400 Het oog in de lucht

In Amerika maakt de politie gebruik van vliegtuigen om vandaar uit de gang van zaken op de grond te bespieden. Vooral de grote verkeerswegen worden zo in de gaten gehouden. Roofovervallen, verkeersovertredingen enz. worden radiografisch doorgegeven aan gemotoriseerde eenheden op de grond en reeds dikwijls werd op deze wijze een misdadiger of verkeerszondaar in de nek gegrepen. De grote fout was, dat ze wel links of rechts keken of niemand hen zag, maar dat ze vergaten omhoog te zien.

Toch ontspringen in Amerika heel wat misdadigers de dans, want het systeem is nog lang niet volmaakt; dan zou men het hele land voortdurend vanuit de lucht onder controle moeten houden. Dat zou schatten geld kosten en nog zou men niet iedere misdadiger kunnen betrappen. Er is echter Eén wiens oog constant de hele wereld in het vizier heeft. Hem ontgaat niets. Dat is God, van wie geschreven staat: “De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, waarnemende de kwaden en de goeden”. (Spr. 15 : 3) ; “De Here schouwt uit de Hemel. Hij slaat alle mensenkinderen gade” (Ps. 33 : 13). “Houdt u er rekening mee, dat God u altijd en overal ziet. Hij ziet u op uw werk, Hij ziet u als u uitgaat. Hij ziet u overdag en Hij ziet u ‘s nachts. Nooit kunt u zich ook maar één minuut voor Hem verbergen.

Dat echter niet alleen. God ziet niet alleen wat u doet, maar ook wat u denkt. Hij weet precies wie en hoe u bent. “Gij doorgrond en kent mij. Gij verstaat van verre mijn gedachten” (Ps 139 : 1); “Hel en verderf zijn open voor de Here. Hoeveel te meer de harten van des mensen kinderen” (Spr. 15 : 11). Voor Hem is niets verborgen, niets duister. “En geen schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem, met Wien wij te doen hebben”

(Hebr. 4 : 13) Voor die God zult u eenmaal rekenschap hebben af te leggen. Durft u dat aan ? Dan helpt geen: “Ik heb ieder het zijne gegeven”, of: “Die en die zijn nog veel slechter dan ik”. U staat dan persoonlijk voor uw rechter en u krijgt de rekening van uw leven gepresenteerd.

Dacht u die rekening te kunnen voldoen? God zegt: “Het loon der zonde is de dood” U zult moeten betalen met de dood, de eeuwige dood. Gelukkig is dat niet de enige boodschap, die we voor u hebben. Want dan was het een troosteloze zaak. Er is een Ander die voor u betalen wil: Jezus Christus. Gods eigen Zoon kwam om voor u te sterven op het kruis. Hij kwam om te betalen met zijn eigen leven. Hij droeg de toorn van God, zodat Hij uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”
En de grote vraag voor u is of u dit offer wilt aannemen, of dat u in menselijke overmoed meent zelf uw rekening met God te kunnen vereffenen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies