738 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren

Een nostalgische plaat?

Uit mijn jeugd herinner ik me een plaat met een landschap, waar op de voorgrond een aantal dieren vreedzaam samengegroepeerd waren. Je zag een wolf naast een lammetje, een panter had een geit tussen de poten liggen en een leeuw met volle manendos lag rustig naast een rund zonder aanstalten te maken op hem te springen.

Midden op de plaat stond een kind met een poppedijne-gezichtje en wat meer opzij kroop een kleuter kennelijk bezig een gat in de grond te bekijken waar de slang uitgekropen was, die zich van de plaat af scheen te kronkelen.
Een zoetelijke voorstelling om met wat nostalgische gevoelens aan terug te denken?

Wat stelt het voor?

Toch was het niet zo maar een plaat. Je kon hem wel enigszins vergelijken met de oude schoolplaten, zoals “In sloot en plas”, waar allerlei waterdieren op een onmogelijk klein gebied bij elkaar gebracht waren, maar toch. de bedoeling van de tekenaar ging verder. Onder de plaat was namelijk een tekst aangebracht, en als ik me goed herinner, luidde die: “En de wolf zal bij het lam verkeren.”

De zaak is, dat de tekenaar met zijn plaat een boodschap wilde doorgeven, die zo’n 2500 jaar geleden door een profeet uit Israël is voorzegd. Deze profeet sprak over een toekomstige tijd van vrede, waarbij de vloek die nu op de schepping rust, zal zijn opgeheven. Met beeldende taal schilderde hij de vrede, die er dan in de dierenwereld zal heersen.

En wat de mensen betreft luidden zijn woorden:

“Men zal geen kwaad doen nog verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jesaja 11:9).

Deze woorden mogen wat ouderwets klinken, ze duidden toch maar een geweldig mooie tijd aan. Geen utopie, nee een tijd, die werkelijk komen gaat. Een tijd zonder oorlog en onrecht.

De garantie dat Jesaja niet maar wat uit zijn duim zoog, is er. Deze profeet heeft namelijk uitvoerig geprofeteerd over Jezus Christus en al zijn voorzeggingen zijn tot op de letter uitgekomen.
Een van die profetieën gaat aan de beschrijving van het vrederijk vooraf, hij luidt als volgt:

“Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen” (Jesaja 11:1).

Isai, is de vader van de beroemde koning David, die goed duizend jaar vóór Christus regeerde. Uit dit koningshuis zou de Messias, de Verlosser geboren worden. Omstreeks het begin van onze jaartelling was er echter van dat koninklijk geslacht niet veel meer over, maar toen werd Jezus van Nazareth geboren. Hij was dat rijsje.

Wat aan het vrederijk voorafgaat.

Voordat Jesaja de toestand in het vrederijk beschrijft, laat hij zien wat daaraan vooraf zal gaan. Het is niet opwekkend wat hij daarover schrijft, luistert u maar:

“maar Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden” (vers 4).

Kort en zakelijk gezegd: aan het vrederijk zal het oordeel voorafgaan, dat met het kwaad en met de boosdoeners afrekent.
‘Ah’, zegt iemand, ‘dan wordt dus met de kapitalisten afgerekend.’
‘Oh’, zegt een ander, ‘dan worden de massamoordenaars een kopje kleiner gemaakt.’
‘He’, zegt een derde, ‘dan gaan de vrome, godsdienstige huichelaars er dus aan.’

Maar. waarom zo naar een ander gekeken? Er staat dat Jezus Christus, als Hij terugkomt, “de goddeloze” verdelgt. De goddeloze is de mens die niet met God rekening houdt. En er zijn kapitalistische en marxistische goddelozen, er zijn ruige en geciviliseerde goddelozen, er zijn godsdienstige en ongodsdienstige goddelozen. Er wordt met de goddeloze afgerekend. dus. met u? Leeft u tot nu toe alsof er geen God bestaat? Is God voor u hoogstens een reservepost? Doet u alsof er nooit een eindafrekening zal plaatsvinden? Ja, dan bent u die goddeloze Een hele nette misschien, maar toch een goddeloze. Dan kunt u het rijk van Jezus Christus wel vergeten.

Gelukkig echter hoeft dat niet zo te blijven. Dezelfde Jesaja heeft gezegd:

“De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. (Jesaja 55:7)

Dit is het oude nieuws, dat nog altijd het nieuws voor deze tijd is. Christus wilde voor goddelozen, voor zondaars – en dat zijn we allemaal – sterven op het kruis. Belijd dan uw schuld voor God en geloof in Jezus Christus, dan staat u genoteerd voor het vrederijk, waar “de wolf met het lam verkeren zal”.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies