814 Met blijdschap geven we kennis

Een geboorteaankondiging

Met de woorden die boven dit artikel staan begon vroeger steevast de aankondiging op het geboortekaartje dat de geboorte aankondigde van een nieuwe wereldburger.

Tweeduizend jaar geleden kende men nog geen geboortekaartjes en geen geboorteaankondigingen via een advertentie in een dagblad of iets dergelijks. Toch wist men langs mondelinge weg het blijde nieuws toen ook wel door te geven.

In die tijd heeft er echter een geboorteaankondiging plaatsgevonden op een zó unieke wijze, dat ze in alle daaropvolgende eeuwen nooit overtroffen is. Het betreft de geboorte van Jezus Christus, de Redder! De aankondiging van Zijn geboorte vond plaats in de landstreek rond het dorpje Bethlehem en de boodschappers waren geen mensen, maar….. engelen. In het evangelie geschreven door Lukas, leest u er dit van:

En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zei tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u GROTE BLIJDSCHAP, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

“En dit zij u het teken: U zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde met de woorden: Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen van welbehagen” (Lukas 2:8-14).

Misschien komen deze woorden u bekend voor, hopelijk spreken ze u – in al hun eenvoud, maar ook in al hun duidelijkheid – aan!

De wijzen uit het Oosten

Dit was echter niet de enige aankondiging. Ver weg in het Oosten speurden “wijzen” de hemel af, zoals ze dat gewend waren. Daar ontdekten ze iets merkwaardigs: een onbekende ster, waarschijnlijk een komeet of iets dergelijks, verstoorde het normale beeld van het firmament. De wijzen maakten eruit op, dat er in Palestina een koning geboren moest zijn. Vanaf dat moment hadden ze geen rust meer. Een koning geboren….. en dat in Palestina….. de koning van de Joden?!….. wel, dan moesten ze erheen!!

De evangelist Mattheüs geeft ons een prachtig verslag van de aankomst van deze sterrenkundigen te Jeruzalem. Leest u het maar eens:

“Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Juda, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen” (Mattheüs 2:1,2).

Misschien komen ook deze woorden u bekend voor, hopelijk spreken ze u – in al hun eenvoud, maar ook in al hun duidelijkheid – aan!
Als iemand je een geboorteaankondiging zendt, dan reageer je toch?! Je gaat er toch niet aan voorbij?! De wijzen gingen er niet aan voorbij en de herders ook niet. Leest u maar eens hoe de laatsten op de geboorteaankondiging door de engelen reageren:

“En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekend gemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die er van hoorden, verbaasden zich erover hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk hun gezegd was” (Lukas 2:15-20).

Ik wil niet vervelend zijn, maar komen deze woorden u ook bekend voor? En spreken ze u aan…..? Denkt u misschien met weemoed terug aan de tijd dat uw moeder voorlas uit de kinderbijbel over Jozef en Maria, over de herders en over de wijzen uit het Oosten, Over Simeon en Anna…..? Bent u bij het ouder worden misschien te wijs geworden om een “wijze uit het Oosten” te zijn? Is het begrip “koning der Joden” voor u inhoudsloos geworden? Zijn Jozef en Maria, Simeon en Anna, de herders en de wijzen slechts figuren uit uw kindertijd, die nog maar vaag voortleven in uw herinnering, maar verder niets meer voor u betekenen? Ernstiger….. is Jezus van Nazareth een nietszeggende naam voor u geworden? Het kan geen kwaad om u op die vraag eens te bezinnen.

Niet alleen de geboorte was belangrijk

God heeft met blijdschap kennis gegeven van de geboorte van Zijn Zoon, die Hij zond naar een in zonde en verderf wegzinkende mensheid. De kribbe was zijn wieg, het kruis op Golgotha zijn sterfbed. Niet het feit van de geboorte van Jezus Christus – op zichzelf – kon zondaren redden van een eeuwige Godverlatenheid. Om ons met God te verzoenen moest het kindje dat in de kribbe gelegd werd, sterven op het kruis onder het oordeel van God om onze zonden uit te delgen.

Als het kindje in de kribbe voor u slechts een jeugdherinnering is geworden, luister dan weer opnieuw naar het bijbelverhaal en ga – en dan nu welbewust en met kinderlijk geloof – de herders achterna, volg het voorbeeld van de Wijzen uit het Oosten en ga naar Jezus van Nazareth. Let wel, niet slechts als Degene die in een kribbe in armoe geboren werd, maar ook als Degene die de grootste armoede leed op het kruis toen Hij voor ons van God verlaten werd. Wie zo tot Christus gaat, ontvangt vergeving van zonden, diens leven krijgt zin en het sterven wordt voor zo iemand gewin.

Niet christelijk opgevoed

Bent u niet christelijk bent opgevoed en wekt de naam Jezus van Nazareth zelfs geen herinnering bij u op? Wel, laat u dan door niets verhinderen om het voorbeeld van de herders te volgen en om een moderne “wijze uit het oosten” te worden. Christus kwam namelijk niet voor kerkmensen op aarde, voor mensen met een christelijke achtergrond of zo iets. Hij kwam voor zondaren en dat zijn we allemaal, stuk voor stuk. De weg naar kribbe en kruis ligt open voor elk mens. De vraag is alleen of we die weg willen bewandelen en voor Jezus Christus willen neerknielen om het eeuwige leven te ontvangen.

Tot slot: God gaf met blijdschap kennis….. hoe reageert u op dat bericht?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies