758 De Bijbel, een merkwaardige verzameling geschriften

We hebben stilgestaan bij het feit dat de Bijbel uit geschriften van minstens veertig schrijvers bestaat en dat deze auteurs in allerlei opzichten verschilden. Maar hun geschriften zelf verschillen ook in menig opzicht. De 66 bijbelboeken vormen de meest merkwaardige verzameling geschriften die er op aarde te vinden is.
Stelt u zich voor; en er zijn boeken onder die geschiedenis weergeven. Zulke geschiedkundige boeken zijn bijv. de boeken: Genesis; 1 en 2 Samuël; 1 en 2 Koningen;
Ezra; Nehemia.

Maar er is ook een bijbelboek dat enkel liederen bevat, het boek der Psalmen namelijk. Dit boek bestaat uit vijf psalmboeken; vandaar dat sommigen de aardigheid hebben om te beweren dat de Bijbel 70 boeken telt in plaats van 66.

Er is een boek met spreuken en gezegden: De spreuken. Maar ook is er een boek dat enkel wetten bevat: Leviticus. Dan is er een “minneboek”: Het Hooglied; maar er zijn ook boeken die vol staan van toekomstige gerichten: diverse profetische boeken namelijk. Eveneens een boek dat een aaneengesloten jammerklacht bevat: Klaagliederen. Een wijsgerig boek treffen we ook aan: Prediker.

Het nieuwe Testament geeft eenzelfde variatie te zien. Van de vier evangeliën bijvoorbeeld, heeft het evangelie naar Johannes een totaal andere opbouw dan de overige drie. Handelingen is een bij uitstek geschiedkundig boek, de brieven zijn over het algemeen verhandelingen over een bepaald onderwerp, maar elke brief verschilt weer van de andere wat onderwerp en indeling betreft. Tenslotte neemt Openbaring onder de Nieuwtestamentische boeken wel een heel aparte plaats in.

Alle schrijvers van de Bijbel waren – zover ze bekend zijn – mannen. Diverse bijbelboeken dragen ook de naam van een man. Maar ook hier is variatie. Er zijn namelijk twee bijbelboeken die de naam van een vrouw dragen, te weten het boek Ruth, dat laat zien hoe God het geslacht waar de Messias uit zou voortkomen, in stand houdt. En het boek Esther, dat laat zien hoe God het volk van de Messias voor uitroeiing bewaart.

Gaan we de inhoud van elke bijbelboek na, dan zullen we ook een grote verscheidenheid opmerken. Als voorbeeld nemen we het boek Genesis. In dat boek is sprake van de totstandkoming van de schepping, en van de zondeval, waarvan de gevolgen de hele mensheid hebben getroffen, maar er is ook sprake van een heilsbelofte aan Abram, die alle volken betreft. Er is sprake van oorlogs- en vredeshandelingen, van huwelijk (Izaäk en Rebekka) en begrafenis (Jakob b.v.).

We lezen van een vader (Noach) die zijn klein zoon (Kanaän) vloekt, maar ook van een vader (Jakob), die twee klein zonen (Efraïm en Manasse) zegent.

Opnieuw zeggen we: de Bijbel is een wonder op zichzelf. Maar het grootste wonder is, dat God ons in de Bijbel spreekt over de Here Jezus Christus en dat we door het geloof in Zijn Zoon van verloren zondaars kinderen van God worden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies