767 De harmonie van de Schrift

De harmonie van de Schrift blijkt als we de profetieën aangaande Jezus Christus nagaan. We hebben dit al gezien wat betreft de “stamboom”. Hij is geboren uit een rij voorouders die door de Schriften eenstemmig zijn aangewezen.

Er is echter meer. Jesaja kondigt de wondere geboorte van Christus uit een jonkvrouw of maagd aan (Jesaja 7:14) en de evangelisten Mattheüs en Lukas verhalen hoe dat werkelijkheid is geworden.

De profeet Micha onthult dat zijn geboorteplaats Bethlehem zou zijn en Matth. 2:1 beschrijft de vervulling van die voorzegging. Dat de Messias veracht zou worden lezen we in Jesaja 53:3, en het Nieuwe Testament laat zien hoe veracht Hij wel was.
In datzelfde hoofdstuk van Jesaja lezen we dat Hij zieken zou genezen en de evangeliën beschrijven de vervulling ervan (zie b.v. Matth. 8:17).

Het verraad door één van zijn vrienden is in Psalm 41:10 voorzegd en ook de prijs van het verradersloon, te weten dertig zilverlingen, is te voren aangekondigd (vergelijk Zacheüs 11:12 met Matth. 26:15).

Dat Jezus Christus op een ezelsveulen Jeruzalem zou binnenrijden als de nederige koning, heeft Zacharia aangekondigd (Hoofdstuk 9:9), en de evangelist Mattheüs beschrijft de vervulling ervan (hoofdstuk 21:1-11).

De tijd van zijn overlevering is door Daniël voorzegd in diens merk waardige profetie over de zeventig weken, en ze is precies uitgekomen. Maar ook dat is nog niet alles. Dat de Messias bespuwd werd, verhaalt ons Mattheüs (Hoofdstuk 27:30), maar het was lang tevoren voorzegd door Jesaja (hoofdstuk 50:6). Zijn kruisdood (in afwijking van de normale doodstraf onder de Joden: de steniging) volgt uit de woorden van Psalm 22 vers 17, waar sprake is van het doorboren van zijn handen en voeten. Evenzo is aangegeven dat men hem azijn te drinken zou geven (Psalm 69 vers 22, vergelijk Matth. 27:48).

Zijn kruisiging tussen misdadigers; zijn begrafenis in het graf van een rijk man in plaats van in het graf bij de misdadigers; het verloten van zijn kleren; het niet breken van zijn benen – wat bij de beide misdadigers wel gebeurde – het doorsteken van zijn zijde is allemaal in het Oude Testament voorzegd, en het Nieuwe Testament laat zien hoe al deze voorzeggingen en nog vele daarbij stuk voor stuk zijn uitgekomen.

De Schriften getuigen van Christus, en daarin komt de eenheid van de Schrift duidelijk uit. Deze feiten te weten baat ons op zichzelf echter niets. We moeten niet slechts de feiten aangaande Christus kennen, we moeten Hem Zelf als Persoon, als onze Heiland en Heer aannemen. Dat betekent vrede en blijdschap en eeuwig leven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies