771 De Bijbel, en Jezus Christus

Er valt een vergelijking te trekken tussen Jezus Christus, die het vleesgeworden Woord is en de Bijbel, het geschreven Woord. Aan beide valt een goddelijk aspect en een menselijk aspect te ontdekken. Jezus Christus is als mens geboren uit een vrouw, maar tevens is Hij de Zoon Gods, doordat de Heilige Geest Hem heeft verwekt. Zo is de Bijbel door mensen geschreven in de taal en met het begrippenmateriaal dat zij bezaten. Wat dat betreft is het dus een echt “menselijk” boek. De schrijvers werden daarbij echter geïnspireerd door de Heilige Geest en daardoor is de Schrift het Woord van God.

Bij Jezus Christus wordt de menselijke zijde op diverse plaatsen belicht. Zo zegt Romeinen 9:5 dat Hij wat het vlees betreft uit Israël is geboren, en Hebreeën 7:14 noemt zelfs de stam waaruit Hij geboren is, namelijk Juda.

We zien Zijn waarachtige mensheid in de evangeliën duidelijk uitkomen. Hij kent vermoeidheid, honger en dorst, om niet meer te noemen. Anderzijds laat de Schrift ook zien, dat Hij de Zoon Gods is. Hij doorziet als de Alwetende de mensen door en door, Hij vergeeft zonden, Hij openbaart zijn Almacht en staat op uit de doden. Van dit laatste zegt Rom. 1:4: “door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht”.

Bij de Schrift vallen dezelfde twee aspecten op te merken. De schrijvers gebruiken de taal van hun tijd, voor het Oude Testament is dat het Hebreeuws, voor het Nieuwe Testament het Grieks, Kenners weten je echter te vertellen, dat die taal – dat geldt bijzonder voor het Hebreeuws van het Oude Testament – heel duidelijk invloed van andere talen heeft ondergaan. Je treft er Egyptische woorden in aan, maar ook Babylonische. Je komt er voorstellingen in tegen die ontleend zijn aan het landleven zoals dat toen geleid werd.

Er wordt over leefgewoonten gesproken die wij niet kennen, over begrafenisgebruiken die toen gangbaar waren, enz. In dat alles komt het menselijk element of het menselijk aspect van de Bijbel naar voren. Anderzijds echter is de Bijbel Gods Woord. God heeft door Zijn Geest daarin Zijn gedachten geopenbaard, die nooit aan het menselijke brein ontsproten kunnen zijn. Het boek gaat in verhevenheid elk menselijk geschrift ver te boven. Het bevat profetieën, die tot op de letter zijn uitgekomen. En ook hier zouden we veel meer kunnen noemen waarin het goddelijk karakter van de Schrift uitkomt.

Wie met een echt ootmoedig hart, de Schrift leest zal dit opmerken, en hij kan niet anders dan God danken, dat Hij ons zo’n boek, de Bijbel, gegeven heeft. Dat bovenal omdat het het getuigenis bevat aangaande Jezus Christus, de Redder van zondaren.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies