838 Eén Bijbel, vele meningen

Antwoord op reacties van lezers

Men beklaagt zich erover dat er zoveel verschillende meningen zijn in de christenheid, terwijl allen zich toch beroepen op één en dezelfde Bijbel. Het is inderdaad treurig dat er zo’n verdeeldheid onder de christenen heerst. Wat dat betreft past de christenen alleen maar een heel ootmoedige houding. Toch willen we wel iets over de oorzaken van de verschillen zeggen. Dat kan wel eens nuttig zijn. Die oorzaken kunnen zijn:

  • dat men naast de Bijbel zich beroept op andere ‘heilige’ boeken, op profetieën van leiders of leidsters, op boodschappen van ‘apostelen’ of ook op de traditie. De geloofsgemeenschappen die uit de Hervorming zijn voortgekomen beroepen zich meestal alleen op de Schrift.
  • dat men de Bijbel niet beschouwt als het absoluut betrouwbare, gezaghebbende Woord van God.
  • dat men het gezag en vermogen om de Bijbel goed uit te leggen alleen toekent aan kerk of genootschap.

Maar ook onder hen, die zich alleen beroepen op de Bijbel en die zich niet automatisch laten binden door leeruitspraken, bestaan verschillen van mening. Ze berusten op verschil in uitleg. De oorzaken daarvan kunnen zijn:

  • dat men een tekst klakkeloos op de klank af uitlegt,
  • dat men niet nauwkeurig leest wat er staat,
  • dat men het verband waarin de tekst voorkomt niet laat meespreken,
  • dat men geen acht geeft op de aard van het bijbelboek waarin de betreffende tekst voorkomt,
  • dat men niet Schrift met Schrift vergelijkt om de juiste uitleg te bepalen,
  • dat men zich niet onderwerpt aan de leiding van Gods Geest.

Gelukkig is de voorwaarde voor het eeuwig behoud van de mens niet dat hij alle onderdelen van de geloofsleer tot in de details goed uitlegt en begrijpt. Het gaat erom dat we Hem kennen, die gezegd heeft: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het gaat erom dat we met waarachtig berouw erkennen doenwaardige zondaars voor God te zijn en dat we geloven dat Jezus Christus voor onze zonden op Golgotha geleden heeft en de toorn van God heeft ondergaan. Dat geloof maakt zalig en we wensen van harte dat alle lezers Jezus Christus leren kennen als hun Heiland voor zover dat nog niet het geval is.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies