742 Wordt het oude Babel een museumstad?

Onlangs stond er in een krantenartikel dat er plannen bestaan om Babel te herbouwen. Men wil er een museumstad van maken annex diverse gelegenheden tot vermaak van de bezoekers. Een interessante mededeling? Ja, maar dat niet alleen. De auteur van het bericht verwerkte ook een stukje commentaar in zijn berichtgeving. Hij stelde namelijk, dat de Bijbelse profetie dus niet klopte.

Als je dat leest vraag je je allereerst af waarom hij de Bijbel zo nodig een stoot onder de gordel moest geven. Zit het getuigenis van dat oude Boek hem soms dwars? De Bijbel zegt dat de mens een zondaar is, dat wil zeggen iemand die hopeloos het doel, dat God met hem had, gemist heeft. Verder getuigt de Schrift dat als de mens zich niet bekeert en gelooft in Jezus Christus, het oordeel van God op hem blijft en hij voor eeuwig verloren is. Wil deze journalist daar misschien niet aan? Zit de boodschap van de Bijbel hem niet lekker en moet de Bijbel dus in diskrediet gebracht worden om zijn geweten te sussen?

Maar ter zake, hij geeft in ieder geval blijk de Bijbel te kennen. Hij doelt namelijk op wat de profeet Jesaja zo`n vijfentwintighonderd jaar geleden schreef:

“En Babel, het sieraard der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze ondersteboven keerde; het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht” (Jesaja 13 vers 19, 20a).

Nu is de schrijver wel erg vlug met zijn conclusie, dat de Bijbel ongelijk krijgt. Laten er plannen voor de herbouw zijn, die moeten dan toch eerst wel gerealiseerd worden wil men van ongelijk aan de kant van de Bijbel kunnen spreken.

Ten tweede echter kun je herstel van ruines met “conciërgewoning”-en-zo nog geen herbouw en herbewoning van Babel noemen.

De journalist zou goed doen eens te luisteren naar de verslagen van de archeologen, die zich met opgravingen rond Babel hebben beziggehouden. Ik herinner mij hoe een van hen schrijft, dat hij de bedouïnen haast niet kon bewegen hem met graafwerkzaamheden te helpen. Ze wilden hun tenten niet opslaan bij de “tel” die de ruines van het oude Babel bevatte. Het spookte daar, zo zeiden ze. Alleen overdag kon hij ze zover krijgen dat ze meehielpen, maar tegen de avond trokken ze zich angstig terug.

En toen deze archeoloog eens een nachtelijke wandeling maakte door het gebied waar de opgravingen plaatsvonden, stoof het nachtgedierte voor hem weg en hoorde hij het gehuil van jakhals en hyena. Daarmee zag deze man het vervolg van de profetie van Jesaja op de meest letterlijke manier vervuld.
Jesaja schrijft namelijk in vers 20b tot 22:

“geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren; maar hyena`s zullen er legeren en hun huizen vol uilen zijn; struisvogels zullen daar wonen en veldgeesten daar rondhuppelen, wilde honden zullen huilen in de burchten en jakhalzen in de paleizen van wellust”.

Meer dan tweeduizend jaar getuigen van de letterlijke vervulling van deze Godsspraak.

Of Babel, zoals sommige Schriftverklaarders aannemen, toch nog eens herbouwd zal worden om het grote Babylon van het boek de Openbaring (het laatste Bijbelboek) te vormen betwijfel ik. Het is meer aannemelijk dat met dat Babel een afvallige geestelijke macht wordt aangeduid.

Mochten deze uitleggers echter gelijk hebben, dan zal de profetie van Jesaja alleen voor de TWEEDE maal vervuld worden. Want van dat Babylon wordt profetisch gezegd:

“Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen…” (Openbaring 18 vers 2, 3).

In plaats van de Bijbel te bestrijden doet men beter naar het ernstige getuigenis van dat Boek te luisteren, want zoals eenmaal Babel geoordeeld werd vanwege zijn hoogmoed en zijn zonden, zo zal ook deze wereld in zijn totaliteit geoordeeld worden. Gelukkig echter is er redding voor elk die zich bekeert en gelooft in Jezus Christus.

Laat Babel u een waarschuwing zijn!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies