696 Wanneer komt er nu eindelijk eens vrede?

Wanneer komt er nu eindelijk eens vrede?

Deze titel kan de vraag ontlokken of er dan geen vrede is. De laatste wereldoorlog ligt immers al meer dan dertig jaar achter ons! Laat het dan hier en daar rommelen, het is in het westen toch lekker rustig. Je moet toch niet om vrede roepen als je er van kunt genieten.

Wie zo redeneert sluit de ogen voor de werkelijkheid. En dat weet men innerlijk ook wel. De rust die we hier kennen, is niet meer dan een ontbreken van oorlog. De oorlogsdreiging hangt immers over Europa, ja, over heel onze aardbol!

En dan de Bijbel maar van vrede spreken… vrede op aarde…! Is dat eigenlijk geen lachtertje?

‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’.

Dat waren de woorden die de engelen spraken in de velden van Efratha in het land Palestina. En dan moet je nu zien…… na drie of vier bliksemoorlogen is het daar al weer een vulkaan, die klaar staat om uit te barsten. Vrede op aarde?…… Daar moet je ons niet mee aan komen.

Wie zo redeneert sluit zijn ogen niet voor de werkelijkheid, maar wel voor het Woord van God. Toen zo’n tweeduizend jaar geleden Jezus van Nazareth werd geboren werd de vrede op aarde niet gerealiseerd. Ze werd aangekondigd en ze lag in de komst van Christus besloten. Het had ook anders kunnen wezen. Als de wereld gekregen had wat ze verdiende, dan zou net als in de dagen van Noach, het oordeel gewoed hebben. De mensen zouden het verdiend hebben. God had echter iets anders in gedachten. Hij was de mens gunstig gezind. Hij wilde redden, hij wilde vrede schenken. Niet alleen aan mensen individueel, maar aan deze wereld. En in het Kind in de kribbe lag dat besloten. Vandaar de glorieuze uitspraak ‘vrede op aarde’.

De vrede komt er. Jesaja heeft ervan geprofeteerd:

Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren’.
(Jesaja 2:4)

Een machtig verschiet. Maar die vrede komt er niet door ons, maar via een ingrijpen van Gods kant.

Doordat God zal
‘richten tussen volken en volk en recht spreken over machtige natiën’.

God zal orde op zaken stellen in deze wereld.

Zo ver is het echter nog niet. Dezelfde Bijbel, die spreekt over vrede op aarde, getuigt ook dat het vóór die tijd een heksenketel worden zal. In fel contrast met Jesaja 2:4, hierboven aangehaald, staat de tekst:

‘Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: ‘Ik ben een held!’

Geen mooie boodschap? Nee, inderdaad niet; de Bijbel voorzegt dat er aan de vrede nog een laatste wereldoorlog vooraf zal gaan. Een opstand van volk tegen volk. Erger, een massale opstand tegen God. Een opstand tegen de Here en Zijn Gezalfde, dat is Christus. Daar gaat het naar toe. Het wereldgericht komt en dan pas de vrede!

Maar weet u, ondanks de oorlogsdreiging, ondanks de onrust in de wereld, ondanks het gericht dat komen gaat, kunt u de vrede waarvan de engelen spraken en waarvan Jesaja profeteerde, als een kostbaar bezit hebben in uw hart.

U moet namelijk vrede met God hebben, en die kunt u verkrijgen. Vrede omdat uw zonden vergeven zijn en u met God bent verzoend. Die vrede geeft God nu al aan ieder die gelooft. Het kruis van Jezus Christus zal dwars door alle oorlogen en gerichten heen heerlijke resultaten hebben voor deze wereld.

Maar het heeft nu al resultaten voor ieder mens persoonlijk, die wil erkennen dat voor hem het kruis nodig was. Als u zich bekeert en gelooft in Jezus Christus komt er rust en vrede in uw hart, die door geen oorlogsdreiging meer wordt verstoord. Dat houdt wel in dat u met oprecht berouw van uw zonden tot God moet gaan. Dat houdt in dat u in kinderlijk geloof moet aanvaarden dat Christus in uw plaats het oordeel van God wilde ondergaan. Als u dat doet, geldt ook voor u het woord van Christus:

‘Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld geeft, geef ik u’.
(Johannes 14:27)

Vrede op aarde? … die komt er… op Gods tijd!

Vrede in uw hart, in een wereld die op kookpunt is? Die is er nu. Als u zich tot God bekeert.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies