663 Overgeleverd om – gekruisigd te worden

Overgeleverd om…. gekruisigd te worden
(Matth. 26:1-2)

Jan en alleman spannen op het ogenblik Jezus voor hun karretje. Dat de Jezus van de Bijbel dan een gedaanteverwisseling ondergaat zal hun een zorg zijn.

Dit verschijnsel is trouwens niets nieuws. De Mohammedanen hebben Hem al lang geleden omgetoverd tot een profeet in hun godsdienstig systeem. De theosofen hebben Hem voor zich opgeëist als één der grote wereldleraars. En zo kun je doorgaan. Alleen de manier waarop het nu gebeurt is nieuw, en de misvorming van Zijn persoon is een bespotting. De filmproducer heeft Jezus geannexeerd voor zijn business, en de miljoenen stromen de geldla binnen. De romanschrijver ziet wel wat in Hem als hoofdfiguur voor zijn roman. Toch is er een manier waarop men Christus voor zijn karretje spant die nog veel gevaarlijker is wat de beïnvloeding van de massa betreft. Men heeft de man van Nazareth namelijk voor het karretje van de revolutie gespannen. En de idee van de Christelijke revolutie wint stormenderhand terrein.

Zegt de Mohammedaan dat Christus kwam om van God te profeteren (als voorloper van Mohammed uiteraard), zegt de theosoof dat Hij kwam om te leren, vandaag de dag wordt van de daken verkondigd dat Jezus kwam om de wereld te verbeteren, om sociale gerechtigheid te brengen. Trok Hij zich niet het lot aan van de lui in de goot van de maatschappij?Ging Hij niet tekeer tegen de leidslieden van Zijn tijd? Heeft Hij de gesel niet gehanteerd? Nou dan, als het niet goedschiks wil, dan maar met geweld. ‘Jezus gaat ons voor op het revolutiespoor’, zou men als een parodie deze nieuwlichters kunnen laten zingen.

Wat zegt echter de Bijbel? Dat Jezus is gekomen om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen! Hier in Mattheüs 26 staat dat Hij overgeleverd zal worden om…. Gekruisigd te worden. Wie zouden dat doen? Zijn volgeling Judas zou Hem overleveren aan de Joden, en die zouden Hem weer overleveren aan de Romeinen. Pilatus zou Hem overgeven om gekruisigd te worden. Maar…. Dat alles ging niet buiten God om. Uiteindelijk gaf God Hem over.

“Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”.
Gegeven als om een revolutionair te zijn? Hoe komt u erbij? Overgegeven om zond- en schuldoffer te zijn!

Jezus zegt tegen zijn discipelen: ‘Gij weet dat na twee dagen het Pascha is….’ En dan volgt dat de Zoon des mensen overgeleverd zal worden. Juist op het Paschafeest, want Jezus zou het ware Paschalam worden, ter bevrijding voor elk die wil schuilen achter Zijn bloed. Houd op met dat annexeren van Christus voor uw eigen zaak! Sta Hem toe u te annexeren voor Zijn zaak. Kom met uw zonden tot Hem, aanvaard Hem als het offer ook voor u gebracht. En predik Hem dan door woord en daad als de Redder voor anderen, zoals Hij het was voor u.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies