804 Eerst hulp, dan de les lezen

De Griek Aesopus vertelt het verhaal van een jongen, die in een rivier ging zwemmen en zich te ver van de kant verwijderde. Hij liep gevaar te verdrinken, maar zag gelukkig iemand voorbijkomen. Hij riep uit alle macht om hulp. Maar in plaats van direct hulp te verlenen begon de voorbijganger de jongen de les te lezen over zijn domheid en eigenwijsheid om zich zover in de rivier te wagen, terwijl hij niet goed zwemmen kon. Toen riep de jongen echter: “Mijnheer, help me nu en lees me dan daarna de les maar”.
Hier zit wel wat in! Daar waar directe nood is, moet een christen niet beginnen te preken en te vermanen. Hij moet helpen en acuut ook maar daarbij mag het niet blijven.

Hulpverlening is niet hetzelfde als zending en evangelisatie. De jongen uit het verhaal had waarschijnlijk zijn les al geleerd en behoefde niet meer “bepreekt” te worden. Wij mensen hebben echter allen nodig de les van het evangelie te leren. Hoewel nood en tegenslag niet altijd het gevolg van iemands persoonlijke zonden, zo zijn ze wel gevolgen van de zondeval van het eerste mensenpaar, van Adam en Eva en….. van de zonde die doorwerkt in de wereld in het bestaan van elk mens. We zijn een van God afgeweken mensengeslacht en vandaar de ellende in de wereld.

Nu is het niet zo, dat de prediking van het evangelie alles in deze wereld weer keurig op zijn pootjes zet. Dan zouden alle mensen zich moeten bekeren en Jezus Christus het op aarde volledig voor het zeggen moeten krijgen. Dat laatste gebeurt wel, maar eerst dan als Hij terugkomt. Tot zolang wordt echter het evangelie op aarde gepredikt en kunnen veel problemen in het leven van hen die zich tot God bekeren weer terechtkomen. Het evangelie maakt namelijk nieuwe mensen van ons, die erop gericht zijn God te dienen. Ja, Christenen zijn alleen maar gelukkig als ze God dienen. Om zo’n Christen te worden moet u uw zonden voor God belijden en geloven in Jezus Christus als uw Redder en Here.

Zou daar niet eens serieus over willen nadenken? De nood van uw ziel is echt groter dan welke andere nood ook. Het zou een eerste stap naar Jezus Christus betekenen als u dat besefte!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies