681 Hij was bij de rijken in zijn dood

Hij was bij de rijken in zijn dood
(Matth. 27:55-61)

Veronderstel, dat er een boek gevonden zou worden, daterend uit de twaalfde eeuw, waarin staat dat een man uit een onbetekenend Corsicaans geslacht tot keizerlijke waardigheid verheven zal worden; dat vertelt hoe hij het hoogtepunt van zijn macht bereikt en vervolgens beschrijft hoe deze vorst zijn laatste levensdagen in ballingschap op een eiland doorbrengt. Zo’n onmiskenbare profetie aangaande Napoleon Bonaparte zou de wereld tot opperste verbazing brengen. Naar de herkomst van het boek zouden grootscheepse onderzoekingen worden gedaan. En ieder zou moeten erkennen dat hiermee iets bovennatuurlijks aan de hand is.

Welnu, de Bijbel vertelt bij monde van Jesaja en Micha, die zo’n zeshonderd jaar voor Christus leefden, precies waar Jezus van Nazareth geboren zou worden, waar zijn werkterrein zou liggen, hoe zijn afstamming uit een vergeten koningstak zou zijn, en onder welke omstandigheden hij gedood zou worden. Jesaja meldt, dat hij onder de misdadigers gesteld zou worden (Jesaja 53 vers 12). Met deze misdadigers zou hij in een massagraf geworpen worden. Ook dit heeft Jesaja aangekondigd met de woorden: “Men stelde Zijn graf bij de goddelozen.”.

Maar Christus kwam niet in dat massagraf. Een rijk man, Jozef van Arimathea, die in het geheim een volgeling van Jezus was, kwam in dit uur van de waarheid openlijk voor zijn geloof uit en vroeg aan Pilatus om het lichaam van Christus, en legde dat in zijn eigen graf. Zo ging het tweede deel van bovenstaande zin in vervulling: “hij is bij de rijke in zijn dood geweest” (Jesaja 53 vers 9).

De Bijbel, het Woord van God, faalt niet. Zoals de voorzeggingen betreffende het verleden zijn uitgekomen, zo zal alles wat aangaande de toekomst vermeld staat, punctueel vervuld worden. Eenmaal zal Christus weerkomen, dan zullen allen die in Hem geloofd hebben in Zijn heerlijkheid delen. Hij zal Zijn regering over deze wereld oprichten en de kerk zal in de glorie aan Zijn zijde staan. Zij die net als Jozef van Arimathea in dit leven voor Jezus Christus kiezen, zullen straks delen in zijn verheerlijking. Die verheerlijking zal even zeker plaatsvinden als Zijn kruisdood heeft plaatsgevonden.
Zult u er dan bij wezen? Dat kan…. Maar dan zult u nu uw schuld voor God moeten erkennen en het offer van Christus aanvaarden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies