De bijbel kunt u niet missen, geen dag! Want die bijbel heeft voor u een boodschap, die betrekking heeft op dit leven en op de eeuwigheid. Het woord van God spreekt van het heil, dat te vinden is in Jezus Christus, Alleen door het geloof in Hem, die voor ons zondaren stierf op Golgotha, kunnen we in dit leven gelukkig en voor de eeuwigheid behouden worden. En terecht zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën: “Hoe zullen we ontvlieden als we zo groot een heil veronachtzamen”.

En deze bijbel spreekt van een Persoon, die van zichzelf getuigen kon: “want zonder Mij kunt ge niets doen” (Joh. 15 : 5).
Alles wat u op aarde presteert, alles wat u tot stand gebracht hebt, verdwijnt. Slechts als u Jezus Christus kent als uw Verlosser, heeft uw leven waarde voor God.
Uit de mond van de Redder van zondaren klinkt het ons tegen: “Vergader u geen schatten op de aarde, waar mot en roest verderft, en waar dieven doorgraven en stelen; maar vergader u schatten in de hemel, waar noch mot, noch roest verderft, en waar dieven niet doorgraven en stelen; want waar uwschat is, daar zal uw hart zijn” (Matth. 6:19-21).
Vergeving van zonden, rust en vrede, eeuwig leven, ze liggen allen verankerd in een persoon, Jezus Christus.
En met een variant op een bekend gezang wil ik u toeroepen: Hem kunt u niet missen!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies