670 Indien het mogelijk is

Indien het mogelijk is
(Matth. 26:36-46)

Er zijn mensen die wel erkennen dat Jezus van Nazareth op het kruis voor ons gestorven is om het oordeel van God te ondergaan, maar die leren dat dit niet persé noodzakelijk was, God zou volgens hen ook wel op andere wijze de weg tot redding voor zondige mensen hebben kunnen ontsluiten.

Dit is echter een echt menselijke redenering, waarvoor niet alleen iedere grond in de Schrift ontbreekt, maar die dwars ingaat tegen wat de bijbel zegt. Bovendien doet men daarmee tekort aan het werk dat Jezus Christus op het kruis heeft volbracht.

De bijbel spreekt in dit opzicht heel duidelijk. Voordat de Heer gekruisigd werd heeft Hij vertoefd in een hof even buiten Jeruzalem. Het is de bekende hof van Gethsemané. Daar kwam alles wat er zou gebeuren in volle omvang op Hem af. Toen heeft Hij gebeden:
‘Indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan’.

De beker ging echter niet voorbij. En de Heer was bereidwillig die te drinken, want Hij heeft aan het gebed toegevoegd: ‘niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt’.

Daaruit volgt dat er geen andere weg was.
Wilden wij mensen gered kunnen worden, dan moest Jezus Christus de dood aan het kruis en het oordeel van God over de zonden ondergaan. Een andere Schriftplaats zegt dat zo:
“Want het betaamde Hem, om wie alle dingen zijn, dat Hij, vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste Leidsman hunner behoudenis door lijden zou volmaken”.

Wilden er zonen in de heerlijkheid komen, dan moest hun Leidsman daarvoor lijden en in de dood gaan. Een andere weg om Heiland der wereld te worden, was er voor Jezus Christus niet. Het kruis was noodzakelijk. Maar dat heeft voor u en mij een dwingende consequentie, namelijk dat er buiten-het-kruis-om geen redding is. Er is geen redding, in welke godsdienst dan ook, die door de mens is uitgedacht en waar de mens op de een of andere wijze iets voor zijn behoud zelf moet presteren.

Er is ook geen redding in een christendom waar men het kruis heeft gedegradeerd tot een noodlottige toevalligheid. Christus moest sterven, Christus moest geoordeeld worden.
En wij mensen moeten dit in gehoorzaam geloof aanvaarden en onze schuld erkennen, willen we gered worden.

Want het Woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God. 1 Kor. 1:18

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies