733 Licht in de duisternis

Het is pikdonker. In de voormalige boerderij zoek ik voorzichtig mijn weg. Ik struikel over een bank, stoot me aan een tafel en zoek tevergeefs naar het lichtknopje dat ergens achter een van de balken boven de vroegere koestal moet zitten. Tastend langs de balken grijp ik in een paar spinnewebben, ik voel het stof op me neerkomen. Tevergeefs tracht ik met mijn ogen de duisternis te doorpriemen. Dan eindelijk voel ik de schakelaar.

Een lichte beweging en de deel van de boerderij baadt in het licht. Ik knipper met mijn ogen en moet wennen aan het felle schijnsel. Dan loop ik naar de kast om de spullen te pakken die het doel van mijn nachtelijke speurtocht vormen. Nu geen gezoek en getast meer, geen stoten tegen balken en schuifelen langs tafels. Integendeel, rechttoe, rechtaan steven ik op mijn doel af. Dat is het effekt van licht!

Zoals ik in die donkere boerderij rondstommelde, zo dolen wij mensen rond in de geestelijke duisternis van het aardse bestaan. Duisternis om ons heen, duisternis in ons gemoed. Zonde en zorgen, verveling en verdriet. Plezier gevolgd door een kater, vakantievreugde aan flarden gescheurd door een rampzalig ongeluk. Familieproblemen en wereldcrisis, wanhoop en verslaving zo kunnen we doorgaan. Pessimistische tekening? Welnee, realiteit!
Zo is het nu, zo was het in het verleden. Zo was het ook bij het volk Israël. En dan temidden van de duisternis spreekt de profeet Jesaja de blijde woorden:

“het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht” (Jesaja 9 vers 1).

Met die woorden kondigt Jesaja de komt van Jezus Christus aan. Dat blijkt uit het vervolg. Even verderop zegt hij namelijk:
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven” (Jesaja 9 vers 5).

Toen Jezus Christus eeuwen later geboren werd, draaide God als het ware het lichtknopje in de wereld om. De evangelist Johannes zegt er dit van:
“Dit was het waarachtige licht dat komende in de wereld ieder mens verlicht”(Johannes 1 vers 9)

Jezus Christus noemde zichzelf het “licht der wereld”. Helaas echter hebben de mensen – in het algemeen gesproken – dit licht niet gewaardeerd, want het licht maakte hun zondige toestand openbaar. Ze hadden de duisternis liever dan het licht. Vandaar dat het nog steeds duister is in de wereld. Maar in het hart van ieder die in Jezus Christus gelooft schijnt het licht. Waar Jezus Christus binnenkomt verdwijnt de duisternis. Johannes laat op vers 9 van hoofdstuk 1 volgen:
“Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen”.

Deze woorden beschrijven de oorzaak van de duisternis die nog steeds de wereld beheerst. Dan volgt echter de uitspraak:
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”.

Met deze woorden wordt aangegeven waarom het in het hart van gelovigen licht is. Het is licht omdat ze Jezus Christus binnenlieten. Bij hen draait God – om zo te zeggen – het licht aan.
Wilt u ook erkennen dat u een zondaar bent en wilt u uzelf aan Jezus Christus toevertrouwen? Wilt u voortaan voor Hem leven? Dan wordt ook in uw hart “het lichtknopje omgedraaid”.

God is Licht en in Hem is geen duisternis (1 Joh. 1:5)

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies