801 Burton wilde leven

Komt de naam Richard Burton u bekend voor? Zo niet, dan zet ik er nog een naam naast en wel die van Liz Taylor. Misschien gaat u nu een lichtje op. Burton was namelijk een beroemde acteur, die o.a. met de even beroemde Liz Taylor getrouwd is geweest.

Zijn beroep heeft hem geen windeieren gelegd, want de miljoenen stroomden binnen. Hij gaf die echter haast even vlot uit als hij ze verdiende en dat voornamelijk aan vrouwen en alcohol. Zoals veel Hollywood-figuren leefde hij een leven van Jan Plezier. Tot zijn eer moet gezegd, dat deze vroegere mijnwerkerszoon zijn familie daarbij niet vergat, maar ze met milde hand van zijn fortuin liet meegenieten.

Burton is niet oud geworden. Hij moest op 58-jarige leeftijd een hersenoperatie ondergaan en overleefde die niet lang. Betrekkelijk kort voor zijn dood dineerde hij samen met zijn vrouw Sally met een andere acteur, John Hurt genaamd. Deze vertelde dat de laatste woorden van Burton tegen hem waren: “Het was erg leuk. Volgende week doen we het over!”
De volgende week was er echter niets meer over te doen. Burton wilde nog verder leven en van het leven genieten, maar er viel niets meer te genieten, de dood sloeg enkele uren later toe en Burtons wilde leven was voorbij…

En wat is er van dat leven over wat deze aarde betreft? Een herinnering, wat films die nog een poosje draaien en verder niet veel meer. Was er in het leven van Burton plaats voor God? Heeft hij ooit beseft dat hij de Heiland Jezus Christus nodig had? Zijn leven getuigt er niet van. En de bijbel zegt: aan de vruchten kent men de boom. Hoe beroemd deze acteur ook mag zijn geweest, als schepsel van God heeft hij helaas een waardeloos leven geleid. Ernstiger: een verloren leven. Dat zeg ik niet om me boven Burton te verheffen en een eigen oordeel uit te spreken over een medemens. De bijbel, het Woord van God, velt zo’n oordeel. We lezen immers in 1 Timotheüs 5 vers 6: “maar wie in genotzucht leeft, is levend dood”.

Als we denken aan ons verleden dan gaat er niemand van ons vrijuit, ook al hebben we niet in het grove kwaad geleefd dat in deze brief aan Timotheüs genoemd wordt, want we hebben wel allemaal gezondigd of we nu christelijk zijn opgevoed of niet. We staan allemaal bij God in het krijt. In 1 Korinthe 6 vers 10 lezen we:

“Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het koninkrijk van God niet beërven”.
Gelukkig echter laat de apostel Paulus, die in opdracht van God deze woorden schreef, er wat op volgen. Van de Korinthiërs, aan wie hij zijn brief richtte, kon hij zeggen:

“En sommigen van u zijn dat geweest. Maar u hebt u laten afwassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus en door de Geest van onze God”.

Deze heidense Korinthiërs hadden het evangelie gehoord, ze waren daardoor overtuigd geworden van hun zonden. Ze zagen zichzelf als verloren in van God oog. Ze grepen echter ook het redmiddel aan, dat God verloren zondaars aanbiedt, namelijk de gekruisigde Christus. Zij geloofden in zijn naam, dat betekent in zijn Persoon.
Ze aanvaarden Hem als hun Heiland en Here en waren een nieuw leven met Hem begonnen. van God Geest had gewerkt aan hun hart, zodat ze tot een radicale omkeer waren gekomen. Zo werden ze gered voor de eeuwigheid.

De bedoeling van dit artikel is u er bij te bepalen dat het leven kort is en dat we over “morgen” geen moment de beschikking hebben. We kunnen menen dat we dit of dat nog eens gezellig over zullen doen, maar niemand kan ons garanderen dat dat ook gebeurt. Morgen kan God ons oproepen door de dood en dan… Dan is er alleen redding en eeuwig leven voor hen, die zich tot God hebben bekeerd en hebben geloofd in Jezus Christus. Hopelijk brengen deze woorden u tot bezinning en doet u hetzelfde dat de Korinthiërs eertijds deden en velen na hen en bekeert u zich tot de levende God om Hem te dienen en Zijn Zoon Jezus Christus uit de hemel te verwachten, die ons redt van de toekomende toorn (lees 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies