770 Je verbaast je dagelijks over de slechtheid van de mensen

De titel van dit artikeltje is ontleend aan een interview dat een dagbladcorrespondent een vrij goed bekende Nederlander afnam. Deze correspondent gebruikte de uitspraak als “krantenkop” voor zijn artikel.

Nu denkt u misschien, dat het om de uitspraak van een christen en wel van een goed orthodox christen gaat, want dat soort lieden plegen zulk soort sombere geluiden te laten horen…. Als u zo denkt, hebt u het echter mis.
Trouwens, uit de mond van een christen zou men een dergelijke uitspraak niet eens mogen verwachten. Een christen, die bij de Bijbel leeft, verbaast zich niet over de slechtheid van de mensen. Hij weet dat de mensen slecht zijn, want de Bijbel openbaart hem dat nog veel duidelijker dan dat de ervaring het hem leert. De christen weet dat ook van zichzelf en heeft dan ook de noodzaak van bekering tot God ingezien.

Bovenstaande uitspraak is alleen te verwachten uit de mond van iemand die een optimistische kijk op de mens heeft gehad en die ook wil houden, maar die tot zijn verbazing elke keer weer opnieuw wordt teleurgesteld.

Nu zal ik uw nieuwsgierigheid niet langer prikkelen en u onthullen dat deze ontboezeming afkomstig is van Nico Scheepmaker, die onlangs de Prijs voor de Nederlandse Dagbladjournalistiek heeft ontvangen. Ieder die ene krant leest, kent zijn naam wel, want in bijna alle bladen van naam zijn zijn artikelen te vinden. En het mag ook vrij algemeen bekend heten, dat Scheepmaker bepaald niet in de rechtse kringen huist of tot de aanhang van de E.O. behoort.
Het trof me wel uit zijn mond een dergelijke bevestiging van het Bijbels getuigenis over de mens te vernemen. Dat getuigenis luidt immers:

“Er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen: hun mond is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting, en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen” (Rom. 3:12-18).

Dit getuigenis liegt er niet om, de praktijk staaft de waarheid ervan echter elke dag en Nico Scheepmaker heeft daar ongewild en onbewust de bevestiging van gegeven.

“Je mag je elke dag verbazen over de goedheid van God”.

Nee dit is geen uitspraak van een andere bekende Nederlander. Ik stel deze woorden er alleen als een contrasttitel boven. En ik weet zeker dat ik er de gevoelens mee vertolk van ieder die tot geloof in Jezus Christus is gekomen.
Is het namelijk geen verregaande goedheid van God, dat Hij voor slechte mensen Zijn Zoon gegeven heeft om hier op aarde te leven als een verachte en te sterven als een uitgeworpene?
Is het geen goedheid dat Jezus Christus op het kruis onze schuld op zich wilde nemen en voor ons het oordeel van God droeg?
Is het geen geweldige goedheid dat God Zijn Zoon die weg liet gaan om zondaren te redden en ze te maken tot Zijn kinderen?
Is het geen goedheid dat God ons helemaal voor Zijn rekening wil nemen en ons met rust en vrede in ons hart door dit leven heen wil leiden?
Is het geen goedheid dat Hij ons eenmaal bij Zich zal brengen in de hemelse heerlijkheid?

Houd op u te verbazen over de slechtheid van de mensen en ga u verbazen over Gods goedheid en over Zijn genade.
Om dat te kunnen moet u echter eerst uw slechtheid hebben ingezien en moet u gelovig de ogen richten op Hem, die op Golgotha ook voor u sterven wilde.
Als u daar geweest bent, zult u zich dagelijks verbazen over de goedheid van God en Hem er voor prijzen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies