809 De Bijbel, toch tijdgebonden?

Een tijd terug hebben we in een artikel besproken, dat de bijbel beslist niet tijdgebonden is. Zeker, je leest van verouderde gebruiken, maar ook daardoor heeft God ons iets te zeggen. We hebben daarbij te denken aan de manier van zich kleden, woninginrichting, landbewerking e.d. Deze zaken zijn in het onderricht van de Schrift “verwerkt”.

Wanneer we zeggen dat de bijbel niet tijdgebonden is betekent dat natuurlijk niet, dat wij ons zo zouden moeten kleden als de oosterling van toen, of dat we onze huizen zo moeten inrichten als hij dat vroeger deed; daartoe staat in de bijbel geen enkel voorschrift. Gewoonten kunnen veranderen, maar de vermelding van oude gewoonten in de bijbel heeft ook voor ons nog betekenis.

Hoe zit het nu echter met de bevelen die God gegeven heeft, kunnen die soms ook veranderen? Het mag op het eerste gezicht vreemd klinken, maar het is inderdaad zo, dat niet elk bevel of gebod van God voor alle tijden geldig is. Er zijn voorschriften door God gegeven, die slechts voor een bepaalde tijd geldingskracht hadden. Wil men dat tijdgebonden nomen, dan heb ik daar geen bezwaar tegen, mits men maar bedenkt dat de bijbel niet tijdgebonden is, maar dat een bepaald voorschrift tijdgebonden kan zijn. Liever zeg ik nog dat het gebod slechts voor bepaalde tijd geldt. Alleen wij maken niet uit of een voorschrift niet meer geldt, God doet dat en Hij heeft het in Zijn woord aangegeven.

Wat nu oud is en verouderd

Mocht u tegen het bovenstaande wat vreemd hebben aangekeken, dan wil ik u herinneren aan een tekst die heel duidelijk over het verouderd zijn van voorschriften spreekt. In Hebr. 8:13 lezen we dat God het oude verbond met Israël voor verouderd heeft verklaard. Het oude verbond is door God bij de Sinaï gesloten en met dat verbond werd de verhouding tussen God en het volk bepaald. Welnu, dat oude verbond is terzijdegesteld en er komt een nieuw verbond voor in de plaats waarvan wij nu al de zegeningen genieten en op grond waarvan het volk Israël eenmaal hersteld zal worden. Op dit punt wil ik in dit verband niet verder ingaan. Het gaat me er nu alleen om dat God souverein is om een bepaalde relatie aan te gaan, maar ook om aan die relatie een andere inhoud te geven. Hij is souverein om bepaalde voorschriften te geven, Hij is ook souverein om ze weer in te trekken of ze te veranderen.

De spijswetten

Het bovenstaande wil ik met een voorbeeld illustreren. In Leviticus 11 lezen we over de indeling van de dieren in reine en onreine dieren. De eerste mochten door Israël gegeten worden, de laatste niet. Uit het visioen dat Petrus te zien krijgt, als hij zich op het platte dak van het huis van zijn gastheer te Joppe bevindt (leest u Hand. 10:9-16), is het al duidelijk dat God deze spijswetten heeft opgeheven. En het blijkt overduidelijk uit het woord van Paulus gericht aan Timotheüs: “Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt” (1 Tim. 4:4).

De eerste en de tweede zendingsopdracht

Met nog een voorbeeld wil ik dit artikel besluiten. Tijdens zijn leven op aarde heeft de Here Jezus eerst de twaalf discipelen en later nog eens zeventig volgelingen uitgezonden (zie Mattheüs 10 en Lukas 10). Tegen de twaalven zegt de Heiland, dat ze niet naar de volken mogen gaan en ook niet naar een stad van de Samaritanen. Na zijn opstanding geeft Hij hen echter de opdracht om van Hem te getuigen “te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”, (Hand. 1:8). Met dit tweede bevel is de beperking van, het eerste bevel opgeheven. Dat hebben echter de discipelen niet bedacht, nee het is uitdrukkelijk de Here, die dat doet. Het eerste bevel is dus opgeheven, het is “verouderd”, maar het feit dat de discipelen vóór het kruis alleen tot de Joden mochten gaan heeft voor ons nog steeds betekenis. De les die er in ligt, is niet verouderd. Het heil in Jezus Christus kon pas de volken worden aangeboden nadat Christus gestorven en opgestaan was.

P.S. Hebt u dat heil al aangenomen? Heeft u uw zonden voor God beleden en gelooft u in Jezus Christus als uw Heiland en Here?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies