835 De naam van Jezus doet mij denken aan oorlog

Een briefschrijver reageert op een artikel met de opmerking dat Jezus hem aan oorlog doet denken.

Dit zou kunnen zien op het feit, dat christenen zo vaak ruzie hebben en oorlog voeren, maar dat is toch de bedoeling van de briefschrijver niet. Hij verwijst namelijk naar de uitspraak van Jezus Christus, dat hij niet gekomen is om vrede te brengen maar vuur. Dit woord vraagt wel om een verklaring. De boodschap van het evangelie is een boodschap van vrede voor ieder die gelooft. Als men zich bekeert, dat wil zeggen: als men voor God erkent een zondaar te zijn en zich met berouw van zijn zonden tot God wendt en gelooft in Jezus Christus dan ontvangt men vrede met God. En als alle mensen dat zouden doen dan was er ook onderling vrede.

Nu komt het echter voor, dat uit een gezin één persoon tot bekering komt en de rest van het geloof niets wil weten. Dan heeft die persoon wel vrede met God, maar hij krijgt misschien te maken met haat van zijn familie omdat hij ‘vroom geworden is’. Zelfs kan man zo’n gelovige gaan vervolgen. In die zin brengt het evangelie ‘vuur’, oftewel twist en verdeeldheid. Ouders, omdat die gelovig zijn geworden. Daardoor moet men zich echter niet laten afschrikken. Jezus Christus heeft namelijk ook gezegd, dat als iemand vader en moeder liefheeft boven Hem, zo iemand onwaardig handelt ten opzichte van Christus.

Daarom… laat u door niets weerhouden, bekeer u tot God en geloof in de Heere Jezus als u dat nog niet gedaan hebt.

En tenslotte geldt voor elke gelovige de vermaning in Rom. 12:8: ‘voorzover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen’.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies