737 En tenslotte

-de wereld zal er eenmaal anders uitzien. De Bijbel zegt dat zo:

“Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont”. (2 Petr. 3:13)

“en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, nóch moeite zal er meer zijn”. (Openb. 21:4)

-de gelovigen zullen straks God aanschouwen in de Here Jezus Christus:

“En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn”. (Openb. 22:3, 4)

-dan zullen de schijnvromen ontmaskerd worden:

“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de Hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?
En dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij gij werkers der wetteloosheid”. (Matth. 7:21-23).

Daarom… Bekeert u,
Geloof in de Here Jezus en u zult behouden worden.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven”. (Joh. 5:24).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies