746 De Bijbel, de geschiedkundige boeken

Na de inhoud van het boek Genesis te hebben nagegaan, willen we nu in een overzichtje de inhoud van de overige geschiedkundige boeken van het Oude Testament weergegeven.

Exodus:
Israël wordt uit Egypte geleid door Mozes.
Wetgeving op de Sinaï.
Bouw van de Tabernakel.

Leviticus:
Wetten voor het godsdienstig en burgerlijk leven (in feite zijn die twee bij Israël niet te scheiden).

Numeri:
De reis door de woestijn. De geschiedenis met de koperen slang in Numeri 21, wordt door de Here Jezus aangehaald om te wijzen op zijn zoendood, waardoor redding aangebracht wordt voor ieder, die gelooft.

Deuteronomium:
Terugblik op de woestijnreis.

Jozua:
Intocht in en verovering van Kanaän onder leiding van Jozua.

Richteren:
Vanwege hun afval van God komen de Israëlieten onder de macht van de omliggende volken. Elke keer als het volk tot erkenning van schuld komt en de afgoden wegdoet, zendt God hun een richter, die verlossing bewerkt.

Ruth:
Dit boek speelt in de richterentijd en vermeldt de verbintenis tussen Boaz en Ruth, de Moabitische. Uit het nageslacht van deze twee is David en later Jezus Christus geboren.

1 Samuël:
Behandelt de geschiedenis van Samuël, de laatste richter; van Saul de eerste koning en van David de herdersjongen, die aan het hof van Saul komt, maar vluchten moet.

2 Samuël:
Regering van koning David.

1 Koningen en 2 Koningen:
Regering van Salomo, tempelbouw, verdeling van het rijk onder zijn opvolgers in een noordelijk tienstammenrijk dat in 721 v. Chr. Door Assyrië in ballingschap werd gevoerd, waarbij andere volken naar Palestina overgebracht werden, waaruit de Samaritanen zijn ontstaan en een zuidelijk rijk bestaande uit 2 stammen, dat in een drietal wegvoeringen, vanaf het jaar 586 v. Chr., naar Babel werd gebracht.

1 Kronieken en 2 Kronieken:
Deze beide boeken bevatten eveneens de geschiedenis van David tot aan de wegvoering naar Babel. Na een zeventigjarige ballingschap keren de ballingen uit Babel terug naar het land der vaderen.

Ezra:
Beschrijft deze terugkeer en de herbouw van de tempel.

Nehemia:
Herbouw van de muur van Jeruzalem.

Esther:
Onder de Perzische koning Xerxes beraamt de gunsteling van de koning, Haman, plannen om al de Joden in het rijk uit te roeien. God verhindert dat door middel van de joodse koningin Esther en haar oom Mordechaï.

De geschiedenis van Israël laat de onttrouw en het falen van de mens zien in zijn meest bevoorrechte aardse positie. God blijft echter trouw aan zijn belofte. Hij voerde de Joden uit de ballingschap om uit hen in het land Palestina de Heiland, Jezus Christus, geboren te doen worden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies