736 Wist u

… dat de plaats waar Jezus Christus geboren zou worden zo’n zevenhonderd jaar te voren al was aangegeven? “En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit U zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid” (Micha 5:1; Matth. 2:6)

…dat zijn geboorte uit een maagd eeuwen tevoren in de Bijbel door Jesaja is voorzegd?

“Zie de jonkvrouw (of maagd) zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zal hem de naam Immanuel geven”.
(Jesaja 7:14; Matth. 1:23)

…dat zijn optreden in Galilea door dezelfde Jesaja al was geprofeteerd?

“zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en Naftali (dat is een gebied van Galilea), zo brengt Hij in de toekomst eer… Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven”. (Jesaja 8:23-9:6; Matth,. 4:15, 16)

…dat het genezen van zieken onder Israël, zoals Jezus van Nazareth deed, eveneens lang tevoren stond aangegeven?

“nochtans onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen”.
(Jesaja 53:4; Matth. 8:17)

…dat zijn intocht op een ezelsveulen,
(Zach. 9:9; Matth. 27:9, 10)

…dat de verradersprijs van dertig zilverlingen,
(Zach. 11:12, 13; Matth. 27:9, 10)

…dat de kruisiging tussen misdadigers,
(Jesaja 53:12; Luk. 22:37)

…dat de verloting van zijn kleding,
(Psalm 22:19; Joh. 19:24)

…dat het niet breken va zijn beenderen, – een gewoonte bij kruisiging –
(Psalm 34:21; Joh. 19:36)

…dat het doorsteken van zijn zijde,
(Zach. 12:10; Joh. 19:37)

…dat zijn begrafenis in het graf van een rijk man,
(Jesaja 53:9; Luk. 23:50-53)

allemaal honderden jaren te voren door de profeten van God is voorzegd?

Welnu, even zeker zullen alle andere bijbelse profetieën uitkomen. Ik denk b.v. aan Jesaja 11:12.

“En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde”.

We zien nu al hoe God zich met Israël bezighoudt. Het volk is teruggekeerd in ongeloof, zoals in de bijbel is aangegeven, eenmaal komt voor dit wondervolk van God echter ook een geestelijk herstel. Gods Woord wankelt niet. Even vast staat ook het woord opgetekend in Joh. 5:24.

“Voorwaar, voorwaar Ik (Jezus Christus) zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven”.

Even vast staat:
“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”. (Joh. 3:36)

Even vast staat:
“Geloof in de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis”.
(Hand. 16:31)

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies