836 U is heden de Heiland geboren

En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heeren bij hen en de heerlijkheid des Heeren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een Kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe (Lukas 2 vers 8 tot 12).

Het bovenstaande is voor u misschien niet onbekend. Het is een stukje van het aloude kerstverhaal uit de Bijbel. Maar bekend of niet: het verhaal is altijd ACTUEEL. En het is actueel omdat het niet maar een verhaaltje is maar een verslag van een werkelijke gebeurtenis. En wel een gebeurtenis die zijn betekenis heeft door alle eeuwen heen, ja tot in de eeuwigheid.

De gebeurtenis was zo belangrijk dat God er een engel voor zond om die bekend te maken. De boodschap die God liet brengen was algemeen geldend, hij was niet slechts bestemd voor een bepaalde bevolkingsgroep, voor een bepaalde laag van de maatschappij, voor een eliteklasse bijvoorbeeld. God liet die boodschap brengen aan eenvoudige herders met ruwe handen en verweerde gezichten, allemaal Jan Modaals. En niet alleen met het oog op hen, maar met het oog op het hele volk, want dat staat er: “die heel het volk ten deel zal vallen”.

Wat zou het volk dan ten deel vallen? Vermindering van de nationale schuld? Opheffing van oorlogsdreiging? Nee, daar ging de boodschap niet over. ’t Klinkt misschien een beetje vreemd, maar “blijdschap zou het volk ten deel vallen”. Nou is alles goed en wel, maar blijdschap krijg je niet zo maar. Je kunt ze jezelf niet aanpraten. Blijdschap moet opgewekt worden door iets wat fijn is om te horen, te ervaren of te bezitten. Inderdaad, maar de boodschap van de engel sprak ook van iets geweldigs. Het staat er immers: “U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David”.

Het woord “Heiland” betekent heilaanbrenger, zaligmaker, redder. Voor de herders was dat geen onbekend begrip. Ze kenden de Bijbel en wisten dat het geluk van het eerste mensenpaar, Adam en Eva, als rook vervlogen was toen ze naar de verleiding van de satan hadden geluisterd. Ze wisten ook dat God toen direct al had gesproken over Iemand Die de mensen verlossen zou uit de macht van satan en ook uit de macht van hun zonden en uit hun verloren toestand voor God.

Van die Verlosser hadden de profeten gesproken. Ze hadden verklaard dat Hij de gezalfde Koning, de Messias ofwel Christus zou zijn Die een rechtvaardige regering zou instellen over Zijn volk. Dat wisten de herders allemaal, maar….. dat was al zo lang geleden en….. er gebeurde maar niets….. Maar nu was er wèl wat gebeurd. Nu was daar de boodschap van de engel. De herders geloofden die boodschap, ze gingen naar Bethlehem en ze vonden het Kind Jezus, Dat gekomen was als Redder van de wereld.

Om Redder te kunnen zijn, om mensen te kunnen verlossen uit de macht van de duivel en van een rechtvaardig oordeel van God moest dat Kind, toen Hij Man geworden was, de weg gaan naar het kruis en Hij is die gegaan. Daar heeft Hij de grondslag voor de verlossing gelegd door voor ons de dood in te gaan. Na Zijn sterven en opstanding is Hij naar de hemel gegaan, nadat Hij Zijn volgelingen beloofd had dat Hij eenmaal terug zou komen.
Dat is lang geleden gebeurd….. lang geleden gezegd…. En er gebeurt maar niets….. Toch zal Hij eenmaal komen. Zijn Woord gaat in vervulling net als in de dagen van die herders te Bethlehem.

En in die tussentijd gebeurt er toch echt wel wat. God laat Zijn blijde boodschap, het evangelie, in deze wereld verkondigen. Er is nu ook een boodschap van blijdschap, een blijdschap die iedereen ten deel valt die gelooft. Die boodschap gaat niet alleen over de geboorte van het Kind Jezus, maar ook over Zijn leven en Zijn sterven, Zijn opstanding en Zijn wederkomst. De kerninhoud ervan is, dat ieder die voor God erkent een zondaar te zijn en die gelooft dat Jezus Christus ook voor hem (haar) gestorven is onder Gods oordeel op het kruis, vergeving van zonden ontvangt en hem een eeuwige heerlijkheid wacht als Christus wederkomt. Die boodschap geldt “heel het volk”, ze geldt ook u. Wat doet u ermee?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies