776 De Bijbel, wonderbare eenheid

Dat de bijbel zo’n wonderbare eenheid vormt, is te danken aan het feit dat de bijbelschrijvers bij hun werk “geïnspireerd werden door de Heilige Geest”.
Hoe die inspiratie plaatsvond weten we niet, dan zouden we het zelf hebben moeten meemaken.

De apostel Paulus geeft er echter in 1 Kor. 2:1-16 een prachtige verklaring van. In de eerste verzen geeft hij aan, dat hij onder de Korinthiërs alleen het meest elementaire van het evangelie gebracht heeft. Hij zegt dat zo:
“Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd” (vers 2).

Hij sprak niet met meeslepende woorden van wijsheid, zoals de Griekse redenaars, maar bracht heel eenvoudig de boodschap van het kruis.
Dat wilde echter niet zeggen, dat hij geen wijsheid te brengen had. Hij had dat wel, maar kon die alleen kwijt bij hen die er geestelijk rijp voor waren. Hij doelt daarmee op de verheven gedachten van God met betrekking tot Christus en allen die in Christus geloven. Voor hen heeft God geweldige dingen in petto?

Van deze wijsheid zegt de apostel dat geen van de wereldbestuurders daar iets van geweten heeft. Er geldt het oude profetenwoord van:

“Wat geen oog heeft gezien”,
d.w.z. de natuurwetenschap met zijn waarneming kan die wijsheid niet ontdekken.

“Wat geen oor heeft gehoord”.
d.w.z. de geschiedwetenschap onthult het niet.

“Wat in geen mensenhart is opgekomen”,
d.w.z. de filosofie heeft het niet uitgedacht.

“Al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben”.

Om er weet van te hebben moet je dus niet bij de mens maar bij God in de leer gaan.

Maar hoe moet je dat doen? Moet ieder die er wat van wil weten, zich in mystieke beschouwing gaan verdiepen om zich tot God omhoog te werken om er zo iets van te vernemen? Nee, Paulus geeft het heel anders aan en wel in drie trappen; te weten door; Openbaring, inspiratie en Verlichting.

Openbaring

Dat wat God voor de gelovigen bereid heeft, heeft Hij aan de apostelen geopenbaard. Paulus zegt het zo: “Want ons heeft God het door de Geest geopenbaard” (vers 10). De Geest van God is in staat de gedachten en plannen van God duidelijk te maken.

Inspiratie

Dat wat Paulus werd geopenbaard heeft hij meegedeeld. Hoe? Met woorden van menselijke wijsheid? Nee. Dan met zulke bekrompen, tijdgebonden begrippen dat je ik weet niet hoeveel rompslomp aan de kant moet gooien voor je de kern van de zaak te pakken hebt? Zo redeneren veel theologen vandaag de dag. We zouden dan de boodschap van God uit het verpakkingsmateriaal moeten halen!?

Nee, luister naar wat Paulus ervan zegt:

“Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken”.

Nu komt nog de derde fase, die van de verlichting. Een ongeestelijk mens verstaat van deze dingen niets, ze zijn hem dwaasheid.
De verlichting door de Geest van God is nodig.
De eerste voorwaarde om b.v. de brieven van Paulus te begrijpen is, dat men zich bekeerd heeft en de boodschap van “Christus en die gekruisigd” heeft aanvaard.
De tweede voorwaarde is, dat men als Christen niet werelds en vleselijk gezind is, maar geestelijk afgestemd op God.

Het gaat nu echter om het tweede punt, dat van de inspiratie.
De mededeling van dat wat God openbaarde is dus net zo zuiver als de openbaring zelf. Iemand heeft het eens zo gezegd: “het water in het kanaal (Paulus en zijn brieven) is net zo zuiver als het water in de bron” (God, die zijn gedachten openbaarden).

De Bijbel is het geïnspireerde woord van God. We kunnen er volledig op aan!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies