781 Hebben we een bijbeltolk nodig?

Er zijn mensen die de bijbel beschouwen als een interessant boek uit de oudheid, waardoor God ook in onze tijd nog wel wat te zeggen heeft, maar dan moet je wel een deskundige “tolk” hebben, die je uit de doeken doet wat nu eigenlijk de boodschap van de bijbel voor onze tijd is.

De bijbel zou namelijk vol staan met voorstellingen die de moderne mens niet begrijpt, die ook in bepaalde zin verouderd en tijdgebonden zijn. Dat begrippenmateriaal en het daarbij gehanteerde woordgebruik vormt als het ware de verpakking waarbinnen de goddelijke boodschap zit en je moet die verpakking zorgvuldig verwijderen om tot de kern door te dringen.

Prof. Kuitert bijvoorbeeld denkt er zo over en in zijn brochure “Verstaat gij wat gij leest?” beroept hij zich op de geschiedenis van de Ethiopische schatbewaarder, die de boekrol van Jesaja zat te lezen, maar er niets van begreep. Toen kwam de evangelist Filippus bij hem en vroeg of hij verstond wat hij las. De Ethiopiër verzuchtte: “Hoe zou ik dat kunnen als niet iemand mij onderricht geeft?” Welnu, met de moderne mens is het precies zo, hij kan de bijbel niet begrijpen als hij niet een deskundige tolk – en dat is dan de wetenschappelijk gevormde theoloog – in de arm neemt, zo zegt men.

De schatbewaarder snapte het wel, maar wist het niet….

De redenering zoals ik die hierboven heb weergegeven, lijkt erg aannemelijk, maar ze is het niet, het is een drogreden. De schatbewaarder snapte namelijk heel goed wat er bedoeld werd met:
“als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open”.
Hij had best in de gaten dat er over een man gesproken werd die leed voor anderen zonder zich te verzetten.

Hij snapte het wel, maar wist niet over wie het ging. Zijn vraag luidt namelijk: “Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders?” Kijk, dat was het probleem. Natuurlijk wist de man ook niet alles aangaande het heil dat door de profeet aangekondigd werd. Maar daarvoor had hij niet een vertolker nodig, maar een verkondiger. Welnu, Filippus was zo’n verkondiger, die met Jesaja 53 als uitgangspunt hem de Here Jezus verkondigde.

Hij heeft hem verteld dat Jezus Christus op aarde gekomen was om zondaren te redden.
Hij heeft hem verteld dat Hij op het kruis gestorven is en door God verlaten werd, opdat wij konden leven en met God verzoend konden worden.
Hij heeft hem verteld dat hij zich moest bekeren, dat zijn leven moest veranderen, dat hij met berouw van zijn zonden tot God moest gaan en moest geloven in de Here Jezus Christus. Hij heeft hem verteld dat hij zich dan moest laten dopen om duidelijk aan te geven dat hij brak met het oude leven, zoals hij dat tot nu toe had geleid en dat hij een nieuw leven met Jezus Christus begon.

En toen de schatbewaarder die boodschap hoorde heeft hij zich bekeerd en geloofde hij in Jezus Christus.
En toen ze langs een water kwamen liet hij zich dopen. Zo eenvoudig was dat!!

De boodschap van de bijbel

Het zou dwaas zijn te zeggen, dat er geen moeilijke dingen in de bijbel staan, maar de boodschap waar het om gaat is heel eenvoudig. Als een rode draad loopt door de Schrift deze drievoudige boodschap:

– er is een heilig en rechtvaardig God.
– de mens is van die God afgevallen en een zondaar geworden, die het oordeel verdient.
– God wil zondaars redden en zond daarvoor Zijn Zoon in deze wereld en een ieder die in Hem gelooft, wordt zijn schuld kwijtgescholden en het eeuwige leven geschonken.

Van harte hopen we dat niemand zich door de moderne leringen laat afhouden van dit eenvoudige evangelie.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies